Vad är inventarier i ett företag?

Som inventarier räknas de anläggningstillgångar som anses ha en lång livslängd och som kommer behövas i företaget under ett antal år. Häribland finner man diverse maskiner, datorer och andra saker som kan behövas i företaget under en längre tid.

Om du köper in inventarier i företaget så ska dessa bokföras som tillgångar. Dessa i sin tur brukar bokföras under olika konton beroende på vad det är för något som exempelvis:

 • Maskiner, 1211
 • Byggnadsinventarier, 1222
 • Bilar och transportmedel,1240
 • Datorer, 1250

Tänk även på att i anskaffningsvärdet ingår också kostnader för emballage, transport, montering och installation.

Avskrivningar

Då inventarier kan ha en lång livslängd på många år ska inköpet oftast inte kostnadsföras direkt. Företaget ska då istället dela upp kostnaden genom årliga avskrivningar på det antal år som den beräknas nyttjas i företaget. 

Inventarier av mindre värde

Vissa inventarier som räknas in i kategorin inventarier av mindre värde får dras av redan samma år som de köps in till näringsverksamheten. I denna kategori finner vi:

 • Så kallade korttids- eller treårsinventarier dvs. inventarier som bedöms ha en ekonomisk livslängd på högst tre år.
 • Inventarier av mindre värde på maximalt ett halvt prisbasbelopp. 

Exempel på bokföring av inköp av inventarier

Säg att du köpt in inventarier för 10 000 kronor inklusive moms då kan detta bokföras enligt följande.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1220

Inventarier och verktyg

8000

 

2641

Moms

2000

 

2440

Leverantörsskulder

 

10000


Exempel på bokföring av försäljning av inventarier

Då det finns några faktorer att ta hänsyn till vid försäljning av inventarier tar vi det här i ett exempel så att du enkelt ska kunna följa med i hur man ska tänka.

 1. Vid årets början hade du inventarier som anskaffats för 190 000 kronor.
 2. De ackumulerade planenliga avskrivningarna ligger på 75 000 kronor.
 3. Det ingående bokförda värdet är 190 000-75 000=115 000 kronor.
 4. Du säljer nu inventarier för 90 000 kronor. De säljs med vinst på 61 000 kronor då anskaffningsvärdet var 70 000 kronor och de planenliga avskrivningarna ligger på 41 000 kronor. 90 000-(70 000-41 000)=61 000.
 5. Kvar har du sedan inventarier för 190 000-70 000=120 000 kronor.
 6. De planenliga avskrivningarna för dessa är 75 000-41 000=34 000 kronor.

Detta kan du sedan bokföra så här.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1229

Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg

41000

 

1930

Konto

90000

 

1220

Inventarier och verktyg

 

70000

3970

Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar

 

61000


Ingångsinventarier

Om du tar med dig privata inventarier in i ett nystartat företag kallas dessa för ingångsinventarier. Detta är något som ofta händer om man går från hobbyverksamhet till företag. Dessa inventarier får du föra över till företaget och göra avskrivningar på dessas marknadsvärde. 

Tänk dock på att det är bra att be en opartisk värderingsperson sätta marknadsvärdet på inventarien. Det är även bra att göra ett öppet yrkande i din inkomstdeklaration där du beskriver hur värderingen ägt rum.

Avskrivning av inventarier

Du bör månadsvis bokföra månadens värdeminskning på inventarier för att inte den löpande balans och resultaträkningen ska vara missvisande. Har du ett redovisningssystem så kan de bokningarna oftast läggas in som automatkonteringar.

Månatliga avskrivningar räknar du ut genom att ta 1/12 av den procentsats som används för årsavskrivningen. Säg att du har en livslängd på din inventarie på 5 år. Värdeminskningen blir då 20 procent per år vilket är 1,67 procent per månad.

Även om du gör detta så måste du sedan räkna ut årsavskrivningen när du upprättar ditt bokslut, vilket ofta leder till en rättning på grund av små differenser. I bokslutet bör du tänka på att göra den skattemässiga avskrivningen och inte den planenliga avskrivningen som sker månadsvis. Den skattemässiga avskrivningen gör du genom att öka eller minska anläggningsreserven.

Tänk även på att alla anläggningstillgångar värderas för sig så avskrivningsplanen måste läggas upp för varje inventarium eller för varje grupp inventarier. Avskrivningstiden bestäms sedan efter inventariens livslängd. Här är några vanliga procentsatser som ofta används i mindre företag:

 • Kontorsinventarier, 15%
 • Maskiner och fordon, 20%
 • Datorer, 25 eller 30%

Exempel på avskrivningar av inventarier

Ditt företag har inventarier för 21 000 kronor som skrivs av månadsvis på 350 kronor i månaden.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

7830

Avskrivningar på maskiner och inventarier

350

 

1229

Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg

 

350


Exempel på bokföring av överavskrivningar

Ett företag kan göra avskrivningar utöver plan som kallas för överavskrivningar eller i vissa fall avsättning till anläggningsreserv. Väljer du att göra detta så ska dessa bokföras som en bokslutsdisposition. Säg att ditt företag väljer att göra avskrivningar över plan med 10 000 kronor då kan det bokföras så här.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

8850

Förändring av överavskrivningar

10 000

 

2150

Ackumulerade överavskrivningar

 

10 000


Skattemässiga avskrivningar

Det är viktigt att skilja på de skattemässiga och redovisningsmässiga avskrivningarna. När det gäller de skattemässiga avskrivningarna så kan man välja mellan 2 olika regler. En huvudregel (30 procentsregeln) och en kompletteringsregel (20 procentsregeln):

 • 30 procentsregeln: 30 procentsregeln innebär att du får ta upp inventarier till lägst 70 procent av förra årets utgående oavskrivna skattemässiga restvärde + inköpsutgifter - försäljningsinkomster och försäkringsersättningar i deklarationen.
 • 20 procentsregeln: 20 procentsregeln innebär att du får ta upp kvarvarande inventarier till lägst det restvärde som det blir om du skriver av med 20 procent av anskaffningsvärdet varje år i deklarationen.

Tänk dock på att båda reglerna kräver att du i de fall räkenskapsåret är längre eller kortare än 12 månader ska jämka procentsatserna.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.