Uppdaterad: Artikelserien avser skattereglerna för inkomståret 2020.

Att lära dig skatteplanera i din firma kan vara till stor nytta för att bygga ett livskraftigt och stabilt företag. Målen för skatteplanering när det gäller inkomstskatt och socialavgifter kan vara att:

1. Minska marginalskatten genom omfördelning mellan åren.

2. Minska den totala skatten på en inkomst.

3. Skjuta skattebetalningen framåt i tiden så att nuvärdet av betalningen blir lägre.

4. Omvandla förvärvsinkomster (arbetsinkomster) till kapitalinkomster.

5. Omvandla kapitalinkomster till förvärvsinkomster genom negativ räntefördelning.

Guiden för skatteplanering i aktiebolag har du här

Marginalskatteplanering

För löntagare och för enskilda näringsidkare är inkomstskatten på förvärvsinkomster progressiv. Beloppsgränsen gäller förvärvsinkomsten, vilken för näringsidkare är inkomsten efter schablonavdrag för egenavgifter.

Från och med inkomståret 2020 finns det endast en skiktgräns och den är 509 300 kr. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. Observera att du betalar kommunal inkomstskatt på hela din inkomst.

Skiktgränsen gäller den beskattningsbara förvärvsinkomsten, det vill säga, den inkomst du har efter att grundavdraget har dragits bort. För att underlätta beräkningen av hur stora inkomster du kan ha innan den statliga inkomstskatten respektive den förhöjda statliga inkomstskatten tas ut finns det fyra brytpunkter. Två för de som inte har fyllt 65 år vid årets ingång och två för de som är 65 år vid årets ingång.

Den som inte har fyllt 65 år vid årets ingång kan ha en total årsinkomst på 523 200 kr innan den statliga inkomstskatten börjar tas ut.

Den som har fyllt 65 år vid årets ingång kan ha en total årsinkomst på 575 500 kr innan den statliga inkomstskatten tas ut. Att den som har fyllt 65 år vid årets ingång har högre brytpunkt beror på att grundavdraget är högre. Se SKV.

OBS! När du driver aktiv näringsverksamhet ska du dock först göra avdrag för egenavgifter med maximalt 25 procent av underlaget. I vissa fall ska du göra schablonavdrag med ett lägre belopp. Om du bedriver passiv näringsverksamhet ska du göra ett schablonavdrag med högst 20 procent oavsett hur gammal du är. Läs mer på SKV.

Skjuta skatten framåt

För den som närmar sig pensionsåldern lönar det sig att skjuta skatten framåt. Från och med det år du fyller 66 minskas arbetsgivaravgiften från 31,42 procent till 10,21 procent, det vill säga du betalar bara ålderspensionsavgift. Från och med det år du fyller 66 blir dessutom jobbskatteavdraget större än för personer som inte nått denna ålder. Läs mer på Pensionsmyndigheten.

Höja förvärvsinkomsten

I vissa fall kan det löna sig att höja förvärvsinkomsten. Det kan vara för att:

1. Få så hög pensionsgrundande inkomst som möjligt.

2. Få så hög sjukpenninggrundande inkomst som möjligt.

Var emellertid försiktig så du inte kommer över brytpunkterna.

Omvandla förvärvsinkomster till kapitalinkomster

Det lönar sig ibland att omvandla förvärvsinkomster till kapitalinkomster, eftersom det inte är några socialavgifter på kapitalinkomster. Men idag har de flesta människor lägre skatt på förvärvsinkomster än på kapitalinkomster. Det vanligaste sättet att omvandla förvärvsinkomster till kapitalinkomster i enskild firma är att utnyttja positiv räntefördelning. Ett annat sätt är att sätta av till expansionsfond.

Aktiv näringsverksamhet mest attraktivt skattemässigt

Ett sätt för många att sänka skatten och socialavgifterna är att se till att man betraktas som aktiv i näringsverksamheten. Då betalar man egenavgifter. Den som räknas som passiv betalar särskild löneskatt. Endast inkomster från aktiv näringsverksamhet ger dock underlag för jobbskatteavdrag. Inkomster från passiv näringsverksamhet ger inte jobbskatteavdrag.

Avdrag

Möjligheterna att skatteplanera i enskild firma genom avdrag presenteras i den här artikelserien. Läs även den då skatteplanering genom avdrag kan spara mycket pengar för dig som är enskild näringsidkare.

Samtliga 15 tips för att planera skatten i din firma

Här är genvägar till samtliga tips.

1. Beloppsgränser

2. Aktiv och passiv näringsverksamhet

3. Kvittning

4. Jobbskatteavdrag

5. Räntefördelning

6. Periodiseringsfond

7. Expansionsfond

8. Ersättningsfond

9. Inkomstuppdelning i familjen

10. Pensionssparavdrag

11. Ackumulerad inkomst

12. Egenavgifter och löneskatt

13. Sjukpenning & föräldrapenning

14. Rot & Rut

15. Enskild näringsverksamhet utomlands

 

Tips #1 - Viktiga belopp och procentsatser för enskilda näringsidkare 2020

Beskattningsbar inkomst

Fastställd förvärvsinkomst minus grundavdrag.

Brytpunkt

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent), före grundavdrag.

Brytpunkten är 523 200 kronor för dig som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång.

