Företag som vill jämna ut resultaten över flera år genom att minska de skattemässiga resultat de åren som de gått med vinst kan använda sig av periodiseringsfond.

När du beräknar ditt resultat av näringsverksamhet får du göra avdrag för avsättning till periodiseringsfond. En avsättning till periodiseringsfond utgör en bokslutsdisposition som minskar resultatet i resultaträkningen och blir en obeskattad reserv i balansräkningen. Hur mycket du får avsätta beror på vilken företagsform du har:

  • 30 procent: Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag.
  • 25 procent: Juridiska personer såsom aktiebolag och ekonomiska föreningar.

I aktiebolag och ekonomiska föreningar bokför man avsättningen i bokföringen/bokslutet medan man som enskild näringsidkare och handelsbolag gör avsättningen i samband med deklarationen.

Skatteplanera: Periodiseringsfond jämnar ut resultatet och skjuter på skatten

Schablonränta

Juridiska personer som gör avsättningar till periodiseringsfonder ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Den beräknar man genom att ta summan av alla gjorda avdrag till periodiseringsfonder som fanns vid beskattningsårets ingång gånger 72 procent av den statslåneränta som gällde vid utgången av november månad året närmast före det kalenderår under vilket beskattningsåret gått ut. Denna beskattning berör dock inte enskilda näringsidkare eller personer som är delägare i handelsbolag.

Schablonräntan bokförs inte utan tas upp i deklarationen som en intäkt och räknas med i underlaget för beräkning av skatt.

Återföring av periodiseringsfond

Du bestämmer själv när du vill återföra fonden till beskattning så länge det sker inom en sexårsperiod och den äldsta periodiseringen är den som ska återföras först. När du inte längre bedriver någon näringsverksamhet ska däremot periodiseringsfonderna återföras till beskattning på en gång.

Läs även: Hur du bokför periodisering vid bokslut

Exempel hur du bokför avsättning till periodiseringsfond

Företaget har en vinst på 72000 kronor och kan avsätta 25 procent till periodiseringsfond. De avsätter då 18000 kronor till periodiseringsfond för texeringsåret 2008.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

2128

Periodiseringsfond vid 2008 års taxering

 

18000

8811

Avsättning till periodiseringsfond

18000

 

Exempel hur du bokför återföring av periodiseringsfond

Företaget beslutar sedan vid bokslutet för räkenskapsåret 2009 (taxeringsåret 2010) att återföra den äldsta periodiseringsfonden på 18000 kronor från inkomståret 2007 (taxeringsåret 2008).

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

8819

Återföring till periodiseringsfond

 

18000

2128

Periodiseringsfond vid 2008 års taxering

18000

 

 

 

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.