Ledaren leder och chefen driver, eller..? Får man tro John P. Kotter är chef-, och ledarskap ”två distinkta och kompletterande system av aktiviteter (What leaders really do, Best of HBR, December 2001). I samma artikel konstaterar han att amerikanska företag generellt är överchefade och underledda.

Det vill säga att chefsaktiviteterna är överrepresenterade på bekostnad av ledaraktiviteterna. Våra erfarenheter är att det stämmer även för svenska företag.

Nu har vi ju sällan delat ledarskap på det sättet att någon tar hand om ledaruppgifterna och någon annan om chefsuppgifterna. De flesta av oss i någon form av chefsroll är förväntas hantera båda sidor av myntet och efter bästa förmåga balansera de två perspektiven till en fungerande helhet över tid. Här kommer några idéer om vilka frågor chefen/ledaren behöver hantera sorterat under Leda och Driva.

Leda – Håller vi på med rätt saker?

Peter Drucker myntade uttrycket kunskapsmedarbetare 1959. Det syftar på medarbetarna använder huvudet mer än händerna, i stället för tvärt om som var fallet under industrialiseringen. I dag är det väl sanningen den att de flesta behöver använda huvudet på jobbet eftersom utvecklingen ständigt går mot automatisering av tunga eller farliga arbeten. En sak som är viktig för kunskapsmedarbetare är att de förstår varför de arbetar. Att ”huvudlöst” jobba på för att någon säger det är inte riktigt melodin om man har med kunskapsmedarbetare att göra. Svaren på frågorna nedan kan upplevas som självklara men vår erfarenhet är att de ofta slarvas över eller diskuteras för sällan.

  • Vart är vi på väg? – Riktning (ibland kallat vision, mission eller affärsidé). Även om den verksamhet jag är chef över bara är en liten del av ett större sammanhang måste jag som ledare hjälpa min organisation förstå vad riktningen betyder för oss i vår del av verksamheten. Är ledaren chef över ”hela” företaget är det ännu viktigare att ständigt återkomma till riktningen och påminna organisationen om vart man är på väg och varför.
  • Hur ser det behov ut som gör att just vår verksamhet är viktig? – Gemensam förståelse. Kunskapsmedarbetare vill förstå orsak och verkan och kraften i en organisation kommer av att det finns en gemensam förståelse för vad vi ska göra och hur det ska gå till. Brist på gemensam förståelse leder till att många försöker göra på sitt eget sätt och det brukar leda till att verksamheten inte får full effekt av sina resurser (människor, pengar etc.)
  • Vad är det som gör att vårt arbete är meningsfullt? – Engagemang. Utan engagerade medarbetare blir arbetet inte gjort eller så slarvas det över. Att resultatet av arbetet är meningsfullt eller viktigt leder till engagemang. Meningsfullhet är påfallande ofta ett resultat av punkterna ovan (Gemensam förståelse och Riktning). Tar man som ledare en genväg där så visar sig effekterna i bristande engagemang.

Driva – Gör vi det vi gör på rätt sätt?

  • Hur ska vi arbeta för att få mesta möjliga effekt av de resurser vi har till vårt förfogande? – Planer & Mål. Gunde Svan lär ha sagt att vinnaren har en plan och förloraren en ursäkt. Lätt att säga men svårt att göra. Ofta blir chefen för överambitiös och gör den perfekta planen som andra sedan ska genomföra. Utmaningen är att göra planen så enkel som möjligt men inte enklare. Det brukar gå bättre om chefen involverar medarbetarna så att det blir deras gemensamma plan snarare än chefens. Även mål har en förrädisk enkelhet kopplad till sig. ”Vi sätter mål vi kan mäta” brukar vara lösningen. Att mäta rätt saker kan ibland ta år att komma fram till om inte sker på ett genomtänkt sätt. Mäta ”lyft av telefonluren” vid försäljning, kassaflöde eller omsättning kräver ingen eftertanke. Men att hitta de mått som hjälper oss göra rätt saker över tid och att skilja oss från våra konkurrenter kräver ofta kreativitet.
  • Vad behöver vi göra för att orka hålla i genomförandet av vår plan? – Genomföra. Återigen lätt att säga och svårare att göra. Här visar det sig om planen är för komplicerade eller om den är robust nog i förhållande till de resurser man har till sitt förfogande. Lyckas ni inte genomföra planen så gör en enklare plan.
  • Får vi rätt effekt eller kan vi göra på ett annat sätt? – Följa upp och korrigera. Ett flygplan som styrs av en autopilot är ur kurs större delen av tiden men autopiloten korrigerar hela tiden för att planet ska komma dit det är tänkt. Säkraste sättet att missa målen är att mäta när det är för sent att korrigera. Att ständigt ha ”fingrarna i pajen” genom att hålla koll på rätt saker gör det möjligt att justera innan det är för sent.

Exemplen på verktyg i Chefens/Ledarens verktygslåda skulle kunna bli en oändligt lång lista. Utmaningen är att samla ihop en personlig uppsättning sätt att arbeta som gör att just jag lyckas involvera min organisation i att svara på frågorna ovan på ett sätt som gör att den presterar optimalt.

Läs mer: 8 principer för personligt ledarskap

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.