Vad är nyckeltal?

Nyckeltal är tal som används för att snabbt värdera, analysera och jämföra företag, till exempel utifrån lönsamhet eller likviditet.

De räknas ut genom att sätta ett tal i relation till ett annat, vilket underlättar en jämförelse. Till exempel kan vinsten sättas i relation till omsättningen istället för att enbart mäta vinst i kronor.

Nyckeltal är viktiga för att bedöma ett bolags ekonomiska situation och utvecklingsmöjligheter.

På engelska heter nyckeltal KPI (Key Performance Indicator).

Hur används nyckeltal?

Nyckeltal används för att bedöma om uppsatta mål uppnåtts, hur företaget mår och om det utvecklas i rätt riktning.

De kan användas internt för att jämföra hur bolaget går över tid, men även för att jämföra olika företag med varandra, exempelvis konkurrenter.

De kan också användas som beslutsunderlag och vid effektivisering, exempelvis för att peka ut vad som kan förbättras i verksamheten.

Slutligen visar de bolagets finansiella styrka, vilket är intressant för banker och investerare.

15 vanliga nyckeltal du bör ha koll på

Här har du en lista med viktiga nyckeltal. Klicka på länken vid respektive nyckeltal så får du formel med exempel hur du beräknar dem.

1. Soliditet

Soliditet är ett mått på företagets finansiella styrka och visar hur stor del av de totala tillgångarna som har finansierats med eget kapital. När det egna kapitalet ökar snabbare än skulderna, förbättras soliditeten och vice versa. Läs mer om soliditet

2. Rörelsemarginal

Rörelsemarginal är hur stor del av varje omsatt krona som är kvar till att täcka räntor, skatt och ge eventuell vinst. Läs mer om rörelsemarginal

3. Marknadsandel 

Marknadsandel är företagets försäljning i relation till den totala försäljningen på marknaden som företaget verkar inom. Att hålla en hög marknadsandel är en av de vanligaste målsättningarna för företag då det ökar chanserna till hög lönsamhet. Läs mer om marknadsandel

4. Täckningsbidrag

Täckningsbidrag används för att visa hur mycket en viss produkt bidrar till att betala företagets kostnader. Ju högre täckningsbidrag en produkt, eller anställd har, desto bättre då det ökar chansen att skapa vinst i bolaget. Läs mer om täckningsbidrag

5 Kassalikviditet

Kassalikviditet visar ett företags kortsiktiga betalningsförmåga, alltså de likvida medel som kan betala utgifter. Läs mer om kassalikviditet

6. Balanslikviditet

Balanslikviditet visar hur mycket tillgångar företaget har som kan säljas för att betala skulder. Läs mer om balanslikviditet

7. Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad visar förhållandet mellan skulder och eget kapital. Detta nyckeltal tittar investerare på för att utvärdera ett bolags finansiella risk. Läs mer om skuldsättningsgrad

8. Räntetäckningsgrad

Räntetäckningsgrad visar bolagets förmåga att betala sina räntekostnader. En låg räntetäckningsgrad kan peka på att företaget är i fara. Läs mer om räntetäckningsgrad

9. Självfinansieringsgrad

Självfinansieringsgrad ger en indikation på hur mycket av årets investeringar som har kunnat finansieras med befintliga pengar i företaget. Med andra ord visar det hur bärkraftigt bolaget är i förhållande till den egna verksamheten och försäljningen. Läs mer om självfinansieringsgrad

10. Tillgångars avkastning

Tillgångars avkastning mäter hur effektivt alla resurser har utnyttjats för att skapa vinst. Talet fokuserar på tillgångarna och det investerade kapitalet och visar hur effektivt kapitalet används, oavsett om kapitalet kommer från ägare, banklån eller investerare. Läs mer om tillgångars avkastning

11. Avkastning på eget kapital

Avkastning på eget kapital är ett viktigt nyckeltal som visar de värdeförändringar som uppnåtts på ägarnas kapital. Läs mer om avkastning på eget kapital

12. Vinstmarginal

Vinstmarginal är ett mått på andelen vinst per omsatt krona, när allt är betalt utom räntekostnader. Detta överskott skall räcka till täcka ränta och ge vinst. Läs mer om vinstmarginal

