Vad är nyckeltal?

Nyckeltal är verktyg som används för att värdera, analysera och jämföra företag. Dessa tal är viktiga för att kunna bedöma ett bolags ekonomiska situation och utvecklingsmöjligheter.

Nyckeltal på engelska heter KPI (Key Performance Indicator) och används också som term men KPI är alltså samma sak som nyckeltal.

Nyckeltal är också användbara i situationer för effektivisering och vad som kan förbättras i verksamheten till exempel vid lagerhantering, personalhantering och investeringar.

Alla bolag redovisar sina resultat i kvantitativa termer, i form av resultat- och balansräkning. Men genom att kombinera de olika delarna av de ekonomiska rapporterna kan ny information skapas, som på ett mera fullständigt sätt belyser utvecklingen. Denna typ av nyskapad information kallas ”nyckeltal”, eftersom det utgör en ”nyckel” till att förstå företagets utveckling i helt andra dimensioner.

Till exempel kan två olika företags effektivitet jämföras, även om det ena företaget är dubbelt så stort som det andra, genom att man beräknar vinsten per investerad krona.

Begreppet nyckeltal kan definieras som:

  • Viktig ekonomisk information, beräknad från ett eller flera redovisningsvärden och/eller omräkningsfaktorer.
  • Viktigt befintligt värde från redovisningsrapporterna.

14 nyckeltal KPI:er du bör ha koll på

Här har vi samlat en rad artiklar där varje nyckeltal beskrivs med exempel hur du beräknar dem, alltså med formeln för uträkningen. När du själv vill få koll på och analysera hur ditt eller någon annans bolag ligger till kan du använda dig av dessa beräkningar.

Syften med nyckeltalsanalys

Syftena med nyckeltalsanalys är flerfaldiga. De är av följande slag:

  • Analys av företagets status och utveckling – Det vanligaste syftet och anledningen att använda finansiella nyckeltal är att analysera det egna företagets status och utvecklingstrender. Med status avses i det sammanhanget nuvarande nivåer för effektivitet och lönsamhet samt den finansiella strukturen. Syftet här är dels att bevaka att företaget utnyttjar de investerade resurserna på ett effektivt sätt, dels att företagets finansiella struktur är i balans med resursbehov och marknadsförutsättningar.
  • Konkurrentanalys – Ett annat viktigt område för nyckeltalsanalys är en bevakning av likvärdiga konkurrenter för att söka fastställa företagets relativa utveckling. Hur ligger företaget till? Växer konkurrenterna mer än vi? Är de lönsammare? Utan kunskap om branschens normala nivåer kan heller inte realistiska mål för den egna verksamheten formuleras. Dessa jämförande analyser kallas för benchmarking.
  • Analys av kunder och leverantörer – Ett ofta eftersatt område är en analys av kunder och leverantörer. Företagets egen verksamhet är ju i högsta grad beroende av viktiga kunders utveckling av lönsamhet och betalningsförmåga, samt stabiliteten och priseffektiviteten hos leverantörerna. I synnerhet gäller detta när företaget ställs inför nya kunder och leverantörer, där en företagsanalys även kan bidra till att begränsa företagets risknivå.
  • Budgetmålsättningar – Baserat på den historiska utvecklingen och konkurrentanalyser kan nyckeltalen dessutom användas som målvärden i budgetar eller planeringsprocesser. Det är ju på detta sätt som verksamheten utvärderas i efterhand, varför målsättningen ur styrsynpunkt bör formuleras redan från början för att kunna förankras i organisationen.

Tips från affärscoachen

För att verkligen ha koll på ditt företag bör du göra en avstämning varje vecka eller månad och då kan nyckeltal eller KPI:er vara användbara. Ett tips är att sätta det som en vana att ha en "fredagsrapport", där du ber bokföringskonsulten skriva ut en resultatrapport och en balansrapport, dels för den senaste veckan och dittills under räkenskapsåret. Sätt upp en viss kontinuitet på dina rapporter, vare sig det är veckovis eller månadsvis. Du får en tydligare bild av utvecklingen i ditt företag och blir därför mer sporrad att affärsutveckla och sätta nya utmanande mål.

Ofta behöver du inte använda finansiella nyckeltal för att få koll på ditt företag, det beror helt på hur stort ditt företag är. Alla finansiella nyckeltal är heller inte relevanta. Vissa nyckeltal har du nytta av för att göra beräkningar för långsiktig ekonomistyrning, i andra fall kan det räcka med att få en hastig blick över din resultatrapport/balansrapport.

Ha dock alltid koll på hur mycket skatt du är skyldig Skatteverket, så att du inte står där när skatten ska betalas vare sig du har månadsvis betalning/kvartalsvis eller en gång om året. Har du inte råd att betala skatten har du så kallad skatterättsligt företrädaransvar i ett aktiebolag och blir därför personligen ansvarig. I en enskild firma är du givetvis direkt personligen ansvarig.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.