Mallar, avtal och kontrakt

Här kan du gratis ladda ner flera av de mest användbara juridiska dokument-, kontrakt- och avtalsmallar i Word eller PDF-format. Dessa avtalsmallar har du stor nytta av när ni ska skriva avtal mellan två företag vid exempelvis ett samarbete. Du hittar flera gratis avtalsmallar som sparar tid i ditt dagliga arbete i kontakt med kunder, leverantörer och affärskollegor.

Du behöver först logga in för att kunna hämta din kontraktsmall, bli medlem kostnadsfritt här.

I listan finns även flera premium-mallar som du kan köpa styckvis och ladda ner och få tillgång till direkt.

Totalt finns över 80 proffsiga och lätthanterliga mallar. Avtalsmallarna håller högsta kvalitet.

Agentavtal

En agent förmedlar tjänster och produkter som någon annan har rättigheterna till. Denna avtalsmall underlättar arbetet avsevärt för att ta fram ett avtal mellan parterna.

Agentavtal på engelska - Sales Agent agreement

Ett agentavtal eller handelsagenturavtal ger en handelsagent (företag eller person) rätt att sälja varor eller tjänster åt ett annat företag (huvudman), i det företagets namn.

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord skrivs mellan makar, eller blivande makar, om vad som ska vara enskild egendom i äktenskapet. Med ett äktenskapsförord behöver ni inte oroa er för framtida händelser eller meningsskiljaktigheter. Detta skyddar både företaget, delägare och relationer.

Aktieägaravtal

Aktieägaravtal är en form av samarbetsavtal eller kompanjonsavtal, mellan aktieägarna.

Aktieägaravtal engelska - Shareholders agreement

Aktieägaravtal är en form av samarbetsavtal mellan delägarna i ett aktiebolag. Denna mall är på engelska.

Aktieägartillskott

Denna mall hjälper er i arbetet med aktieägartillskottet.

Aktiebok

En aktiebok upprättas för att hålla ett register över ett aktiebolags aktier och aktieägare. Enligt aktiebolagslagen är bolag skyldiga att föra och uppdatera aktieboken.

Aktiebrev

Aktiebrev används som ett bevis på att någon äger aktier i ett aktiebolag och skall utfärdas om en aktieägare skulle kräva detta av aktiebolaget.

Aktieöverlåtelseavtal

När du ska ta in ny delägare eller överlåta aktier behöver du skriva ett aktieöverlåtelseavtal.

Anläggningsarrende

Ett avtal om anläggningsarrende uppkommer genom att en jordägare och en arrendator ingår ett skriftligt avtal. Använd då denna avtalsmall.

Anställningsavtal

Anställningsavtal skrivs vid anställning av arbetstagare. I ett anställningsavtal regleras arbetsuppgifter, lön och andra förmåner och villkor som kopplas till anställningen vilket skapar trygghet både för arbetsgivare och arbetstagare.

Arbetsgivarbetyg

Arbetsgivarbetyg skrivs i samband med en bedömning av en arbetstagares arbetsuppgifter och insats på arbetsplatsen. Det ifyllda arbetsgivarbetyget anger vilken befattning den anställde har haft och används vanligen som referens när en arbetstagande ska söka nytt jobb.

Arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyg kan upprättas vid upphörandet av en anställning och är ett bevis på att en person har varit anställd hos en arbetsgivare.

Arbetsmiljopolicy

Arbetsmiljöpolicy används som en del av ett företags systematiska arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöpolicyn fastställer hur arbetsförhållandena på en arbetsplats ska se ut med hänsyn till såväl fysisk som psykisk hälsa för de anställda.

Arbetsorder

Arbetsorder är en specifikation för en beställning, dvs hur ett visst arbete ska genomföras. Den innehåller alla delar som parterna, beställaren och leverantören anser vara av intresse eller av nödvändighet att informera om vid utförandet av ett arbete.

Årsstämmoprotokoll

Årsstämmoprotokoll används till att föra protokoll över beslut tagna på årsstämman. Årsstämman är det beslutande organet i ett aktiebolag.

Artistavtal

Denna avtalsmall kan användas av en arrangör som anlitar ett band, artist eller konstnär som ska framföra en show, uppvisning, utställning eller liknande.