3 viktiga nyckeltal för lagerhantering

13. Leveransprecision

Leveransprecision visar hur precist ett företags leveranser fungerar, till exempel i jämförelse med avtalad tidpunkt. Leveransprecision räknas ut genom att titta på förhållandet mellan leveranser som kommer i tid i jämförelse med alla företagets leveranser. Läs mer om leveransprecision

14. Lageromsättningshastighet

Lageromsättningshastighet visar hur stor omsättningen är av bolagets lager. Hög lageromsättningshastighet betyder att företaget kan uppnå hög omsättning av varor på liten yta eller med låg kapitalkostnad. Ett högre tal visar på ett bättre utnyttjande av lagret. Läs mer om lageromsättningshastighet

15. Fyllnadsgrad

Fyllnadsgrad ger dig en överblick över hur väl lagret fungerar. Detta tal är förhållandet mellan antalet upptagna lagerplatser och totalt antal platser. Om det exempelvis råder för hög fyllnadsgrad så kan det innebära att det blir svårare att flytta material mellan platser. Läs mer om fyllnadsgrad

Syftet med nyckeltalsanalys

Syftena med nyckeltalsanalys är flerfaldiga. Här är anledningar till varför du ska använda nyckeltal:

  • Analys av företagets status och utveckling – Det vanligaste syftet och anledningen att använda finansiella nyckeltal är att analysera det egna företagets status och utvecklingstrender. Med status avses i det sammanhanget nuvarande nivåer för effektivitet och lönsamhet samt den finansiella strukturen. Syftet här är dels att bevaka att företaget utnyttjar de investerade resurserna på ett effektivt sätt, dels att företagets finansiella struktur är i balans med resursbehov och marknadsförutsättningar.
  • Konkurrentanalys – Ett annat viktigt område för nyckeltalsanalys är en bevakning av likvärdiga konkurrenter för att söka fastställa företagets relativa utveckling. Hur ligger företaget till? Växer konkurrenterna mer än vi? Är de lönsammare? Utan kunskap om branschens normala nivåer kan heller inte realistiska mål för den egna verksamheten formuleras. Dessa jämförande analyser kallas för benchmarking.
  • Analys av kunder och leverantörer – Ett ofta eftersatt område är en analys av kunder och leverantörer. Företagets egen verksamhet är ju i högsta grad beroende av viktiga kunders utveckling av lönsamhet och betalningsförmåga, samt stabiliteten och priseffektiviteten hos leverantörerna. I synnerhet gäller detta när företaget ställs inför nya kunder och leverantörer, där en företagsanalys även kan bidra till att begränsa företagets risknivå.
  • Budgetmålsättningar – Baserat på den historiska utvecklingen och konkurrentanalyser kan nyckeltalen dessutom användas som målvärden i budgetar eller planeringsprocesser. Det är ju på detta sätt som verksamheten utvärderas i efterhand, varför målsättningen ur styrsynpunkt bör formuleras redan från början för att kunna förankras i organisationen.

Tips från affärscoachen

Jurist och skatteexpert John Knutsson ger några råd om ämnet.Jurist John Knutsson sitter vid ett skrivbord och analyserar ekonomiska rapporter

För att verkligen ha koll på ditt företag bör du göra en avstämning varje vecka eller månad och då kan nyckeltal eller KPI:er vara användbara. Ett tips är att sätta det som en vana att ha en "fredagsrapport", där du ber bokföringskonsulten skriva ut en resultatrapport och en balansrapport, dels för den senaste veckan och dittills under räkenskapsåret. Sätt upp en viss kontinuitet på dina rapporter, vare sig det är veckovis eller månadsvis. Du får en tydligare bild av utvecklingen i ditt företag och blir därför mer sporrad att affärsutveckla och sätta nya utmanande mål.

Ofta behöver du inte använda finansiella nyckeltal för att få koll på ditt företag, det beror helt på hur stort ditt företag är. Alla finansiella nyckeltal är heller inte relevanta. Vissa nyckeltal har du nytta av för att göra beräkningar för långsiktig ekonomistyrning, i andra fall kan det räcka med att få en hastig blick över din resultatrapport/balansrapport.

Ha dock alltid koll på hur mycket skatt du är skyldig Skatteverket, så att du inte står där när skatten ska betalas vare sig du har månadsvis betalning/kvartalsvis eller en gång om året. Har du inte råd att betala skatten har du så kallad skatterättsligt företrädaransvar i ett aktiebolag och blir därför personligen ansvarig. I en enskild firma är du givetvis direkt personligen ansvarig.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.