Bankfinansiering kan ha olika syften. Det kan vara finansiering för att utjämna svängningarna mellan inbetalningar och utbetalningar (likviditetssvackor) eller för investeringar som maskiner, fastigheter eller företagsförvärv. I denna artikel går vi bland annat igenom vad du bör tänka på vid finansiering från bank.

Missa inte: Vilken finansieringsform passar dig bäst?

Att välja rätt bank vid bankfinansiering

Att ha en fungerande bankrelation är en avgörande faktor för företaget. Därför måste du lägga ner omsorg i valet av bank. Precis som vid upphandling av andra tjänster bör även valet av finansiell leverantör, dvs i detta fall bank, omprövas med jämna mellanrum.

Tidvis har banker regionala och lokala kampanjer där man är extra aktiv för att få in nya företagskunder. Den aktuella banken vill stärka sin marknadsposition i t ex det aktuella geografiska området, en viss bransch eller ett visst storlekssegment. I en sådan situation kan det för ditt företag finnas ett extra utrymme för förhandlingar med den aktuella banken.

Kravspecifikation

Du bör upprätta en kravspecifikation över den finansiella tjänst du vill upphandla från banken. Kravspecifikationen bör omfatta följande punkter:

 • Kreditbelopp
 • Fast eller rörlig ränta
 • Räntekostnad
 • Återbetalningstakt
 • Säkerheter i företaget
 • Personliga borgensåtaganden
 • Rådgivningskompetens
 • Sociala relationer

Självfallet måste du även ta ställning till vilket kreditform som passar bäst. Följande är de vanligaste kreditformerna:

 • Banklån
 • Kontokredit
 • Factoring
 • Leasing
 • Investeringskredit

En bra bankkontakt är ovärderlig

Ibland kan företaget behöva få snabba beslut från banken, rådgivning, eller någon annan hjälp. Grunden för detta är att den sociala relationen fungerar mellan dig som företagare och bankens företrädare.

Förutom att personkemin ska stämma mellan dig och din bankkontakt är det viktigt att denne är väl förankrad inom banken och har goda interna relationer med bankens beslutsfattare. Detta underlättar så klart en bankfinansiering.

Att betala en något högre ränta för att ha en bra bankkontakt är närmast att betrakta som en försäkringspremie, ett skydd när det blåser finansiellt kring dig och ditt företag.

Offerter, villkor, m.m.

Som för alla upphandlingar genomförs förhandlingar med leverantören, i detta fall banken. Det gäller att ta in offerter, jämföra dem, gå tillbaka och förhandla om, tills du så långt det är möjligt uppnår de förhandlingsmål du har satt upp.

För att ditt företag ska få bra villkor måste du få banken att uppleva att ditt företag är en attraktiv kund, som kommer att generera nya affärer för banken. Det handlar dels om att företaget är stabilt och kan betala räntor och amorteringar men det är också positivt (för banken) om företaget har många transaktioner som genererar intäkter till banken i form av avgifter, mm. Företaget får dessutom gärna även vara expansivt och därmed behöva ytterligare finansiering i framtiden, allt under förutsättningen att du inte framstår som en våghals som riskerar att skapa kreditförluster för banken.

Fler tips: Olika typer av företagslån – guide som hjälper dig välja rätt

Säkerheter

För att banken ska undvika kreditförluster vid utlåning kräver banken säkerheter. Det är ju insättarnas pengar som riskeras vid utlåningen, och att banken därför vill ha säkerheter är rimligt. Du, å andra sidan, vill sannolikt minimera omfattningen av de säkerheter som lämnas till banken, i ditt företag och från dig personligen.

Säkerheter – ur bankens synvinkel

När banken bedömer riskerna vid en utlåning till ett företag kan man inte utesluta att företaget någon gång går i konkurs. Banken tar vanligen ut en företagsinteckning i ditt företag som säkerhet.

För att hantera detta, dvs minimera sin kreditrisk men ändå medverka med bankfinansiering till företag, kan banken använda sig av factoring och leasing. Vid factoring lånar banken ut pengar till ditt företag med ditt företags fakturor som säkerhet. Vid en konkurs innebär det att de pengar som betalas från kunder på de fakturor som utgör säkerheten, stannar i banken och tillfaller inte konkursboet. Genom factoring minskar ditt företags behov av rörelsekredit där en företagsinteckning utgör en säkerhet. I ett tjänsteföretag finns det ju sällan så mycket andra tillgångar vid en konkurs än just fakturorna. Genom factoring har banken alltså en förhållandevis gynnsam situation gentemot andra fordringsägare vid en konkurs i ett sådant företag.

Leasing innebär att ditt företag hyr objektet från ett leasingföretag, t ex ett banken närstående bolag, i stället för köpa objektet. Leasingföretaget äger objektet, så vid en konkurs ingår inte objektet i konkursboets tillgångar.

Jag återkommer till factoring och leasing längre ner på sidan.

Säkerheter – ur din synvinkel

Så, hur ska du då tänka och agera när det gäller säkerheter vid bankfinansiering?