Återförsäljaravtal - Extended (21 klausuler)

Ett återförsäljaravtal används när en återförsäljare ska anlitas.

Återförsäljaravtal engelska - Resellers agreement

Ett återförsäljaravtal används när en återförsäljare ska anlitas. Denna mall är på engelska.

Avsiktsförklaring - LOI

Avsiktsförklaring är ett förhandlingsdokument där parterna anger vilka intentioner de har gentemot varandra. Syftet med att skriva ett sådant är att sätta upp riktlinjer för kommande förhandlingar vilket samtidigt skapar ramar för hur ni ska jobba tillsammans innan ett riktigt avtal är på plats.

Avvikelserapport

Avvikelserapportering gör man för att dokumentera eventuella avvikelser i en verksamhet. En avvikelse kan bestå av olika slags fel som en anställd gör och till detta kopplar man en direkt konkretiserad åtgärdsplan för att åtgärda felet/bristen.

Begäran om registerutdrag

Begäran om registerutdrag används då en person önskar få veta vilka personuppgifter som en myndighet eller ett företag har sparat om denne. Ett skriftligt svar på begäran ska meddela om personuppgifter finns sparade, samt vilka personuppgifter dessa i så fall är.

Betalningspåminnelse

Betalningspåminnelse används då en kund inte har betalat sin faktura trots att fakturans förfallodatum har passerats.

Bokföringsorder

Bokföringsorder används för att skapa ett verifikationsunderlag för en affärshändelse som ska bokföras men saknar annan verifikation, exempelvis för att den ursprungliga verifikationen kommit bort av något skäl.

Bolagsordning

Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk som tillsammans med aktiebolagslagen anger ramarna för bolagets verksamhet. Tillsammans med stiftelseurkunden behövs inga andra dokument för att starta ett aktiebolag.

Bolagsstämmoprotokoll - protokoll årsstämma

Enligt aktiebolagslagen är det ett krav att föra protokoll vid bolagsstämman. I bolagsstämmoprotokollet, även kallat årsstämmoprotokoll, dokumenteras vilka beslut som fattats vid bolagsstämman/årsstämman.

Borgensåtagande hyresavtal

En borgensförbindelse kan skrivas när en fysisk eller juridisk person åtar sig ekonomiskt ansvar för någon annan, i detta fall vid uthyrning av lägenhet.

Borgensavtal

I ett borgensåtagande är borgenären (långivaren) den som lånar ut ett kapital till gäldenären (låntagaren). Borgensmannen är den som betalar gäldenärens skuld om gäldenären inte betalar. Använd denna gratis avtalsmall för borgensavtal i dessa fall.

Bostadsarrende

Mall för bostadsarrende används när denna typ av arrendeavtal ska skrivas.

Dagordning Årsstamma

Dokumentmallen "Dagordning för årsstämma" används som ett schema för årsstämman, som fastställer vilka ämnen och ärenden som ska diskuteras under årsstämman samt i vilken ordning.

Dagordning extra bolagsstämma

Dokumentmallen "Dagordning för extra bolagsstämma" används som ett schema för den extra bolagsstämman, som fastställer vilka ämnen och ärenden som ska diskuteras under den extra bolagsstämman samt i vilken ordning.

Dagordning styrelsemöte

Dokumentmallen "Dagordning för styrelsemöte" används som ett schema för styrelsemötet, som fastställer vilka ämnen och ärenden som ska diskuteras under styrelsemötet samt i vilken ordning.

Direktpensionsavtal

Avtal om direktpension mellan företaget och en anställd innebär att företaget förbinder sig att betala ut pension direkt till den anställde. Direktpension används i stället för eller som ett komplement till tjänstepensionen.

Egen uppsägning

Dokumentmallen ”Uppsägning” används då en arbetstagare vill säga upp sig från sin anställning hos sin arbetsgivare. En uppsägning bör ske i skriftlig form och bör även bekräftas skriftligt från arbetsgivaren.

Enkelt skuldebrev

Det enkla skuldebrevet är inte något annat än ett fordringsbevis, och alltså en motsvarighet till ett kvitto. Det skall alltså handla om ett bevis av något slag om att en fordran existerar mellan borgenären och gäldenären. Vid konto- och kreditkort, som är ett trepartsförhållande mellan innehavaren av kontokortet, kortföretaget och säljaren av varor och tjänster, kan exempelvis olika typer av skulder uppkomma dem emellan.