Brytpunkten är 575 500 kronor för dig som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång.

Egenavgift - schablonavdrag

Du får göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med maximalt 25 procent på överskottet av näringsverksamheten.

Är du född 1938 -1954 får du göra schablonavdrag med 10 procent.

Driver du passiv näringsverksamhet får du göra ett schablonavdrag med högst 20 procent.

Expansionsfond

Takbelopp = tillgångar - skulder, vid beskattningsårets utgång.

Högsta möjliga avsättning = takbeloppet dividerat med 0,78, alternativt takbeloppet multiplicerat med 128,21

Expansionsfondsskatten = 22 procent

Genomsnittlig kommunal skattesats

Den genomsnittliga kommunala skattesatsen för 2020 är 32,28 procent.

Du som är begränsat skattskyldig och som valt att bli beskattad  enligt inkomstskattelagen i stället för enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) eller lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK) betalar den genomsnittliga kommunalskatten.

Om minst 90 procent av din totala förvärvsinkomst under året kommer från Sverige har du rätt till bland annat grundavdrag och jobbskatteavdrag. Läs mer på sidan SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta)

Grundavdrag

Grundavdraget är ett avdrag som alla får automatiskt  och som varierar beroende på den fastställda inkomsten.

Grundavdraget för beräkning av kommunal och statlig skatt (för personer som inte fyllt 65 år) är lägst 13 900 kronor och högst 36 500 kronor. Vid låga inkomster är grundavdraget 20 100 kronor.

Pensionsgrundande inkomst

Inkomsttaket för beräkning av pensionsgrundande inkomst är 539 076 kronor.

Den högsta pensionsgrundande inkomsten är 501 000 kronor.

Enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension ska man vid beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten bortse från inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Vid beräkningen ska inkomsten först minskas med den allmänna pensionsavgiften. Det innebär att den högsta inkomsten, inkomsttaket, som är pensionsgrundande är lika med 8,07 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet för 2020 är 66 800 kronor.

Skiktgräns

Skiktgränsen för statlig inkomstskatt (20 procent) är den fastställda inkomsten minskad med grundavdrag (= beskattningsbar förvärvsinkomst).

Skiktgränsen är 509 300 kronor.

Statlig inkomstskatt, fysiska personer

Det är ingen statlig inkomstskatt på beskattningsbar förvärvsinkomst upp till 509 300 kronor. På den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger 509 300 kr är den statliga inkomstskatten 20 procent.

Särskild löneskatt på passiv näringsverksamhet

Särskild löneskatt: 24,26 %

Periodiseringsfond

Juridisk person, utom dödsbon 25 %
Fysiska personer och dödsbon 30 %

Återföring till beskattning:

Avsättningar som görs under inkomståret 2020 återförs senast inkomstår 2026.

En juridisk person som har gjort avdrag för avsättning till en periodiseringsfond ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Intäkten ska beräknas till statslåneräntan vid utgången av november månad året närmast före det kalenderår under vilket beskattningsåret går ut multiplicerad med summan av gjorda avdrag för avsättningar till sådana periodiseringsfonder som den juridiska personen har vid beskattningsårets ingång. Den 30 november 2019 var statslåneräntan -0,09 procent. Statslåneräntan får dock inte understiga 0,50 procent vid denna beräkning.

Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader ska schablonintäkten justeras i motsvarande mån. Läs mer här på SKV.

Tips #2 - Aktiv och passiv näringsverksamhet

Det lönar sig i princip alltid att betraktas som aktiv näringsidkare och inte som passiv. Där är särskilda krav som behöver vara uppfyllda för att bli betraktad som aktiv näringsidkare.

Tredjedelsregeln

Du anses ha en aktiv näringsverksamhet om du ägnar sysslorna i verksamheten minst en tredjedel av den tid som går åt till en vanlig anställning på heltid. Skatteverket anser att en heltid motsvarar 1500 timmar, så då motsvarar tredjedelstiden 500 timmar per år.

Fördelarna med att bli betraktad som aktiv näringsidkare är följande:

1. Endast underskott i aktiv nystartad näringsverksamhet får kvittas mot andra förvärvsinkomster.

2. Egenavgifterna är ofta lägre än den särskilda löneskatten.

3. Det är endast egenavgifter som har en femprocentig nedsättning. Någon motsvarande nedsättning finns inte för särskild löneskatt.

4. Det är bara i aktiv näringsverksamhet som du får göra avdrag för pensionssparande.

5. Jobbskatteavdragsgrundande.

6. Det är bara överskottet i aktiv näringsverksamhet som är pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomst.

Läs mer om aktiv och passiv näringsverksamhet på Skatteverkets hemsida här.

Tips #3 - Kvittning

Underskott i en enskild näringsverksamhet kan hanteras på olika sätt beroende på om företaget är nystartat eller inte.

Förutsättningar för kvittning:

1. Överskott och underskott i olika delverksamheter i den enskilda firman får fritt kvittas mot varandra.

2. Underskott kan rullas framåt och kvittas mot framtida överskott i näringsverksamheten, utan tidsbegränsning. Detta kallas rullning.

3. Underskott i nystartad aktivt bedriven näringsverksamhet kan kvittas mot förvärvsintäkter (tjänst och handelsbolag) under de fem första åren – möjlighet till marginalskatteplanering.

