Nyckeltalet självfinansieringsgrad beräknas från finansieringsanalysen och definieras som företagets eget rörelseflöde eller Cash-Flow, dividerat med den totala medeltillförseln.

Beräkning med formel

Du kan räkna ut självfinansieringsgrad med formel på följande sätt:

Rörelseflöde / Totalt tillförda medel (Rörelseflöde delat med totalt tillförda medel)

Det visar hur stor andel av kapitalbehovet i företaget som kan finansieras internt. Resterande del måste täckas via extern finansiering, via försäljning av tillgångar, via minskning av rörelsekapitalet eller genom externa ägartillskott.

Rörelseflöde eller Cash-Flow definieras enligt följande:

Rörelseresultat före avskrivningar+/- Finansnetto +/-Extraordinärt netto – Skatt – Utdelning = Rörelseflöde (Cash-Flow)

En verksamhet som lämnat sin tillväxtfas bör ha en självfinansieringsgrad på 80-100 %. Kvoter som ligger under 100 % och faller under mer än 2-3 år i följd utan en parallell tillväxt måste bevakas noga, eftersom detta indikerar att företaget tappar sin normala internfinansiering. Sannolikt är orsaken dålig lönsamhet, varför företaget bör försöka rekonstruera sin verksamhet innan ytterligare externa medel tillförs.

Avslutande kommentarer om självfinansieringsgrad

De flesta företagsledningar har följande prioritetsordning när de väljer mellan olika finansieringsalternativ:

1. Finansiera med befintliga pengar i företaget
2. Finansiera via banklån
3. Finansiera via nyemissioner

Självfinansieringsgraden ger en indikation på hur mycket av årets investeringar som har kunnat finansieras enligt det första alternativet. Självfinansieringsgraden visar således hur bärkraftigt företaget är genom företagets egen verksamhet, hur mycket de egna investeringarna, det egna resultatet skapar för att finansiera de tillgångar som behöver köpas in i företaget/de investeringar som i allmänhet behöver göras i företaget för att få företaget att växa.

Ser man att företaget är t.ex. allt mer beroende av nyemissioner, så är det något i företaget som inte står rätt till – det kan vara allt ifrån bristfällig marknadsföring till att produkten/tjänsten inte ligger rätt i tiden. Här är det givetvis bara fantasin som sätter gränser, kunskaper och sunt förnuft.

14 vanliga nyckeltal

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.