Avdrag #3 uppdaterad för inkomståret 2023

När du har en tjänstebil, oavsett om den ägs, hyrs eller leasas av företaget, så kan du dra av alla bilkostnader i företaget. Även för drivmedel får du dra av en kostnad per mil för tjänsteresor och resor till och från arbetet.

Betalar företaget drivmedel för privata resor ska du beskattas för en så kallad drivmedelsförmån. Om du använder tjänstebilen privat i mer så kallad ringa omfattning det vill säga mer än 10 gånger per år och mer än 100 mils körning så ska du även skattas för bilförmån. Det kan vara ganska svårt att bevisa att man håller sig inom dessa gränser men det finns GPS-program som kartlägger hur du har använt din firmabil, så visst kan du bevisa det.

Ett annat alternativ är att du äger bilen privat.

Milersättning i aktiebolag

Har du aktiebolag kan du för beskattningsåret 2023 ta ut 25 kr per mil skattefritt för de resor du gjort för företagets räkning med privat bil. Om du i stället använder en förmånsbil får du för beskattningsåret 2023 dra av 9,50 kr per mil för en helt elektrisk bil och 12 kronor per mil för övriga bilar. På detta belopp behöver bolaget inte betala några arbetsgivaravgifter. Utöver milersättning kan du även få skattefri ersättning för parkerings-, färje-, bro-, väg- och tunnelavgifter samt trängselskatt som uppkommit vid tjänsteresor.

Missa inte: Tjänstebil eller privatbil, vad är mest förmånligt?

Milersättning i firma

Har du en enskild näringsverksamhet eller handelsbolag gör du ett avdrag med 25 kr per körd mil i verksamheten för beskattningsåret 2023. Genom att du gör avdraget i näringsverksamheten minskar både din skatt och dina egenavgifter. Även för enskilda näringsidkare är utgifter för parkerings-, väg-, bro-, färje- och tunnelavgifter samt trängselskatt avdragsgilla.

Obs! Avdragen gäller även om du har lånat en bil.

Trängselskatt vid privat körning med förmånsbil

Om arbetsgivaren betalar anställdas trängselskatt vid privata resor med förmånsbil är det en skattepliktig förmån. Det innebär att anställda ska beskattas för förmånen, och att du som arbetsgivare ska betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag. Samma regler gäller infrastrukturavgifter för broar.

Se även: Hur du bokför bil och bilkostnader

Bilförmån vid omfattande tjänstekörning
Om den anställde har kört minst 3 000 mil i tjänsten med förmånsbil under ett kalenderår, ska förmånsvärdet sättas ned till 75 procent av fullt värde. Läs Skatteverkets uttalande.

Bilförmån i ringa omfattning
För den som haft bilförmån bara i "ringa omfattning" är förmånen skattefri. Med ringa omfattning avses mindre än 10 tillfällen och högst 100 mil per år, och avsikten med frigränsen är man inte ska beskattas för rent bagatellartade körningar. Läs mer på Skatteverket.

Miljöbilar
För så kallade miljöbilar finns regler om nedsättning av förmånsvärdet, eftersom miljöbilar i allmänhet är dyrare i inköp än andra bilar. Läs mer på Skatteverket.

Drivmedel vid bilförmån
Om arbetsgivaren bekostar drivmedlet för privatkörningen uppkommer en skatte- och avgiftspliktig förmån utöver själva bilförmånsvärdet. Vid beräkning av skatteavdrag och vid redovisning på kontrolluppgift ska marknadsvärdet dock räknas upp med faktorn 1,2. Om marknadsvärdet för en liter bensin är 20 kronor beskattas den anställde för ett förmånsvärde på (20 kronor x 1,2) = 24 kronor. Beräkningen ser annorlunda ut om du har elbil. Läs vidare om Skatteverkets uttalande här.

Justering av bilförmånsvärde
Det finns möjlighet för arbetsgivaren att få justering (jämkning) av bilförmånsvärdet i vissa situationer. Justering kan bland annat ske när bilen har karaktär av arbetsredskap och detta begränsar det privata nyttjandet. Detta kan till exempel gälla lätta lastbilar, installations- och distributionsbilar och taxibilar. Läs vidare om Skatteverkets uttalande här. Läs vidare om Skatteverkets uttalande här.

Körjournal
En körjournal är ett bra verktyg att använda för att hålla koll på vilka resor som körs i tjänsten och vilka som körs privat. Denna kan med fördel även kompletteras med reseräkningar och andra anteckningar. Enligt rättspraxis är körjournalen ett viktigt bevismedel vid bedömning av bilförmån och drivmedelsförmån. Läs mer om Skatteverkets uttalande om körjournal här.

Parkering och garageplats
Om arbetsgivaren håller med fri parkering eller fri garageplats vid arbetsplatsen innebär det i många fall att de anställda har en skattepliktig förmån. Under vissa förutsättningar ska den anställde inte beskattas för parkerings- eller garageplats. Se vidare Skatteverkets uttalande.

Tänk på följande: 

  • Från och med januari 2023 ska arbetsplatsens adress fyllas i arbetsgivardeklarationen eller i vissa fall i kontrolluppgiften.
  • Trängselskatten ingår inte i det schablonmässigt beräknade bilförmånsvärdet. Förmån av trängselskatt vid privat körning med förmånsbil ska i stället värderas och beskattas separat. Detsamma gäller infrastrukturavgift för broar.
  • Som privat körning räknas resor till och från arbetet och alla övriga resor som inte är tjänsteresor. Se här vad som gäller om avdrag för trängselskatt för privatpersoner (se längst ned i Skatteverkets avdragslexikon).
  • Arbetsgivaren ska för varje månad beräkna och redovisa förmånen av trängselskatt i arbetsgivardeklarationen på individnivå. Förmånen är skattepliktig först den andra månaden efter den då en privat passage skett.

Avdrag #4: Dator, surfplatta och program

Se alla 14 avdrag i aktiebolag och enskild firma här


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.