4. Ett slutligt underskott i en enskild firma kan utnyttjas till 70 % och får fördelas på en treårsperiod.

Kvittning mot andra förvärvsinkomster

Underskott i nystartad aktiv näringsverksamhet får kvittas mot andra förvärvsinkomster, dvs. inkomst av tjänst och inkomst från andra näringsverksamheter.

Villkor

Kvittningsrätten gäller bara:

1. Nystartad aktivt bedriven verksamhet (under de fem första åren)

2. Aktiv näringsverksamhet (detta är ett av skälen till att du ska försöka bli betraktad som aktiv)

3. Om du inte direkt eller indirekt (i exempelvis aktiebolagsform) bedrivit en likartad verksamhet under de senaste fem åren innan du startade detta företag.

4. De första 100 000 kronorna i underskott för vart och ett av de fem åren.

Högst 100 000 kr

Du får kvitta högst 100 000 kr per år i underskott för vart och ett av de fem åren. Har du större underskott ett visst år måste du rulla det överskjutande underskottet vidare och antingen kvitta det mot framtida överskott i näringsverksamheten eller också kan du kvitta det överskjutande beloppet ett kommande år under förutsättning att det året visar ett underskott.

Allmänt avdrag

Rent tekniskt görs kvittningen så att underskottet får dras av som ett allmänt avdrag i inkomstdeklarationen.

Slutligt underskott i nystartad verksamhet

Huvudregeln vid slutligt underskott (kvarvarande underskott när verksamheten upphör) är att detta dras av som kapitalförlust. Om företaget upphör inom 5 år från starten kan dock även det slutliga underskottet kvittas mot andra förvärvsinkomster.

Rullning bättre än kvittning

För de näringsidkare som har underskott men som så småningom går med vinst, är rullningen mer gynnsam än kvittning mot tjänst. För det första får du spara underskottet hur länge som helst. För det andra räknas underskottet av inte bara mot skatten, utan även mot egenavgifterna, vilket ger en högre avdragseffekt. Man kan räkna med att rullning ger 25-35 procentenheter bättre effekt än kvittning mot tjänst.

Rullningen framåt mot framtida vinster får du göra under ett obegränsat antal år. Obs! Hela underskottet måste rullas vidare. Hela underskottet måste tas upp.

Slutligt underskott

Om det finns en förlust kvar när företaget avvecklas, får du dra av 70 % av det sammanlagda kvarvarande underskottet. Detta slutliga underskott dras av som kapitalförlust i inkomstslaget kapital och ger där 30 % skattereduktion. Den totala skattereduktionen blir därmed 70 % x 30 % = 21 %.

Obs! Om du inte har betalat in tillräckligt mycket skatt för att kunna utnyttja hela den här skattereduktionen under ett enda år, får du dela upp avdraget på högst 3 år.

Läs mer om kvittning av underskott i enskild näringsverksamhet på Skatteverkets hemsida här.

Läs vidare här om underskott, samt avdrag för tidigare års underskott.

Tips #4 - Jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdraget gör att många förvärvsarbetare betalar historiskt sett låg skatt. Beräkningen av jobbskatteavdraget är komplicerad. Skattereduktionens storlek beror på inkomstnivå (efter avdrag), grundavdrag och kommunalskattesats. Beräkningen kommer inte att redovisas här.

Det är enklare om du tar en titt på följande tabeller:

Arbetsinkomst per år    Totalt jobbavdrag    % av inkomsten   
100 000 9496 9,5
150 000 12 439 8,3
200 000 15 764 7,9
250 000 19 090 7,6
300 000 22 415 7,5
350 000 25 709 7,4
400 000 25 994 6,5
500 000 25 994 5,2

Ju mindre du tjänar, desto större procent är således jobbskatteavdraget av din inkomst.

Utökad skattereduktion för ålderspensionärer

Personer som vid årets ingång fyllt 65 år får ett utökat jobbskatteavdrag. Jobbskatteavdraget för dig som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år är:

 • 20 % av arbetsinkomsten upp till 100 000 kr plus
 • Summan av 15 000 kr och 5 % av arbetsinkomsterna på arbetsinkomster som över 100 000 kr men inte 300 000 kr

Tak för jobbskatteavdraget

Om du har både anställningsinkomster och inkomst av aktiv näringsverksamhet läggs dessa ihop vid beräkning av jobbskatteavdraget.

Obs! Det är bara inkomst av aktiv näringsverksamhet som ger underlag för jobbskatteavdrag.

Läs mer om jobbskatteavdrag på Skatteverkets hemsida här.

Tips #5 - Räntefördelning

Genom positiv räntefördelning kan du lägga den del av vinsten i din enskilda firma som anses bero på kapitalet du har satsat som kapitalinkomst istället för som näringsinkomst.

Negativ räntefördelning innebär enkelt uttryckt att du beskattas för en fiktiv ränta som om du lånat pengar från ditt företag. Denna ränta får du avdrag för i inkomstslaget kapital samtidigt som du beskattas för motsvarande belopp i inkomstslaget näringsverksamhet.

När lönar det sig att använda positiv räntefördelning?

