riskkapital

Söka riskkapital till företaget

Tillgång till finansiering är en av de viktigaste förutsättningarna för att företag ska kunna starta företaget, växa och förändras. Möjligheterna att finna kapital till sitt bolag kan dock vara helt beroende av tillvägagångssätt. Konkurrensen från de bolag som söker kapital för andra, tredje eller fjärde gången ställer stora krav på den som söker för första gången.

Därför är det viktigt att tänka igenom varför man söker kapital och noggrant arbeta igenom den affärsplan som ska ligga till grund för bolagets framgångar i framtiden. Att vara ute i god tid är nödvändigt då investerare lägger ner mycket tid på utvärderingen av potentiella investeringar.

Är riskkapital rätt finansieringsform för mitt projekt?

Att som entreprenör ta in externa investerare och därmed nya delägare medför ofta en stor omställning. Riskkapitalinvesterare söker normalt en avkastningsnivå på sina enskilda investeringar som ligger på 20-50 % IRR (årlig avkastning). En entreprenör som ska närma sig denna grupp bör ställa sig frågorna: Kan mitt företag leverera detta? Är teamet tillräckligt drivande? Har vi den rätta produkten och marknadskontakten för att kunna lyckas? Det är viktigt att komma ihåg att antalet sökande som får kapital investerat i sina företag är betydligt färre än de som inte får.

Se även: Här hittar du allt om affärsänglar

En affärsplan och inte en lista med löften

En välskriven affärsplan är i många fall det bästa sättet för entreprenören att skapa intresse för sitt projekt. Investerarna förväntar sig realistiska intäktsprognoser. Utgångspunkten för dessa förväntningar skall vara baserade på väl genomtänkta prognoser med uppgifter kund för kund och även visa vilka aktiviteter som behövs för bearbetningen. Det är inte excelbladsautomatik som skall visa på visionen och framtidsutsikterna utan de underbyggda prognoserna och planerna. En konkret och tydlig affärsplan redan i företagets tidiga livstid är ett måste.

Teamet – vem skall leverera det som sägs i affärsplanen?

Ledningen i företaget förväntas utföra det som sägs i affärsplanen. Att inte utlova mer än vad som kan levereras är därför viktigt. Inte minst med tanke på framtida investeringsrundor där ett gott track record från tidigare planer kan vara helt nödvändigt för framgång. Vilka är de som skall bidra i arbetet med att klara affärsplanens förväntningar? Här är det viktigt att visa att det finns tillgång till kompetent personal i företaget eller som kan anställas framöver. Det behövs också ett nätverk av expertis och kunskap, allt från legal till marknads- och strategikompetens. Att visa upp en ambition och vilja till att ta till sig nödvändig extern kunskap samt att påvisa vilka kompetenser som måste rekryteras, bytas ut och/eller uppgraderas kan vara helt avgörande för att kunna attrahera investerarnas intresse. Att kunna påvisa erfarenhet från tidigare lyckosamma expansionsprojekt är en stor fördel.

Planera för exit redan från start

En riskkapitalist har till uppgift att leverera avkastning till sina investerare. Det är därför viktigt att ge en tydlig bild av att det inte är den enskilde personen i företaget som är det övergripande viktiga, utan att det är projektet/företaget som skall nå framgång, och därmed även personerna och investerarna. Visa därför upp en god insikt i hur marknaden ser ut vad gäller konkurrenter, storlek, marknadsstruktur (köpare/säljare) etc. samt en vision av hur en exit skulle kunna gå till och vilka som kan vara de aktuella köparna.

Ta råd från så många som behövs

Att söka kapital kan för den sökande vara en engångsuppgift. För investerarna däremot så är det en heltidssysselsättning. Sök därför råd från många källor med insikt i investeringsprocesserna. Dessa källor kan vara revisorer, advokater, corporate finance- och bankfolk samt andra entreprenörer. Syftet med informationsinsamlingen är att skapa ett realistiskt investeringsprospekt vad gäller villkor och värderingar som komplement till affärsplanen.

”En konkret och tydlig affärsplan redan i företagets tidiga livstid är ett måste.”