Fakturamall

Dokumentmallen ”Faktura” används som ett betalningsunderlag vid försäljning av varor och tjänster.

Förlikningsavtal

Istället för att gå till domstol går det att lösa en tvist genom att skriva ett avtal. Fördelarna kan vara många; bland annat besparing av tid och pengar, men även minskad negativ publicitet. Om ni har kommit överens i en förlikning är det viktigt att detta skrivs ned i ett förlikningsavtal. Använd då denna mall.

Generalfullmakt

Dokumentmallen "Generalfullmakt" används då en fullmaktsgivare vill att fullmäktige ska få befogenheter utan inskränkningar. Den snävare dokumentmallen fullmakt används då fullmaktsgivaren endast önskar att fullmäktige ska få rätten att vidta vissa specifika åtgärder. Denna avtalsmall är gratis att ladda ner och börja använda.

Handelsbolagsavtal mall

Vill du starta och driva företag tillsammans med någon annan kan ni bilda ett handelsbolag. Ni måste vara minst två ägare till företaget, så kallade bolagsmän. Ni räknas inte som anställda men handelsbolaget kan ha anställd personal. Ett handelsbolag måste alltid registreras hos Bolagsverket.

Hyresavtal

Dokumentmallen ”Hyresavtal” används då en hyresgivare och en hyrestagare önskar fastställa skriftligt vad som skall gälla dem emellan avseende hyra av lös egendom. Avtalsmallen är inte avsedd att användas vid uthyrande av lägenhet eller andra lokaler.

Hyresavtal andrahandskontrakt

Denna avtalsmall i Word är för uthyrning av bostad i andra hand. Det innebär att en hyresgäst hyr ut sin bostad till en annan hyresgäst, men med hyresvärdens godkännande.

Hyresavtal förstahandskontrakt

Denna avtalsmall i Word är för uthyrning av bostad i första hand. Det innebär att hyresvärden hyr ut en bostad direkt till hyresgästen. Vid andrahandskontrakt hyr en hyresgäst ut till en annan hyresgäst.

Hyresavtal lokal, hyreskontrakt

Denna avtalsmall i Word är för hyresavtal lokal. Uthyrning av lokal skiljer sig väsentligt i många avseenden från de hyresavtal som används för t.ex. förstahandskontrakt vid uthyrning av privatbostad. Det finns många specialregleringar som måste behandlas mellan parterna vid upprättandet av ett hyresavtal för en lokal.

Hyreskontrakt/hyresavtal rum i egen bostad

Denna avtalsmall gäller mellan dig som hyresvärd och inneboende, när du hyr ut lägenhet eller rum i din bostad eller villa. Gäller ej andrahandskontrakt.

Inkassokrav

Dokumentmallen ”Inkassokrav” används då en kund inte har betalat en faktura och fungerar som ett starkare påtryckningsmedel än en betalningspåminnelse eftersom man i inkassokravet informerar om att rättsliga åtgärder kan komma att vidtas om skulden inte betalas.

Inkråmsöverlåtelseavtal

Ett inkråmsförvärv eller inkråmsförsäljning innebär ett köp av bolagets rörelse eller av individuella rörelsegrenar, det vill säga bolagets enskilda tillgångar. Denna kontraktsmall för inkråmsöverlåtelse i Word används vid en sådan överlåtelse.

Innehavarskuldebrev

Enligt 11 § skuldebrevslagen finns två typer av skuldebrev, vilka är innehavarskuldebrev och orderskuldebrev. Här har du båda mallarna.

Jordbrukssarrende

En skriftlig upplåtelse av jord räknas som jordbruksarrende när jorden upplåts till brukande mot ersättning. Avsikten med upplåtelsen ska vara att jorden ska användas enligt de metoder som kännetecknar jordbruket som näring. Både en upplåtelse av åkermark och en upplåtelse av betesmark räknas som jordbruksarrende. Använd denna avtalsmall i dessa situationer.