 • För +65-åringar är det bättre att låta bli räntefördelningen.
 • För övriga som inte betalar statlig skatt kan räntefördelningen innebära högre skatt än vid beskattning i näringsverksamheten. Men även om räntefördelningen ger litet lägre skatt kan det ändå vara bättre att låta bli att räntefördela på grund av att du med räntefördelning får en lägre pensions- och sjukpenninggrundande inkomst.
 • För övriga som ligger över brytpunkterna, så att de betalar statlig skatt, lönar det sig att använda räntefördelning.

Obs! Positiv räntefördelning får göras om det finns ett positivt kapital i verksamheten, efter vissa justeringar, på mer än 50 000 kronor. Ett omvänt förhållande gäller om du har ett kapitalunderskott. Detta ses som att du lånat kapital från näringsverksamheten. Du ska därför ta upp en schablonmässigt beräknad ränteinkomst i näringsverksamheten. Detta kallas negativ räntefördelning och är tvingande.

När lönar det sig att använda negativ räntefördelning?

 • För ungdomar och ålderspensionärer är det bra med negativ räntefördelning
 • För övriga som inte betalar statlig skatt kan negativ räntefördelning innebära lägre skatt. Dessutom får du en högre pensions- och sjukpenninggrundande inkomst.
 • För övriga som ligger över brytpunkterna, så att de betalar statlig skatt, är negativ räntefördelning ofördelaktigt.

Obs! Negativ räntefördelning ska göras om det finns en nettoskuld i näringsverksamheten, efter vissa justeringar, på mer än 50 000 kronor.

Kapitalunderlaget för räntefördelning

För den som väljer att utnyttja positiv räntefördelning är det en fördel att kapitalunderlaget är så stort som möjligt. Räntefördelningsbeloppet beräknas ju till fördelningsräntan multiplicerat med kapitalunderlaget vid årets början.

Obs! Räntefördelningen ska beräknas utifrån tillgångar och skulder vid föregående beskattningsårs utgång. Det finns en hel del tips på hur du får ett så högt kapitalunderlag som möjligt.

Tanken bakom räntefördelning

Systemet med räntefördelning jämställer i stort sett företagsformerna aktiebolag med enskild näringsverksamhet när det gäller beskattningen av inlånade eller satsade medel i företaget. Räntefördelningen gör nämligen att den del av företagets vinst som beror på de inlånade eller satsade medlen, och som alltså inte beror på delägarens arbetsinsats, beskattas i inkomstslaget kapital med 30 % kapitalskatt.

Räntesats – beräkning

För att få fram det positiva räntefördelningsbeloppet multiplicerar du kapitalunderlaget med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret plus 6%. Räntesatsen för negativ räntefördelning är statslåneräntan plus en procentenhet.

Obs! Du får spara positiva räntefördelningsbelopp om du vill.

Läs mer om räntefördelning på Skatteverkets hemsida här.

Tips #6 - Periodiseringsfond

Den som redovisar inkomst av näringsverksamhet får när den skattemässiga inkomsten ska beräknas göra avdrag för en avsättning till en periodiseringsfond.

Följande personer kan göra avdrag för avsättning till periodiseringsfond:

 • fysiska personer
 • dödsbon
 • juridiska personer.

Detta gäller inte för

 • privatbostadsföretag
 • investmentföretag
 • begränsat skattskyldig
 • begränsat skattskyldig, som är bosatt i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Det går att ha 6 års periodiseringsfonder samtidigt och avsättningen är 30 % av inkomsten för respektive år. I aktiebolag får man betala ränta för periodiseringsfonderna, men det behöver man inte göra i enskild firma.

Systemet med periodiseringsfonder ger möjlighet att utjämna resultatet mellan åren. Vid vinstår kan du göra en avsättning till periodiseringsfond. Vid sämre resultat kan du göra en återföring från periodiseringsfond. I synnerhet om du har så höga inkomster att du måste betala statlig skatt kan periodiseringsfonder vara gynnsamt.

Du får göra avsättning med högst 30 % av vinsten i en enskild firma. Det finns dock inget som hindrar att du sätter av mindre. En avsättning till periodiseringsfond måste dock återföras till beskattning senast 6 år efter det beskattningsår avsättningen gjordes.

Obs! Det kan bli problem om du plötsligt upphör med verksamheten och har gjort avsättningar till periodiseringsfonden med pengar som du inte längre har innestående på bankkontot. Skatteverket anser dock att du har ett års respit innan du måste återföra periodiseringsfonderna. Du kan också tänka på att avveckla verksamheten successivt. Du behöver inte ha någon vinst, kostnaderna kan vara lika stora som intäkterna eller större.

Obs! Under vissa förutsättningar kan du överföra periodiseringsfonderna till ett aktiebolag.

Läs mer om periodiseringsfond på Skatteverkets hemsida här.

Tips #7 - Expansionsfond

Genom metoden med expansionsfond kan du som näringsidkare fondera vinster i näringsverksamheten på samma sätt som i ett aktiebolag. De fonderade vinsterna beskattas med 22 % expansionsfondsskatt och kan återinvesteras i verksamheten utan ytterligare beskattning. Det blir samma effekt som när man låter bli att ta ut lön eller utdelning ur ett aktiebolag, utan låter vinstmedlen stå kvar i bolaget.

