Nyckeltalet skuldsättningsgrad beräknas genom att man ställer det främmande kapitalet i relation till det egna kapitalet. I praktiken visar det hur mycket som har lånats per krona.

Beräkning - formel

Skuldsättningsgrad beräknas på följande sätt:

Justerade skulder / Justerat eget kapital

Med justerade skulder avses befintliga kort- och långfristiga skulder, ökade med latent skatteskuld från obeskattade reserver. Med justerat eget kapital avses det befintliga egna kapitalet, ökat med den andel av obeskattade reserver som är eget kapital. Skuldsättningsgraden är starkt relaterad till soliditeten, alltså hur stor andel av ett företags tillgångar som finansierats med eget kapital. Det betyder att en hög skuldsättningsgrad innebär att företaget har låg soliditet.

Den huvudsakliga användningen av detta nyckeltal är att det ingår som en delförklaring till den s.k. ”hävstångseffekten” vid lönsamhetsanalys. Hävstångseffekten innebär följande:

Om främmande kapital kan placeras i investeringar som ger ett överskott utöver finansieringskostnaden för det upplånade kapitalet, kommer även denna nettovinst att kunna tillföras ägarna via en ökad utdelning. Ju mer lånen ökas så länge de kan ”överförräntas”, desto högre blir nettoresultatet och den slutliga egna avkastningen. Detta är innebörden av hävstångseffekten.

Avslutande kommentarer om detta nyckeltal

Skuldsättningsgrad används även i förhållande till privatekonomin. Hur stor del av era ”tillgångar” utgörs egentligen av skulder i förhållande till vad som har finansierats med ert egna kapital? Hur högt har ni skuldsatt er? Detta är en oerhört viktig fråga. Att skuldsätta sig högt är givetvis ett visst slaveri, vare sig det är direkt i ett företag eller privat. Det handlar om att skuldsätta sig balanserat. Var uppnår ni den rätta balansen mellan skulder och eget kapital i er ”egendomsmassa”? För skulderna måste ni ju betala räntor och eventuella amorteringar. Hamnar ni i obalans, har ni så höga räntekostnader till slut att ni finner det orimligt och amorteringarna kanske tynger er ekonomi, ert egna kapital, ert inflöde av eget kapital, på ett till slut ohanterligt sätt.

Ert företag är en förlängd arm av er privatekonomi. Skuldsättningsgraden bör därför i allra högsta grad även där spegla en balans som innebär att räntekostnader och amorteringskostnader inte är oproportionerligt höga i förhållande till era inkomster – dvs. ert egna kapital.

Lär dig fler nyckeltal här

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.