 • Undvik generell säkerhet - En generell säkerhet innebär bland annat att om ditt företag har lånat pengar till ett fastighetsköp och värdet på fastigheten sjunker, så kan banken ta de medel som kommer in på fakturor som är belånade för att täcka underskottet på fastigheten. Detta riskerar att kväva företaget. Om ditt företag har lämnat en generell borgen bör du därför undvika att välja banken även för factoring. Vid en problemsituation i företaget har du en bättre förhandlingsposition då banken alltså inte har kontroll över det kassaflöde som genereras ur de fakturor som utgör säkerheter.
 • Var försiktig med personliga säkerheter - Gör en riskkalkyl över hur mycket du riskerar privatekonomiskt vid en konkurs. Vad blir konsekvensen om du måste infria borgensåtagandena?

Factoring

Factoring innebär att ditt företag belånar eller säljer sina fakturor till ett factoringföretag. Normalt belånas mellan 60 och 95 procent av fakturans värde.

Fördelar

Det finns både fördelar och nackdelar med factoring. På pluskontot finns att ditt företag snabbt stärker sin likviditet, man behöver inte vänta på att kunden betalar. En annan fördel är att om factoringföretaget ska sköta utskicket av fakturan till kund, och det står factoringföretagets namn på fakturan, får man nog hålla för troligt att somliga kunders betalningsvilja ökar. En tredje fördel är naturligtvis att behovet av att lämna säkerheter till banken för krediter avseende rörelsefinansiering minskas.

Missa inte: Sälja fakturor är inte så bra - det kan leda till privata skulder livet ut

Nackdelar

Factoring medför en kostnad som normalt är högre än om företaget haft en kredit med t ex en företagsinteckning som säkerhet. Men ibland finns inte utrymme för företaget att utöka sin företagsinteckning. Det kan också vara så att banken kräver utökade personliga säkerheter från företagets ägare för att öka företagets krediter. Genom factoring minskas detta behov, vilket är en stor fördel.

Viktig fråga att ställa: Ska du verkligen ta ett banklån?

Leasing

Leasing är ett alternativ till att företaget köper maskiner, bilar, datorer, mm. Istället hyr företaget objektet. Det finns två typer av leasing:

Finansiell leasing

Här köper ett finansbolag, t ex ett som är knutet till din bank, in objektet och hyr ut det till ditt företag. Försäkringar, underhåll, service mm betalar ditt företag.

 • Operationell leasing - Här ingår kostnader för försäkringar, underhåll, service m.m i leasingavgiften.

Det finns mycket som talar för leasing i ditt företag:

 • investeringen binder inte upp företagets egna kapital.
 • ditt företag behöver inte låna upp kapital för investeringen, vilket är gynnsamt för soliditeten.
 • ditt företag behöver heller inte ställa upp med utökade säkerheter för objektet, vilket kanske hade varit fallet vid en upplåning i bank.

Att vara uppmärksam på

Men det finns också mycket att vara observant på vid tecknande av ett leasingavtal.

 • Kan leasingavtalet avbrytas och vad blir kostnaden för detta?
 • Vad kostar det att köpa ut objektet när leasingtiden har gått ut, dvs vad är restvärdet?
 • Hur beräknas räntekostnaden?

Räntekostnaden kan vara högre vid leasing än vid finansiering genom t ex banklån. Men detta ska alltså ställas mot att företaget slipper binda upp egna finansiella resurser i objektet och att man inte behöver utöka säkerheterna till banken.

Relaterad läsning: Fler tips hur du får igenom företagslånet

Ditt eget företag

1. Hur anser du att din nuvarande banks relation till dig och ditt företag är på följande punkter och vilka önskemål om förbättringar har du?

 • Kreditformer
 • Kreditbelopp
 • Räntesats
 • Återbetalningstakt
 • Säkerheter i företaget
 • Personliga borgensåtaganden
 • Rådgivning
 • Sociala relationer
 • Förmåga att leverera beslut snabbt
 • Annat

2. Kravspecifikationens innehåll inför inhämtande av offerter från olika banker för bankfinansiering. Samma kriterier som i den tidigare checklistan över nuläget.

 • Kreditformer
 • Kreditbelopp
 • Räntesats
 • Återbetalningstakt
 • Säkerheter i företaget
 • Personliga borgensåtaganden
 • Rådgivning
 • Sociala relationer
 • Förmåga att leverera beslut snabbt
 • Annat

3. Bedömning av respektive banks offert utifrån kravspecifikationen:

 • Kreditformer
 • Kreditbelopp
 • Räntesats
 • Återbetalningstakt
 • Säkerheter i företaget
 • Personliga borgensåtaganden
 • Rådgivning
 • Sociala relationer
 • Förmåga att leverera beslut snabbt
 • Annat

4. Vid en konkurs i ditt företag, hur drabbas du då personligen av de personliga säkerheter du lämnat till banken? Finns det möjligheter för dig att i nuläget förhandla ner dina personliga borgensåtaganden?

Del 4: Hur du hittar investerare och riskkapital

Artikeln om bankfinansiering är hämtad från min bok ”Finansiering och ägarspridning”.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.