Kassalikviditet betyder att de likvida medlen är lika stora som de kortfristiga skulderna. Med andra ord kan man se ett företags betalningsförmåga på kort sikt. 

Nyckeltalet kassalikviditet definieras som kvoten mellan omsättningstillgångar exklusive varulager och kortfristiga skulder.

Formel för att beräkna kassalikviditet

Kassalikviditet beräknas enligt följande:

Omsättningstillgångar – varulager / Kortfristiga skulder

En kvot på 100 % eller mer betyder att företaget kan betala av alla sina kortfristiga skulder direkt. Om kvoten är mindre än 100 % och varulagret inte kan omsättas omgående, måste företaget antingen avveckla anläggningstillgångar och fasta produktionsresurser, eller låna långfristigt för att kunna betala kortfristiga skulder. Båda alternativen leder oundvikligen till att företaget försvagas. Det är därför mycket viktigt att bevaka och styra den kortsiktiga balansen.

Vad betyder balanslikviditet?

Balanslikviditet visar hur mycket tillgångar företaget har som kan säljas för att betala skulder. Om varulagret inkluderas i omsättningstillgångarna kallas talet för balanslikviditet.

Formel för att beräkna balanslikviditet

Balanslikviditet beräknas enligt följande:

Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder

Balanslikviditeten bör bedömas parallellt med kassalikviditeten. Eftersom den enda del som skiljer talet från kassalikviditeten är varulagret, bör detta tal vid en effektiv lagerhantering ligga så nära kassalikviditeten som möjligt. Ju högre gapet mellan kassa- och balanslikviditeten är, desto mer kapital binds i lager, med ränteförluster och inkuransrisker som följd.

Avslutande kommentarer om dessa nyckeltal

Balanslikviditet är ett nyckeltal som handlar om att se hur mycket tillgångar du har i företaget som du kan sälja direkt för att betala dina skulder. Har du lika mycket värde i omsättningstillgångar som du har skulder, så innebär det att om du skulle behöva betala dina skulder direkt så kan du sälja dina omsättningstillgångar för att betala dem (obs! Skilj omsättningstillgångar och anläggningstillgångar åt). Det är helt enkelt ett nyckeltal för att beräkna om du har uppbackning för dina skulder om det skulle behövas, oavsett hur det går i den löpande verksamheten.

Kassalikviditet är annorlunda dock. Det räknar bort de tillgångar som utgörs av varulagret. Om du behöver betala dina skulder omgående och skulle behöva sälja omsättningstillgångar för att kunna åstadkomma detta men ändock inte vill eller kan bli av med varulagret för att betala dessa skulder, så ska du använda nyckeltalet kassalikviditet.

Alternativet till omvandling av omsättningstillgångar till kapital för att betala skulder är helt enkelt att låna pengar. Du bör gardera dig och veta om du kan omvandla omsättningstillgångar till kapital eller ta tillräckliga lån för att betala kortfristiga skulder, vid en eventuell kris i den löpande omsättningen.

Lär dig fler nyckeltal här


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.