Har du någonsin köpt en ny garderob för att du behöver ha mer plats för dina kläder bara för att inse att du ett halvår senare skulle behöva köpa en till garderob? Garderoben är av någon outgrundlig anledning alltid full, och samma fenomen är det många gånger med lager.

Finns det ledig yta i lagret så tenderar material att placeras där, som om lagerplatsen hade en egen dragningskraft. För att minska sitt lager så krävs det att man aktivt jobbar med relevanta nyckeltal och mål. Det finns en risk att lagret blir en sekundär fråga i företaget ända fram till den dagen då lagret är fullt och åtgärder måste vidtas. Antingen måste lagret byggas ut eller extra lagerplats hyras, vilket innebär en investering eller ytterligare kostnader som inte adderar mervärde för kunden.

Jag har valt att presentera tre nyckeltal som jag själv använder mig av och som jag finner användbara i min roll som controller:

  • Leveransprecision
  • Lageromsättningshastighet 
  • Fyllnadsgrad

Nyckeltal leveransprecision

Precis som namnet antyder så handlar leveransprecision om att leverera varorna precist, dvs. på avtalad tidpunkt. Rent tekniskt så är leveransprecisionen förhållandet mellan rättidiga leveranser (leveranser som kommer i rätt tid) i förhållande till samtliga leveranser.

Leveransprecision är viktigt dels ur ett kundperspektiv eftersom kunden vill få sina varor i tid, men också ur ett lagerperspektiv, eftersom varorna inte bör lagerhållas längre än nödvändigt. Som kund till en underleverantör vill du ha hög leveransprecision eftersom du vill att dina varor ankommer till lagret i rätt tid, för att kunna hålla ett så lågt säkerhetslager som möjligt, då höga säkerhetslager ökar behovet av lagerplats. Leveransprecision kan mätas från underleverantör till mitt lager där jag är kunden, mellan mina egna lager där jag är både leverantör och kund, eller från mitt eget lager till kund där jag är leverantören.

Formel för att räkna ut leveransprecision

Leveransprecision = Antal rättidiga leveranser/totalt antal leveranser

Totalt antal leveranser är oftast inte så svårt att få fram data på, men när det gäller rättidiga leveranser så kan det vara lite svårare. Det är viktigt att sätta upp regelverk för vad som definieras som rättidigt. Är det tillåtet att leverera för tidigt? och i sådana fall hur tidigt? Ska det vara tillåtet att varan kommer en dag för sent, eller är det den avtalade dagen som gäller? Kanske finns det begränsningar i IT-systemen som gör att det inte går att avgöra exakt på dagen när varan har nått mottagaren, utan kanske är ett tidsfönster lämpligast. Det finns många definitioner att ta ställning till innan implementering sker. På Lagerstyrningsakademin.se finns en hel del tips kring detta.

Målet för leveransprecisionen är individuellt för varje företag och sätts utifrån hur viktigt det är att mottagaren får varan vid avtalad tidpunkt. Det är lätt att sätta målet 100 %, men det innebär också att företaget måste säkra upp för att undvika förseningar. Det innebär oftast ökade kostnader i form av t.ex. högre säkerhetslager för att hantera eventuella materialbrister eller förseningar från underleverantör, och beredskapspersonal i lagret för att hantera tillfälliga utleveranstoppar.

Nyckeltal lageromsättningshastighet

Eftersom bolagets omsättning består av varor som oftast passerar lagret så är det intressant att mäta hur mycket varor som passerar lagret per år.

Hög lageromsättningshastighet betyder att företaget kan uppnå hög omsättning av varor på liten yta eller med låg kapitalkostnad. Ju högre lageromsättningshastighet desto bättre utnyttjande av lagret.

Lageromsättningshastighet beräknas lättast utifrån kostnaden för sålda varor företaget haft under året. Det går också att använda sig av årets omsättning. Det viktigaste är att man är konsekvent.

Formel för att beräkna lageromsättningshastighet

Lageromsättningshastighet = Kostnad sålda varor/genomsnittligt lagervärde

Genomsnittligt lagervärde = (ingående lagervärde + utgående lagervärde) / 2

Det sägs ofta att det är dyrt att ha lager och vad är det egentligen som avses då?

Beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs så kan det finns olika anledningar till att lagret är dyrt. Vid en kapitalintensiv verksamhet med dyra artiklar så innebär ett stort lager att bolaget binder mycket kapital.

Missa inte: Hur du med formel beräknar avkastning på eget kapital

Om du har en verksamhet med volymmässigt stora artiklar så är det oftast ytan som står för den höga kostnaden. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är att ett fysiskt större lager inte sällan har längre plocktid än ett mindre lager, och kräver då högre löpande kostnader i form av personal och eventuella truckar.

Förrädiskt för lagret är de så kallade ”hyllvärmarna”, vilket är ett begrepp för artiklar som omsätts väldigt långsamt. Dessa behålls inte sällan som ”bra att ha” artiklar, men precis som kläder som gått ur modet så kommer de mest samla damm och uppta onödig plats. Argumentet att det är kostsamt att skrota ut dem pga. den redovisningsmässiga nedskrivningen (som belastar årets resultat som en kostnad) är en dålig ursäkt. Artiklarna förlorade sitt värde dagen de slutade omsättas, och att undvika att skriva ner hyllvärmare för att det påverkar resultatet lurar oftast bara en själv. När revisorerna kommer på besök kommer de ändå att vilja skriva ner värdet på de varor som inte rör sig.

Nyckeltal fyllnadsgrad

För att löpande få en överblick över hur väl lagret mår så kan begreppet fyllnadsgrad användas. Fyllnadsgraden är förhållandet mellan antalet upptagna lagerplatser och totalt antal lagerplatser. Den kan vara som max 100 %, men en tumregel som jag själv använder mig av är att värdet inte bör ligga över 85 %, eftersom det då hämmar flexibiliteten i lagret och saktar ner hanteringen. Vid för hög fyllnadsgrad så blir det dessutom omständligare att flytta material mellan platser, vilket försvårar lageroptimering.

Risken med att inte mäta fyllnadsgraden är att du en dag inser att det material som du precis lastat av lastbilen inte får plats i lagret.

Formel för att beräkna fyllnadsgrad

Fyllnadsgrad = Antal upptagna platser/totalt antal platser

Definitionen av platser kan exempelvis vara:
Pallplatser
Kvadratmeter
Kubikmeter

Det finns en fördel med att följa alla tre nyckeltal, men även om du väljer att endast följa och förbättra ett nyckeltal så kan det vara bra att mäta de andra två för att säkerhetsställa att de inte försämras avsevärt, eftersom nyckeltalen påverkar varandra.

Vill du få en vägledning i hur välmående ditt lager är? Gör en självutvärdering hos Eazystock.

Mer av Henrik: Maximera din effektivitet med 80/20 regeln (Paretoprincipen)

Se även: 14 viktiga nyckeltal för att förstå företagets ekonomi


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.