Rådgivarna har även kunskap om vilka riskkapitalister som investerar i vilka projekt och kan därmed effektivisera kapitalsökningen. Tänk även på att du som entreprenör kommer att sitta i samma båt som investerarna under ett antal år framåt. Det är därför viktigt att göra en egen utvärdering av potentiella investerare, och exempelvis se till dennes nätverk och track reckord. SVCAs hemsida och denna artikel är också ett hjälpmedel i utformnings- och sökarbetet. Att söka hjälp för att kommunicera investeringsprospektet till investerarna kan också vara ett gott råd för att anpassa presentationen till olika situationer alltifrån så kallade elevator pitches till långa kompletta genomgångar. Sådan rådgivare kan vara Connect, som också hjälper till med investeringsforum och kontakter med investerare, och andra rådgivare som finns i SVCAs medlemsregister.

Visa upp vem som leder företaget!

Tidigare poängterades vikten av ett starkt ledningsteam samt ett starkt nätverk. Dessa kan emellertid inte ersätta den viktiga roll som VD har för att presentera och förmedla känslan av en spännande investeringspropå. Att delegera presentationsarbetet skall undvikas. Ett gott och utvecklande samarbete börjar redan vid första mötet.

Lycka till med finansieringsarbetet!

Frederick Johansson, Ordförande i Svenska Riskkapitalföreningen.

Svenska Riskkapitalföreningen har nätverk och kontakter

Connect Sverige och deras nätverk med änglar och investerare

Några begrepp

Venture capital är investeringar i företag som inte är noterade på en publik lista (börsen eller annan marknadsplats). Även om huvuddelen av en venture capital-investering i allmänhet utgörs av aktiekapital är det vanligt att vissa mellanformer mellan eget och främmande kapital förekommer, t.ex. konvertibla skuldebrev.

Venture capital är dock inte enbart en kapitalinsats utan förutsätter även att investeraren (venture capital-företaget) tar ett aktivt ägarengagemang t.ex. genom representation i företagets styrelse. Venture captal-investeringen är dessutom oftast tidsbegränsad på så sätt att venture capital-företaget har en målsättning att inom överskådlig framtid avyttra sin investering.

Venture capital-företag är således företag som specialiserat sig på att gå in med aktivt affärsutvecklingsstöd (riskkapital och kompetens) till företag med utvecklingspotential. De företag i vilka venture capital-företagen investerat benämns vanligen portföljföretag. Kombinationen av portföljföretagets förutsättningar (produkten, entreprenören, marknaden etc.) och venture capital-företagets kapital och kompetens ska förhoppningsvis leda till att portföljföretagets fulla utvecklingspotential tas till vara.

När önskad utveckling uppnåtts, eller när samarbetet mellan venture capital-företaget och portföljföretaget inte längre ger ett mervärde, realiserar venture capital-företaget sin investering (venture capital-företagets exit). När investeringar görs i små tillväxtföretag följer att avkastningen från venture capital-investeringen i första hand kommer från den reavinst som görs vid exit.

Några utdelningar under investeringens löptid är vanligen inte aktuella, då det överskott som portföljföretaget genererar i allmänhet måste återinvesteras för att finansiera fortsatt tillväxt. I litteraturen förekommer ofta en distinktion mellan formellt och informellt venture capital. Formellt venture capital utgörs av formella venture captial-företag, dvs. organiserade bolag specialiserade på venture capital-investeringar. 

Till informellt venture capital räknas venture capital-investeringar som görs av privatpersoner. Dessa informella venture capital-placerare brukar ofta även kallas för företagsänglar eller affärsänglar (business angels) på grund av att det ofta målas upp en bild av dessa investerare som filantropiska välgörare snarare än som rationella investerare.

Den forskning som gjorts om affärsänglar visar att dessa ofta utgörs av företagsledare som trappat ned, eller avslutat, en karriär som företagare och som använder sin erfarenhet, sitt nätverk och upparbetade förmögenhet för engagemang i små företag.

Begreppet riskkapital används ofta som synonym till venture capital, vilket inte är helt korrekt. En riskkapitalinvestering är likvärdig med en investering i ett företags egna kapital (aktiekapital). Att eget kapital även kallas för riskkapital beror på den genuina risk som företagsägare tar i förhållande till övriga finansiärer i företaget.

Det är det egna kapitalet som tar den första stöten i händelse av obestånd. Oavsett om företaget genererar vinster eller ej måste företaget alltid betala sina räntor, medan företagets ägare får utdelning endast om det är möjligt med tanke på företagets fortsatta utveckling. Slutsatsen av detta resonemang är därmed att venture capital är en delmängd av riskkapitalmarknaden.

