Företag som vill jämna ut resultaten över flera år genom att minska de skattemässiga resultat de åren som de gått med vinst kan använda sig av periodiseringsfond.

När du beräknar ditt resultat av näringsverksamhet får du göra avdrag för avsättning till periodiseringsfond. En avsättning till periodiseringsfond utgör en bokslutsdisposition som minskar resultatet i resultaträkningen och blir en obeskattad reserv i balansräkningen.

Hur mycket du får avsätta beror på vilken företagsform du har:

  • Företagare med enskild firma och fysiska personer som är delägare i handelsbolag får göra en avsättning på 30% till periodiseringsfond. Mer om periodiseringsfond i enskild firma här.
  • Juridiska personer såsom aktiebolag och ekonomiska föreningar får göra en avsättning på 25% till periodiseringsfond.

I aktiebolag och ekonomiska föreningar bokför man avsättningen i bokföringen/bokslutet medan man som enskild näringsidkare och handelsbolag gör avsättningen i samband med deklarationen.

Schablonränta

Juridiska personer som gör avsättningar till periodiseringsfonder ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. 

Beskattningsårets inledande schablonintäkt bör räknas ut på grundval av den statslåneränta som var gällande vid utgången av november månad, året innan det kalenderår där beskattningsåret slutar. Denna ränta ska sedan multipliceras med det totala beloppet av avdrag som har gjorts för avsättningar till periodiseringsfonder som den juridiska personen innehade vid ingången till beskattningsåret.

Beräkna schablonintäkten

Vid ingången av beskattningsåret uppgår avsättningarna till periodiseringsfonder till 500 000 kr. Antag att statslåneräntan var 1,50 procent den 30 november.

Schablonintäkten blir då: 0,015 x 500 000 = 7500 kr

Schablonräntan bokförs inte utan tas upp i deklarationen som en intäkt och räknas med i underlaget för beräkning av skatt.

Återföring av periodiseringsfond

Periodiseringsfonden måste återföras till beskattning senast sex år efter det år fonden avsattes. Hela eller delar av fonden kan återföras tidigare om det önskas. Eftersom varje års reservation för en periodiseringsfond skapar en unik fond, kan företaget ha upp till sex avsatta fonder samtidigt. Återföringen av periodiseringsfonder ska ske i en förutbestämd ordning, där den äldsta fonden alltid ska återföras först.

I vissa situationer krävs återföring av avdraget även om sexårsgränsen inte har uppnåtts. Företaget måste återföra periodiseringsfonden till beskattning om till exempel: det upphör att bedriva näringsverksamhet, skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör, näringsverksamheten inte längre beskattas i Sverige på grund av skatteavtal, bolaget upplöses genom fusion eller fission och fonden inte har övertagits, vid beslut om likvidation eller konkurs. När ett återtag görs av en periodiseringsfond som avsattes då bolagsskatten var högre än idag, måste en uppräkning av det återtagna beloppet göras. Olika procentsatser gäller för uppräkning beroende på när avsättningen gjordes.

Aktiebolag som vid inledningen av beskattningsåret har periodiseringsfonder ska redovisa en standardintäkt för beskattning. Det kan liknas vid att man betalar en ränta på den skattekredit man får i och med att beskattningen av periodiseringsfonderna skjuts upp. I företagets Inkomstdeklaration 2 redovisas standardintäkten som en skattemässig justering i punkt 4.6 a. Standardintäkten ska inte inkluderas i bokföringen eftersom det inte är någon affärshändelse. Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader ska standardintäkten justeras i motsvarande mån. Standardintäkten beräknas baserat på den statslåneränta som gällde vid utgången av november året före det kalenderår då beskattningsåret går ut.

Statslåneräntan ska alltid vara lägst 0,5 procent vid beräkningen.

Läs även: Hur du bokför periodisering vid bokslut

Bokföra avsättning till periodiseringsfond

Företaget har en vinst på 72 000 kronor och kan avsätta 25 procent till periodiseringsfond. De avsätter då 18 000 kronor till periodiseringsfond för taxeringsåret 2022. Så här gör du bokföringen.

Exempel:

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

2128

Periodiseringsfond vid 2022 års taxering

 

18 000

8811

Avsättning till periodiseringsfond

18 000

 


Bokföra återföring av periodiseringsfond

Företaget beslutar sedan vid bokslutet för räkenskapsåret 2023 (taxeringsåret 2024) att återföra den äldsta periodiseringsfonden på 18 000 kronor från inkomståret 2021 (taxeringsåret 2022). Bokför så här.

Exempel:

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

8819

Återföring till periodiseringsfond

 

18 000

2128

Periodiseringsfond vid 2022 års taxering

18 000

 

 

 Se fler tips för skatteplanering i AB och enskild firma.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.