Genom expansionsfonden kan man säga att vinsten i en enskild firma beskattas i två steg. Dels när vinsten tjänas in och dels när den tas ut ur företaget. När du sedan tar ut pengarna blir det ytterligare 46-22 = 24 % skatt, eftersom du får tillbaka expansionsfondsskatten samtidigt som den återförda expansionsfonden tas upp som intäkt i företaget och beläggs med inkomstskatt och socialavgifter.

Beräkning

Utgå från kapitalunderlaget vid årets utgång (tillgångar minus skulder). För enskilda näringsidkare och dödsbon får expansionsfonden vara högst 128,21 % av kapitalunderlaget för expansionsfond.

Obs! Avsättningen till expansionsfond får inte vara så stor att du på grund av avsättningen deklarerar ett underskott.

Expansionsfond lönar sig inte alltid

Är skatt och egenavgifter lägre än 22 % lönar det sig inte att sätta av. Däremot kan det löna sig att sätta av till expansionsfonden inför tiden då du skattemässigt räknas som ålderspensionär och skatt och egenavgifter därmed sjunker drastiskt för den som driver näringsverksamhet.

Meningen med expansionsfond är att du helt enkelt har en möjlighet att skjuta upp beskattningen av ytterligare en del av kapitalet till senare år. Det finns heller ingen tidsgräns för när senaste beloppet ska återföras. När beloppet väl återförs får du tillbaka den expansionsfondsskatt du satt av och beloppet betraktas först då som intäkt i näringsverksamheten.

Ett bra tillfälle att återföra expansionsfonden är de år du går i förlust eller då du helt enkelt har mindre intäkter.

Exempel på hur det kan gå till: Du har 500 000 kr i inkomst från verksamheten. Utrymmet för räntefördelning är 100 000 kr och du väljer att flytta över detta belopp till kapital. Därefter återstår 400 000 kr av inkomsten. Du sätter därefter av 30 % till periodiseringsfond, dvs. 120 000 kr. Sedan återstår 280 000 kr som är ditt utrymme för expansionsfond. Beakta dock att din avsättning får vara högst 128,21 % av kapitalunderlaget.

Obs! Det går i vissa fall att föra över expansionsfond vid byte av företagsform.

Läs mer om expansionsfond på Skatteverkets hemsida här, här, här och här.

Tips #8 - Ersättningsfond

Du får göra avdrag för avsättning till en ersättningsfond om du får ersättning för skada genom brand eller någon annan olyckshändelse på inventarier, byggnader, markanläggningar, mark och djurlager. Ersättningen är ofta försäkringsersättning, men kan också vara statsbidrag, intrångsersättning eller skadestånd. Avdrag för avsättning får också göras i vissa andra särskilda situationer.

Avdragets storlek

Du får sätta av högst ett belopp som motsvarar den ersättning som du tar upp i deklarationens näringsbilaga.

Tidpunkt

Enligt 31 kap 14 § inkomstskattelagen får ersättningsfond tas i anspråk för tillgångar som anskaffas och arbeten som utförs efter utgången av det beskattningsår då avsättning skett. Fonden får också tas i anspråk för byggnader, markanläggningar och mark som har anskaffats under samma beskattningsår som ersättningen tas upp till beskattning. I sådana fall anses det som om avsättning till ersättningsfond har gjorts och fonden omedelbart därefter tagits i anspråk.

Beskattningskonsekvenser

När ersättningsfond tas i anspråk enligt bestämmelserna i 31 kap inkomstskattelagen utgör det ianspråktagna beloppet inte skattepliktig intäkt. Om en ersättningsfond återförs, ska ett särskilt tillägg motsvarande 30 % av det återförda beloppet tas upp som en skattepliktig intäkt.

Återföring av avdragen

Ersättningsfonden måste användas inom tre år från avsättningen, annars tvingas du återföra fonden till beskattning. Avdraget återförs i den deklaration som lämnas för det tredje taxeringsåret efter det taxeringsår som avdraget gjordes.

Obs! Om du på grund av sjukdom, lågkonjunktur eller något annat skäl har svårt att göra ersättningsinvesteringarna inom tre år, kan du ansöka om dispens hos Skatteverket. Du kan få dispens i ytterligare högst tre år.

Läs mer om ersättningsfond på Skatteverkets hemsida här och här.

Tips #9 - Inkomstuppdelning i familjen

I familjeföretag kan det vara intressant att dela upp inkomsterna från företaget inom familjen för att den totala skatten ska bli lägre. Lön till barn är ett alternativ som du alltid bör utnyttja om det går. Men resultatet får inte fördelas hur som helst bara för att ge maximal skattefördel, utan fördelningen måste ha en koppling till respektive familjemedlems arbetsinsats eller annan betydelse i företaget.

Medhjälpande make

Om den ena av makarna med hänsyn till utbildning, arbetsuppgifter och andra omständigheter kan anses ha en ledande ställning i verksamheten, och den andra maken inte har en sådan ställning, räknas den andra maken som medhjälpande make.

Marknadsmässig ersättning

Den del av vinsten som förs över till den medhjälpande maken får inte vara högre än marknadsmässig ersättning. 90 kr + egenavgifter per timme kan utan motivering räknas som en godtagbar marknadsmässig lön. Detta är dock inte alls någon högsta marknadsmässig ersättning! Det är bara att gränsen går vid detta belopp när man måste motivera ersättningen.