Ett företag kan finansieras med antingen eget kapital (riskkapital) eller skulder. Den främsta skillnaden mellan dessa finansieringsformer är att den som satsar riskkapital tar en högre risk men har en förväntad högre avkastning än övriga finansiärer. Ett undantag från denna grundläggande distinktion är de statliga krediter som erbjuds vissa företag via t.ex. ALMI Företagspartner och Industrifonden.

Dessa finansiärer erbjuder villkorslån, vilka vanligen avskrivs i händelse av att det projekt som lånet avser misslyckas. Dessa statliga krediter brukar även kallas riskvilliga krediter. Då dessa långivare t.o.m. har en högre risk än den risk som företagets ägare tar brukar banker och övriga finansiärer i regel betrakta de riskvilliga krediterna som eget kapital (dvs. soliditetshöjande). Men statliga riskvilliga krediter och subventioner är formellt inte riskkapital, eftersom det inte är eget kapital.

Ytterligare ett begrepp som börjat florera och som behöver en definition är private equity. Även private equity används ibland som synonym till venture capital. Private equity är, liksom venture capital, riskkapitalinvesteringar i företag som ej är marknadsnoterade. Skillnaden ligger i att private equity inte nödvändigtvis innefattar ett aktivt engagemang i det investerade företaget. Allt fler finansiella aktörer intresserar sig för investeringar i företag som ej är marknadsnoterade och utbudet av private equity-fonder växer.

Checklistor för entreprenörer som funderar på riskkapital

Här är några checklistor som underlättar ditt sökande efter kapital och hjälp för vidareutveckling av företaget. För det finns många olika sätt att skaffa pengar och det finns fördelar och nackdelar med allt. Att få in riskkapital i företaget kan låta som guld och gröna skogar, vilket det kan vara, men ha koll på vad som krävs av dig och se till att hitta en partner som har en plan som även passar in på dina mål.

Externa finansieringsalternativ för entreprenörer

Här är en lista på olika alternativ för att hitta startkapital eller pengar för tillväxt.

 • Forsknings/utvecklingsstöd
 • Privatpersoner/affärsänglar 
 • Lokala företag/partners
 • Storföretags utvecklingsfonder
 • Villkorslån från Innovationsbron, ALMI, etc.
 • Lån från bank, ALMI
 • Finansiering via kund, leverantör
 • Factoring 
 • Offentligt stöd från till exempel kommuner, länsstyrelser och EU-bidrag 
 • Investmentbolag
 • Riskkapitalbolag

För vem passar finansiering med riskkapital?

 • För verksamheter med tillväxtpotential
 • För entreprenörer/projekt som välkomnar breddat ägande och kompetens
 • För entreprenörer som har förståelse för delägares behov av exit

Hur söka riskkapital - att tänka på

 • Gör din hemläxa – tag reda på vilka finansierings-alternativ som står till buds
 • Om riskkapital är ett alternativ, ta reda på vilka riskkapitalaktörer som passar 
 • Förmedla en kort presentation per telefon, brev eller e-post
 • Om intresse väcks – skicka en väl genomarbetad affärsplan eller en executive summary
 • Möten och analys - räkna med minst två månader
 • Riskkapitalaktörernas bedömningskriterier för projekt
 • Passar bransch och utvecklingsskede för riskkapitalbolaget/affärsängeln?
 • Har ledning/entreprenör relevant kompetens, erfarenhet och genomförandeförmåga?
 • Affärsidéns/teknikens unikhet, kopierbarhet och kundnytta
 • Affärsmodellen – hur tjäna pengar, intjäningsnivå?
 • Konkurrens – alternativ för kunden, hur starka/flexibla konkurrenter
 • Skalbarhet – hur expandera på nya marknader?
 • Exitmöjligheter – större företag i samma bransch respektive potential för börs
 • Potential kontra risk – vad kan företaget bli värt och hur stor chans att man når dit

Entreprenörens bedömningskriterier för val av riskkapitalbolag

Några tips för hur du ska välja rätt finansiär.

 • Grad av aktivt stöd, hands-on/hands-off
 • Relevant erfarenhet, till exempel av bransch och internationalisering
 • Tidigare track record
 • Finansiella resurser för kommande kapitalbehov
 • Nätverk för rekrytering, storkunder, partners etc.
 • Affärsmöjligheter med existerande portföljföretag
 • Tidsåtgång för investeringsbeslut
 • Personkemi
Ett team tar fram en pitch deck för sitt företag och affärsidé som de ska presentera för potentiella investerare.

