Jag har en kund som inte vill betala ett städjobb. Efter sista förfallodatum på fakturan fick jag ett sms att han vill reklamera städningen. Beloppet var på 11 000kr och nu fick han ändå en rejäl rabatt. Vad ska jag göra nu? Tack på förhand!
- Elin

Svar av Ida Christensson, Advokat och expert på Affärsjuridik.

Hej! Det finns flera aspekter att fundera över om kunden inte vill betala för ett arbete som du har utfört och som du menar att kunden ska betala för. Det går alltid att låta en domstol pröva frågan, men eftersom detta kan vara både tidskrävande och dyrt för er båda är mitt inledande råd att ta kontakt med kunden och försöka ta reda på anledningen till reklamationen. Varför vill kunden reklamera och varför dröjde det ända tills efter fakturadatum? Kan kunden ens visa att jobbet inte var tillfredsställande utfört när det har gått så lång tid sedan det utfördes? Finns det kanske något belopp som kunden kan tänka sig betala eller är det ”allt eller inget” som gäller? Om det rör sig om en kund som du vill ha en fortsatt god relation till kan det bästa ofta vara att försöka lösa konflikten genom konstruktiva diskussioner och förhandlingar.

Om sådana diskussioner dock inte lyckas kan som sagt tvisten prövas i domstol. Detta sker genom att du till behörig tingsrätt skickar in en stämningsansökan där du bland annat anger vad som yrkas (t.ex. betalning av de 11 000 kronorna) och grunden för detta (t.ex. för utfört arbete och vilket datum det utförts etc.). Domstolsverket har en bra hemsida där de listar i detalj vad som ska finnas med i en stämningsansökan, hur en process i ett s.k. tvistemål går till och vilka tingsrätter som är behöriga i just ditt fall (se www.domstol.se). Med tanke på fakturabeloppet kan det vara svårt att ur ett ekonomiskt perspektiv motivera att ta frågan till domstol och jag rekommenderar dig därför att noga överväga ditt beslut att driva saken i domstol.

Den vanliga gången när man inte får betalt för en faktura är givetvis att efter betalningspåminnelse ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Eftersom fordran i det här fallet är tvistig är dock sannolikheten stor att Kronofogdemyndigheten kommer att hänvisa dig till domstol.

Oavsett hur du väljer att hantera frågan, är det bra att känna till att olika regler gäller om kunden är näringsidkare eller konsument. Om kunden är en annan näringsidkare är utgångspunkten i svensk rätt att avtalsfrihet råder mellan parterna. Detta innebär att du bör titta på vad som har avtalats (både skriftligt och muntligt) mellan er vad gäller arbetets utförande, rätten till reklamation och eventuella prisavdrag. Har ni inte avtalat något i de här delarna ligger det i svensk rätt nära till hands att titta på vad som står skrivet i Köplagen om liknande situationer. När en näringsidkare köper något av en annan näringsidkare och det kan anses vara ”fel i varan” kan kunden t.ex. ha rätt till avhjälpande, prisavdrag eller hävning av köpet. Detta kräver dock att kunden har reklamerat ”inom skälig tid efter det att denne har märkt felet”. Frågan är då hur lång tid det har gått från det att du utförde tjänsten till dess kunden reklamerade. Reklamationen ska även ange exakt vilket fel det är som köparen vill göra gällande, inte bara ett generellt påstående att denne inte vill betala. På din fråga verkar det inte som om du har fått någon sådan specifik information från kunden.

Om kunden istället är en privatperson gäller Konsumenttjänstlagen som i flera avseenden är bindande mellan parterna oavsett vad som har avtalats i övrigt. Om en tjänst är felaktigt utförd har en konsument rätt att kräva avhjälpande av felet utan kostnad eller prisavdrag. I vissa fall har konsumenten också rätt att häva köpet, men när tjänsten redan är genomförd är den möjligheten ganska liten. Rätten till hävning tar snarare sikte på om syftet med tjänsten har gått förlorat och du som näringsidkare borde ha insett detta, t.ex. vid förseningar när tiden för utförandet varit av stor betydelse. Även konsumenter är skyldiga att reklamera felet ”inom skälig tid” från det att felet upptäckts. Om konsumenten underrättar näringsidkaren inom två månader från det att konsumenten upptäckt felet ska reklamationen alltid anses ha skett i rätt tid.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.