Obs! Förutom marknadsmässig ersättning för sin arbetsinsats, kan den medhjälpande maken ta upp en inkomst som motsvarar en rimlig ersättning på den kapitalinsats som maken har gjort.

Obs! Titta på antalet timmar som medhjälpande make arbetar i företaget om det ska betraktas som aktiv eller passiv näringsverksamhet för medhjälpande make. Som huvudregel anses en näringsverksamhet vara aktiv om näringsidkaren har arbetat i verksamheten minst en tredjedel av den tid som motsvarar en heltidsanställning, det vill säga minst 500 timmar under ett år.

Gemensamt bedriven verksamhet

Om båda makarna kan anses ha samma ställning i verksamheten, är det en gemensam verksamhet. För en gemensamt bedriven verksamhet ska inkomsten fördelas efter vars och ens arbetsinsats. Därmed kan inkomsten i det här fallet fördelas ganska fritt mellan makarna. Det är förmodligen svårt att i efterhand kontrollera hur mycket tid varje make lagt ner i verksamheten.

Lön till barn

Som barn menas i det här sammanhanget företagarens eller dennes makes barn, även styvbarn och fosterbarn. Sambor med gemensamma barn jämställs med makar.

16 års gränsen

Lön till barn under 16 år ska beskattas hos den make som har den högsta inkomsten. Barn som fyllt 16 år kan avlönas och själva beskattas för beloppet. Samma bestämmelser om lön gäller här som för medhjälpande make.

Marginalskatteplanering om du betalar lön till dina barn

Om du tjänar mindre än ett visst belopp per år, till exempel för att du studerar, behöver du inte betala någon skatt alls. Hur mycket du får tjäna varierar från år till år. År 2020 behöver du inte betala någon skatt om du tjänar under 20 008 kronor. Det beloppet blir således skattefritt om ett barn får en lön i företaget. Se SKV.

Man bör också tänka på jobbskatteavdragets effekter på låga inkomster. Jobbskatteavdraget innebär en skattesänkning med upp till 2 580 kronor i månaden. Det ökar för månadsinkomster upp till 31 850 kronor och minskar för månadsinkomster över 53 370 kronor. Se Ekonomifakta.

Likaså bör man tänka på att från och med den 1 augusti 2019 behöver du som arbetsgivare bara betala ålderspensionsavgift för dina anställda som fyllt 15 men ännu inte 18 år vid årets ingång. För inkomstår 2020 gäller detta ungdomar födda 2002-2004. Ålderspensionsavgiften är 10,21 procent. Du får maximalt betala varje ungdom 25 000 kronor brutto i månaden och betala den lägre avgiften. Om lönen är högre betalar du full arbetsgivaravgift och allmän löneavgift på totalt 31,42 procent på den lön som överstiger 25 000 kronor. De nya reglerna gäller löner som du betalar ut efter den 1 augusti 2019, men som ungdomarna kan ha tjänat in tidigare. Se SKV.

Fördjupa dig i detta ämne på Skatteverkets hemsida.

Tips #10 - Pensionssparavdrag

Näringsidkare med inkomst av aktiv näringsverksamhet kan inom vissa gränser dra av premier för egna pensionsförsäkringar och insättningar på pensionssparkonton. Detta kallas pensionssparavdrag.

Storleken på avdraget

Som enskild näringsidkare får du avdrag för pensionssparande med 35 % av årets eller föregående års inkomst, dock maximalt 10 prisbasbelopp.

Obs! Om ett sparat pensionssparavdrag inte kan utnyttjas följande beskattningsår, går det förlorat.

Särskild löneskatt

På pensionskostnader som du drar av i inkomstslaget näringsverksamhet ska du betala särskild löneskatt med 24,26 %. Detta gör att skatteeffekten blir mindre.

Överväg annat sparande

Trots avdragsrätten bör du överväga om du verkligen ska spara i form av ett låst pensionssparande som du inte kan komma åt förrän du blir 55 år och som har höga avgifter. Ett annat alternativ om du vill spara pension i ditt bolag är givetvis att omforma till aktiebolag, det är i så fall högst rekommenderat!

Läs mer om pensionssparavdrag på Skatteverkets hemsida här.

Tips #11 - Ackumulerad inkomst

Ackumulerad inkomst är ett sätt att undvika tröskeleffekter vid den progressiva beskattningen av tillfälligt höga inkomster som betalas ut ett visst år men som hör till flera år. Det finns ingen särskild deklarationsblankett för ackumulerad inkomst. Du begär särskild skatteberäkning i en bilaga eller i utrymmet för övriga upplysningar i inkomstdeklarationen. Du kan lämna din begäran inom fem år efter deklarationsåret, om du missar att göra det i den aktuella deklarationen.

Förutsättningar

Följande krav måste samtidigt vara uppfyllda för att reglerna ska få användas:

 • Du måste åtminstone något år som den särskilda skatteberäkningen avser ha haft en beskattningsbar inkomst under skiktgränsen för statlig skatt.
 • Den beskattningsbara inkomsten inklusive den ackumulerade inkomsten måste överstiga skiktgränsen med minst 50 000 kr.
 • Den ackumulerade inkomsten måste vara minst 50 000 kr.