Kallelse Årsstämma

Dokumentmallen "Kallelse till årsstämma" används då ett aktiebolag ska ha årsstämma för att besluta om de viktigaste frågorna för bolaget, vilket inträffar en gång per år. Kallelsen innehåller information om tid och plats, samt ett förslag till dagordning.

Kallelse extra bolagsstämma

Dokumentmallen "Kallelse till extra bolagsstämma" används då ett aktiebolag planerar en bolagsstämma för att behandla frågor som inte kan vänta till den ordinarie bolagsstämman. Kallelsen innehåller information om tid och plats, samt ett förslag till dagordning.

Kallelse styrelsemöte

Dokumentmallen "Kallelse till extra styrelsemöte" används då styrelsen på ett bolag ska träffas för att fatta beslut om verksamheten och förvaltningen, vilket kan inträffa flera gånger per år. Kallelsen innehåller information om tid och plats, samt ett förslag till dagordning.

Kommanditbolagsavtal mall

Vill du starta och driva företag tillsammans med någon annan kan ni bilda ett kommanditbolag. I kommanditbolag har man minst en bolagsman, så kallad komplementär, som är ansvarig för företagets alla skulder. Ett kommanditbolag måste alltid registreras hos Bolagsverket.

Kommissionsavtal

Kommissionsavtal är ett avtal om kommission. Avtalsförhållande som omfattas av Kommissionslagen är då en part åtar sig att: på uppdrag - sälja eller köpa - lös egendom - i eget namn – för den andre partens räkning. Uppdrag som omfattas av kommissionslagen är sådana då kommissionären har hand om försäljning och/eller köp för kommittentens räkning.

Konsultavtal engelska - Consulting services agreement

Uppdragsavtal eller konsultavtal upprättas vid utförande av visst arbete mellan en uppdragsgivare och uppdragstagare. Denna avtalsmall är professionellt översatt från svenska till engelska.

Kontantkvitto

Kontantkvitto används som ett bevis på att kontant betalning har erlagts för en vara eller en tjänst och är ett alternativ till att utfärda en faktura.

Köpavtal lös egendom

Köpekontrakt används när du köpa eller sälja en egendom av något slag.

Köpekontrakt fastighet

Köpekontrakt upprättas när du ska köpa en fastighet, exempelvis en villa. I denna mall finns även köpebrev och handpenningavtal.

Körjournal

Dokumentmallen körjournal används som underlag och bevismedel då Skatteverket gör bedömningar av bilförmån och/eller drivmedelsförmån.

Kreditavtal

Vid marknadsföring av kreditavtal ska näringsidkaren, med angivande av ett ”representativt exempel”, lämna information om den så kallade effektiva räntan för krediten - det vill säga krediträntan och övriga kostnader i samband med krediten. Avtalsmallen är gratis att ladda ner.

Kreditfaktura

Kreditfaktura används då en kund är missnöjd eller vill utnyttja ångerrätten.

Kundregister

Ett kundregister används för att samla in och hålla reda på uppgifter om kunder och potentiella kunder och är värdefull bland annat när du ska planera och utforma din marknadsföring- och säljstrategi.

Lägenhetsarrende

En upplåtelse av jord räknas som lägenhetsarrende när den inte uppfyller förutsättningarna för att vara jordbruksarrende, bostadsarrende eller anläggningsarrende.

Leasingavtal

Ett leasingavtal innebär att någon får en rättighet att använda en tillgång som ägs av någon annan i utbyte mot betalning. Vi har tagit fram fyra olika typer av leasingavtal, både avseende huvudkontrakt och tillhörande allmänna villkor.

Leveransavtal

Ett leveransavtal eller leverantörsavtal är ett generellt avtal som går in på de avtalsbestämmelser som ska gälla mellan en köpare och en säljare vid försäljning av produkter/tjänster/service.

Licensavtal

Med ett licensavtal menas vanligen ett avtal varigenom licensgivaren upplåter en ensamrätt till en utvald licenstagare. Man överlåter en nyttjanderätt till en uppfinning eller annan immaterialrättighet.

Lönebesked

Lönebesked eller lönespecifikation används för att informera arbetstagaren om nettolön, ackumulerad lön, avdragen preliminärskatt m.m.

Löpande skuldebrev

Löpande skuldebrev, orderskuldebrev, är skuldebrev som är ställda till ”viss man eller order”.