Vad pitch deck är och hur du tar fram den

Vad är pitch deck?En pitch-deck är en presentation, vanligtvis skapad med PowerPoint, Keynote eller ett liknande program, som ger en... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter
Entreprenören och investeraren Helena Sulieman.

Så gör du för att resa kapital i osäkra tider - 10 tips

Är det helt och hållet kört för start-ups och andra bolag som behöver ta in kapital?Jag vill hävda att trots det mindre gynnsamma... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter
Så lockar du (rätt) investerare till din startup

Så lockar du (rätt) investerare till din startup

Den ingenjörsgrundade Venture Buildern Hidden Dreams startades med målet att hitta en formel för framgångsrikt bolagsbygge. Snabbt... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter
Markus Brattfeldt som är företagsrådgivare, entreprenör och föreläsare föreläser inför publik.

Därför behöver samhället lönsamma företagare

De senaste 15 åren har vi haft ett ekonomiskt klimat där många tagit för givet att kapital alltid finns tillgängligt. Vi har... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter
Två affärskollegor, man och kvinna, diskuterar och skriver ner sina tankar och idéer i det som ska bli ett aktieägaravtal.

Aktieägaravtal mall: 8 anledningar att skriva ett aktieavtal

Förutom genom bolagsordningen, som är ett offentligt dokument som måste skickas till Bolagsverket, och som i princip brukar vara... Läs mer
Redaktionen | 6 minuter
Man i kostym skriver på ett avtal för att ingå ett samarbete med en kompanjon.

Kompanjonsavtal, samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal, (benämns även som kompanjonsavtal, samverkansavtal eller partnerskapsavtal) kan ingås mellan... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter
9 sätt att investera företagets pengar

9 sätt att investera företagets pengar

Att sprida riskerna brukar man säga är en princip som gäller all typ av investering. Här listar vi några alternativa investeringar... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter
Hur mycket kan mitt företag låna? 2 enkla sätt att räkna ut

Hur mycket kan mitt företag låna? 2 enkla sätt att räkna ut

Även om du blir beviljad ett företagslån är det inte självklart att du får hela beloppet som du ansökt om. Detta kan bli... Läs mer
Carsten Leth | 5 minuter
En man skapar en plan för en alternativ Investeringsstrategi.

7 alternativa sätt att investera pengar istället för börsen

Målet med att investera är att få så hög avkastning som möjligt. Ofta är hög risk kopplat till högre avkastning, men det... Läs mer
Redaktionen | 9 minuter
Session med Henrik - Alexander Bard: Woke kapitalism

Session med Henrik - Alexander Bard: Woke kapitalism

I ett livesänt samtal diskuterar filosofen och författaren Alexander Bard och entreprenören och YouTubern Henrik Jönsson vad de... Läs mer
Henrik Jönsson | 1 minuter
Att ta in kapital, hur, när och varför?

Att ta in kapital, hur, när och varför?

Till att börja med, är det rätt att ta in kapital? Behöver du det och om det behövs - är det rätt läge för verksamheten?Det... Läs mer
William Larsson | 6 minuter
Hur du kan få pengar till affärsidén och företaget – konkreta tips

Hur du kan få pengar till affärsidén och företaget – konkreta tips

För att få finansiering finns det många saker att tänka på. Ebba Lindegren presenterar här en faktaspäckad... Läs mer
Ebba Lindegren | 4 minuter
En unicorn (enhörning på svenska) är ett bolag som värderas till över en miljard dollar.

Innovation: Unicorns vs Trist traditionell industri

Om Sverige ska fortsätta utveckla stora, starka företag, måste vi förstå hur de uppstår. Vi kan och ska fortsätta glädja oss... Läs mer
Örjan Strandberg | 5 minuter
Tre svenska uppfinningar: Blixtlåset, skiftnyckeln och kylskåpet.

Sverige som cirkulär innovationsekonomi

”Innovation” = ”Uppfinning som nått marknad”.Det torde inte vara någon större intellektuell utmaning för beslutsfattare att... Läs mer
Örjan Strandberg | 3 minuter
Att hantera dominanta företagsledare: Så gör styrelsen sig av med dysfunktionella ledare

Att hantera dominanta företagsledare: Så gör styrelsen sig av med dysfunktionella ledare

Det dramatiska beslutet att skicka ut Carlos Ghosn i kylan illustrerar det problem som många styrelser har med dominanta ledare. När... Läs mer