För beskattningsåret 2020 är skiktgränsen 509 300 kr. Den beskattningsbara förvärvsinkomsten ska alltså uppgå till minst 559 300 kr för att särskild skatteberäkning ska kunna komma i fråga.

Fördelningstiden

Fördelningstiden får vara högst 10 år. Om det inte kan utredas hur många år som den ackumulerade inkomsten hör till, anses inkomsten höra till tre år.

Dödsbo

Även dödsbon kan använda ackumulerad inkomst. Det är dock bara för dödsåret och de tre därpå följande beskattningsåren som det kan bli aktuellt.

Exempel på intäktskällor för ackumulerad inkomst

Det kan vara inkomster av vetenskaplig, litterär, konstnärlig verksamhet eller andra verksamheter som är knutna till din person. Det kan ta lång tid att skriva boken, men en stor del av inkomsten kommer plötsligt vid dess publicering. Skrivandet av boken kan däremot sträcka sig över två beskattningsår.

Andra exempel på inkomster som man kan använda ackumulerad inkomst: Inkomst vid överlåtelse av hyresrätt, varumärke, firmanamn och andra liknande goodwill-rättigheter.

Periodiseringsfond och ersättningsfond

Intäkt av näringsverksamhet som kommer från återföring av periodiseringsfonder på grund av att näringsverksamheten upphört, får räknas som ackumulerad inkomst om de återförda periodiseringsfonderna hör till minst två år. På samma sätt är det med avdrag för avsättning till ersättningsfond som återförs på grund av att näringsverksamheten överlåtits eller lagts ned.

Expansionsfond

Om du upphör med verksamheten minskar din expansionsfond till noll. Den inkomst av näringsverksamhet som detta ger får du räkna som ackumulerad inkomst förutsatt att expansionsfonden hör till minst två beskattningsår.

Läs mer om ackumulerad inkomst på Skatteverkets hemsida här och här.

Tips #12 - Egenavgifter och löneskatt

Som enskild näringsidkare betalar du själv socialavgifter på din nettoinkomst i form av egenavgifter. Egenavgifterna är olika höga beroende på din ålder och på hur många karensdagar du har valt i sjukförsäkringen.

Obs! Egenavgifterna sätts ned något om du väljer ett högt antal karensdagar. Men nedsättningen är så marginell att du knappt tjänar något på det.

Nedsättning av egenavgifterna

Du som bedriver enskild näringsverksamhet eller är delägare i ett handelsbolag kan få ett särskilt avdrag från egenavgifterna. För att få avdraget måste du betala fulla egenavgifter och ha ett överskott av en aktiv näringsverksamhet som överstiger 40 000 kronor. Du får avdrag med 7,5 procent av underlaget på inkomst av aktiv näringsverksamhet. Skatteverket räknar automatiskt av ditt nedsättningsbelopp. Det högsta avdraget är 15 000 kronor per år. 

Obs! Egenavgifterna är avdragsgilla.

Passiva näringsidkare

Om du bedriver passiv näringsverksamhet betalar du inga egenavgifter. I stället betalar du 24,26 procent av underlaget i särskild löneskatt. Då gör du ett schablonavdrag för särskild löneskatt på 20 procent.

Dödsbo

Dödsbo efter en person, oavsett födelseår, som dött under 2020 eller tidigare betalar särskild löneskatt med 24,26 procent istället för egenavgifter och allmän löneavgift på inkomst av aktiv näringsverksamhet. Dödsboet gör ett schablonavdrag för särskild löneskatt på 20 procent.

Läs mer om egenavgifter på Skatteverkets hemsida här.

Tips #13 - Sjukpenning

På motsvarande sätt som du kan planera för en minimal inkomstskatt, kan du planera för en så hög sjukpenning som möjligt. Med hög sjukpenning menar vi också hög föräldrapenning.

Högsta sjukpenninggrundande inkomst 2020 är 378 400 kr. Lägsta sjukpenninggrundande inkomst för 2020 är 11 300 kr.

Läs mer här om sjukpenninggrundande inkomst.

Obs! Endast inkomst av aktiv näringsverksamhet är sjukpenninggrundande.

Återföring av periodiseringsfond och expansionsfond?

När Försäkringskassan beräknar din sjukpenninggrundande inkomst och din föräldrapenninggrundande inkomst bortser man från de skattemässiga dispositionerna periodiseringsfond och expansionsfond. Detta innebär att du inte kan få en högre sjuk- eller föräldrapenninggrundande inkomst genom att lösa upp periodiseringsfonder exempelvis inför att du får barn.

Exempel på möjligheter att höja den sjukpenninggrundande inkomsten

Du kan öka den sjukpenninggrundande inkomsten på följande sätt:

 • Du kan avstå från att utnyttja räntefördelning. Detta leder dessutom ofta till lägre skatt.
 • Du kan helt eller delvis avstå från att göra avskrivning på inventarier. Detta leder dessutom till att du senare år kan göra större avskrivning eller att du får lägre skatt när du någon gång framöver avyttrar inventarierna.
 • Du kan välja att göra ett mindre schablonavdrag för egenavgifter än det maximala.

Obs! Har du negativ räntefördelning, leder det till högre sjukpenning.