Nyemission

Mall för att öka aktiekapitalet och göra en nyemission i bolaget. Här ingår förslag, kallelse till bolagsstämma, protokoll, beslut, teckningslista samt tilldelningsbeslut.

Offertmall

Mall för offert används då en leverantör vill ge ett skriftligt anbud innehållande uppgifter om typ av vara eller tjänst, pris, leveranstid och andra villkor.

Reseräkning

Reseräkning används som underlag för den skattefria ersättningen som en anställd ska erhålla för eventuella ökade levnadskostnader och vid tjänsteresa, som exempelvis resekostnader med diverse färdsätt och måltidsutgifter så som milersättning och traktamente.

RUT & ROT Fakturamall

Faktura för ROT & RUT används som ett betalningsunderlag vid försäljning av tjänster där avdrag för ROT eller RUT får göras. Fakturor utgör även underlag för bokföring både för avsändaren och för mottagaren.

Samarbetsavtal / kompanjonsavtal

Ett samarbetsavtal, även kallat kompanjonsavtal, behöver inte vara skriftligt, det finns inga formkrav i svensk lag, dvs. du kan komma överens med vem du vill om ett samarbete muntligt. Men vill du av bevisskäl och för tydlighetens skull att parterna ska ha koll på vilka villkor som gäller för ert samarbete ska du givetvis upprätta ett skriftligt samarbetsavtal.

Samboavtal

Dokumentmallen ”samboavtal” används då två personer ska flytta ihop eller redan bor ihop och ska göra ett gemensamt inköp, t ex vid ett köp av en gemensam bostad men där den ena stoppar in mer pengar än den andre. Ett samboavtal kan förhindra en tråkig och tidsödande tvist vid en separation.

Sekretessavtal

Avtal om sekretess används då det finns ett behov av att reglera informationshantering i ett samarbete mellan företag. I sekretessavtalet förbjuds användning av information som anses vara konfidentiell och av den anledningen inte får användas eller spridas vidare.

Skuldebrev

Skuldebrev (revers) används då en borgenär önskar låna ut pengar till en gäldenär.

Stämningsansökan - mall och exempel

Det finns olika typer av stämningsansökningar. En vanlig typ är fullgörelsetalan, dvs. att någon ska göra något som att betala ett visst belopp, och ett vanligt yrkande är skadeståndsyrkande. Vi har upprättat en mall för en sådan stämningsansökan.

Stiftelseurkund Apportegendom och Kontantbildning

Stiftelseurkunden är grunden för aktiebolaget. Den innehåller få uppgifter om bolaget och dess huvudsakliga syfte är istället att ange vilka personer som utgör bolagets styrelse och vilka som ska ha funktionen som stiftare, samt hur aktiekapitalet är fördelat mellan de som stiftar bolaget, dvs. de som grundar bolaget.

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll används till att dokumentera vad som förevarit vid ett styrelsesammanträde.

Testamente

Testamente är en handling, ett juridiskt bindande dokument, där du talar om vad som ska hända med dina ägodelar och pengar efter din död. Att upprätta ett testamente kan underlätta för anhöriga då konflikter och osämja om vem som har rätt till vad är vanligt efter att någon gått bort.

Underentreprenörsavtal

En entreprenad är ett löfte att, till ett i förväg uppgjort pris mellan en beställare och en entreprenör, utföra ett arbete eller leverans inom en viss tid.

Uppdragsavtal / konsultavtal

Konsultavtal, även benämnt uppdragsavtal, är ett avtal för utförande av visst arbete mellan en uppdragsgivare/beställare och konsulten/uppdragstagaren. I vissa situationer är samarbetsavtal det som är mer lämpligt eller passande i affärsrelationen. Du kan läsa mer om samarbetsavtal här.

Uppdragsavtal för Styrelseledamot

Detta avtal gäller för uppdraget som styrelseledamot i ett företags styrelse.

Uppdragsavtal företagsbesiktning - due diligence

Vid köp av ett företag ska man utföra en undersökning av företaget enligt de principer som har utvecklats i branschen. Kravet är att man är skäligt aktsam - en sådan aktsamhet översätts med det engelska begreppet due diligence.