Vad är avkastning?

Med avkastning menas hur stor en värdeförändring på en tillgång har varit från en tidpunkt till en annan. Detta brukar anges i procent.

Ett exempel hur räknar: Du investerar 1000 kronor i guld som du ett år senare säljer för 1050 kronor. Avkastningen har då varit 5% (1050/1000 = 1,05) under året. 

Räkna ut avkastning på eget kapital

Det här nyckeltalet visar det sammantagna resultatet av årets verksamhet i form av förräntningen av det egna kapitalet. Resultatet mäts som nettoresultat, dvs. resultat efter finansiella intäkter och kostnader. Det egna kapitalet består av ägarnas insatta kapital, samt balanserade – outtagna – vinstmedel inklusive obeskattade reserver med avdrag för latent skatteskuld.

Avkastningen på eget kapital visar med andra ord den avkastning som uppnåtts på ägarnas kapital och kan mycket grovt jämföras med bankränta. Med hänsyn till den risk som företagande innebär, bör avkastningen även täcka en riskpremie, dvs. klart överstiga bankräntan för att kunna anses som acceptabel.

Beräkning - formel

Nyckeltalet avkastning på eget kapital beräknas på följande sätt:

Nettoresultat (resultat efter finansiella poster) / Justerat eget kapital x 100

Avslutande kommentarer om detta nyckeltal

Detta nyckeltal visar den direkta avkastningen på ägarnas egna kapital i rörelsen, dvs. ägarnas satsningar i bolaget, deras insatta kapital. Hur stor procentuell förökning har detta kapital fått?

Se även: Hur du räknar ut avkastning på tillgångar

Avkastning på eget kapital kallas på engelska för ”return on equity” (ROE) och är vanligt när man bedömer hur väl ett företag investerar sina egna pengar för att utvecklas. Ha i kikaren att titta på hur väl ett företag använder sitt egna kapital sett under ett visst antal år, då får du en bra bild av hur bra ett bolag använder sitt egna kapital för att öka vinsten. Detta kan du sätta i relation till om det egna kapitalet ökar och resultatet förbättras.

När man använder detta nyckeltal skall man även titta på skuldsättningsgrad och soliditet. Soliditeten visar ju hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital och skuldsättningsgraden visar hur stor del av ert egna kapital som är belånade. Frågorna rör sig alltså här på olika sätt kring det egna kapitalet.

Här hittar du fler nyckeltal.


1 kommentarer
Roy
2022-07-14 04:03
Tack! En informativ artikel som, i och för sig, utredde och förklarade andra frågor än dem jag kom hit för att söka svar på. Men så långt så gott. ; )
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.