Karensdagar

Den 1 januari 2019 infördes karensavdraget. Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med sjukfrånvaro. Avdraget är 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka. Läs mer här.

Vill du ha mer information om socialförsäkringsreglerna för dig som är egen företagare, gå in på Försäkringskassans hemsida.

Läs mer om sjukpenning på Skatteverkets hemsida här.

Tips #14 – Rot & Rut

Den som anlitar någon för HUS-arbete, dvs. antingen arbete på den egna bostaden (ROT) eller för hushållsarbete (RUT), kan få en skattereduktion.

Villkor för att få rot- och rutavdrag

Du bör läsa igenom Skatteverkets checklistor när du ska köpa tjänster som ska beläggas med rotavdrag. Klicka på denna länk.

Skatteverkets villkor för rutavdrag framgår här.

Rot- och rutavdragets storlek

Rot- och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år. Läs vidare här.

Många typer av rutarbete

Det finns många olika typer av rutarbete som du kan få avdrag för. Läs igenom Skatteverkets lista!

Elektronisk betalning

Från och med 1 januari 2020 är det krav på elektronisk betalning för att ha rätt till rot- och rutavdrag. Observera att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna använda rot- och rutavdraget. Läs mer här och använd SKV:s e-tjänst. Se även rättslig vägledning.

Tips #15 – Enskild näringsverksamhet utomlands

Näringsverksamhet inom EU/EES

Enskild näringsverksamhet som bedrivs i ett annat EU/EES-land ska bedömas som om näringsverksamheten bedrivs i Sverige. Det innebär att alla (del)verksamheter, både utländska och svenska, ska betraktas som en enda verksamhet med full kvittning. Om underskottet i den utländska verksamheten är större än överskottet i Sverige får den överskjutande delen av underskottet rullas vidare.

Näringsverksamhet utanför EES

Skilda självständiga verksamheter utanför EES räknas som en och samma näringsverksamhet, även om de bedrivs i olika länder utanför Sverige. Det innebär att underskott i ett land kan kvittas mot överskott i ett annat land. Däremot kan du inte kvitta mot svensk verksamhet.

Tillfälligt arbete i utlandet

Om du har enskild firma i Sverige och arbetar tillfälligt i utlandet, anses verksamheten ha bedrivits i Sverige. Så kan det exempelvis vara för en konsult som får ett tillfälligt uppdrag utomlands.

Här kan du läsa om skattereglerna för dig som bor i Sverige och driver näringsverksamhet i ett annat land. Där finns också viss information till dig som bor utomlands och driver näringsverksamhet i Sverige.

Fler skattetips: 14 avdrag i aktiebolag och enskild firma du inte vill missa

2 kommentarer
2020-05-13 11:21
Tack så mycket för fantastisk bra information!

Vilken lyx att få läsa allt här!

Tusen tack!

Jane
0
2020-05-07 11:23
Den fundamentala och viktigaste faktorn i den process som byggde Sverige när det blev byggt ( dvs mellan 1870-1920) var skapandet av " kontrakts-säkerheten"
Sagt ord gäller... betyder det i klarspråk.... Denna säkerhet har Svenska invånarna från statens sida inte åtnjutit sedan dess... och vad som hänt sedan krisen i början på 1990-talet är att staten numera även ändrat sin syn och värde på medborgaren från att vara en mjölk-ko till att vara ett slaktboskap. Summan av detta är att det framstår rent löjligt att som här skriva ner vilka lagar och villkor som gäller eftersom staten i praktiken ( eller verkligheten om man bättre förstår det ordet) systematiskt tidigare plockat av alla småföretag in på bara skinnet vart 5 eller 10 år och att man nu utplånar både dem och enskilda individen för evigt. jag skall avsluta med ett nytt framväxande sådant systematiskt exempel:
Det står i alla kontrakt och även i de generella lag-reglerna att en låntagare har rätt att utan kostnad lösa sitt lån närsom på eget initiativ. I dagens verklighet vill varken staten eller banker att någon löser sina lån, då dessa parter i rent egenintresse hellre ser att du behåller dina lån och samtidigt har dina pengar på ett konto istället.. eftersom i den geopolitiska- och bank-kris som nu Covid-19 gör omöjlig dölja längre... där har banken rätt att konfiskera dina pengar på kontot och att du samtidigt tvingas behålla dina skulder. Därför blir det allt vanligare att bankerna vägrar dig lösa dina lån och när du går till rätten i saken får du klart för dig att det finns inget reglerat straff för banken och att du därför heller ej kan överklaga. Med Japanska krisen som förebild räknar man i genomsnitt med att 90 % av Svenska fastigheters värde kommer försvinna innan prisbotten nådd och de börjar gå upp igen... och med vetskapen att endast 4% obelånat äger sin bostad så förstår ni nog alla hur bar plockade in på skinnet de flesta kommer bli inom det närmsta...och de med pengar på kontot...dubbelt upp. Insättningsgarantin har bara 1 promille av vad som behövs så den kan ni helt räkna bort. Det finns sätt att istället vara vinnare i denna kris och det är ännu inte försent...men glöm nu inte...svensk valuta, Institutioner, lagar och regler är "vapen" som används mot dig oavsett vilka ord som gäller.
Se mer...
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.