Avdrag #3

När du har en tjänstebil, oavsett om den ägs, hyrs eller leasas av företaget, så kan du dra av alla bilkostnader i företaget. Även för drivmedel får du dra av 9,50 kr per mil för tjänsteresor och resor till och från arbetet.

Betalar företaget dock drivmedel för privata resor ska du beskattas för s.k. drivmedelsförmån. Om du använder bilen privat i mer än s.k. ringa omfattning, dvs. mer än 10 gånger per år och mer än 100 mil, så ska du även skattas för s.k. bilförmån. Det torde vara ganska svårt att bevisa att man håller sig inom dessa gränser. Men det finns GPS-program som kartlägger hur du har använt din bil, så visst kan du bevisa det.

Ett annat alternativ är att du äger bilen privat.

Relaterad läsning: Skattefri milersättning höjd 2023

Aktiebolag

Har du aktiebolag kan du då ta ut 18,50 kr per mil skattefritt för de resor du gjort för företagets räkning. På detta belopp behöver bolaget inte betala några arbetsgivaravgifter. Utöver milersättningen kan du även få skattefri ersättning för parkerings-, färje-, bro-, väg- och tunnelavgifter samt trängselskatt som uppkommit vid tjänsteresor.

Missa inte: Tjänstebil eller privatbil, vad är mest förmånligt?

Firma

Har du en enskild näringsverksamhet eller handelsbolag gör du ett avdrag med 18,50 kr per körd mil i verksamheten. Genom att du gör avdraget i näringsverksamheten minskar både din skatt och dina egenavgifter. Även för enskilda näringsidkare är utgifter för parkerings-, väg-, bro-, färje- och tunnelavgifter samt trängselskatt avdragsgilla. Obs! Avdragen gäller även om du har lånat en bil.

Trängselskatt vid privat körning med förmånsbil

Om arbetsgivaren betalar anställdas trängselskatt vid privata resor med förmånsbil är det en skattepliktig förmån. Det innebär att anställda ska beskattas för förmånen, och att du som arbetsgivare ska betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag. Samma regler gäller infrastrukturavgifter för broar.

Tänk på följande: 

  • Trängselskatten ingår inte i det schablonmässigt beräknade bilförmånsvärdet. Förmån av trängselskatt vid privat körning med förmånsbil ska i stället värderas och beskattas separat. Detsamma gäller infrastrukturavgift för broar.
  • Som privat körning räknas resor till och från arbetet och alla övriga resor som inte är tjänsteresor. Se här vad som gäller om avdrag för trängselskatt för privatpersoner (se längst ned i Skatteverkets avdragslexikon).
  • Arbetsgivaren ska för varje månad beräkna och redovisa förmånen av trängselskatt i arbetsgivardeklarationen på individnivå. Förmånen är skattepliktig först den andra månaden efter den då en privat passage skett.

Läs mer här.

Se även: Hur du bokför bil och bilkostnader

Kommentar

Bilförmån vid omfattande tjänstekörning
Om den anställde har kört minst 3 000 mil i tjänsten med förmånsbil under ett kalenderår, ska förmånsvärdet sättas ned till 75 procent av fullt värde. Läs Skatteverkets uttalande.

Bilförmån i ringa omfattning
För den som haft bilförmån bara i "ringa omfattning" är förmånen skattefri. Med ringa omfattning avses ett fåtal tillfällen och högst 100 mil per år, och avsikten med frigränsen är man inte ska beskattas för rent bagatellartade körningar. Läs Skatteverkets uttalande.

Miljöbilar
För så kallade miljöbilar finns regler om nedsättning av förmånsvärdet, eftersom miljöbilar i allmänhet är dyrare i inköp än andra bilar. Läs Skatteverkets uttalande här.

Drivmedel vid bilförmån
Om arbetsgivaren bekostar drivmedlet för privatkörningen uppkommer en skatte- och avgiftspliktig förmån utöver själva bilförmånsvärdet. Vid beräkning av skatteavdrag och vid redovisning på kontrolluppgift ska marknadsvärdet dock räknas upp med faktorn 1,2. Om marknadsvärdet för en liter bensin är 14 kronor beskattas den anställde för ett förmånsvärde på (14 kronor x 1,2 =)16,80 kronor. Beräkningen ser annorlunda ut om du har elbil. Läs vidare om Skatteverkets uttalande här.

Justering av bilförmånsvärde
Det finns möjlighet för arbetsgivaren att få justering (jämkning) av bilförmånsvärdet i vissa situationer. Justering kan bland annat ske när bilen har karaktär av arbetsredskap och detta begränsar det privata nyttjandet. Detta kan till exempel gälla lätta lastbilar, installations- och distributionsbilar och taxibilar. Läs vidare om Skatteverkets uttalande här.

Körjournal
I lagtexten finns inget uttryckligt krav på körjournal. En samlad bedömning görs av de olika omständigheterna i varje enskilt fall. Enligt rättspraxis är dock körjournal ett viktigt bevismedel vid bedömning av bilförmån och drivmedelsförmån. Läs mer om Skatteverkets uttalande om körjournal här.

Parkering och garageplats
Om arbetsgivaren håller med fri parkering eller fri garageplats vid arbetsplatsen innebär det i många fall att de anställda har en skattepliktig förmån. Under vissa förutsättningar ska den anställde inte beskattas för parkerings- eller garageplats. Se vidare Skatteverkets uttalande.

Avdrag #4: Dator, surfplatta och program

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.