Som inventarier räknas utrustning som kan användas på olika hjälpavdelningar och vid administration och är inte sådant som används i den direkta driften. Enligt ÅRL skiljer man nämligen på inventarier, maskiner och tekniska anläggningar samt andra installationer.

Inköp och försäljning av inventarier

Om du köper in inventarier i företaget så ska dessa bokföras som tillgångar. Dessa i sin tur brukar bokföras under olika konton beroende på vad det är för något som t.ex.:

 • Maskiner, 1211
 • Byggnadsinventarier, 1222
 • Bilar och transportmedel,1240
 • Datorer, 1250

Tänk även på att i anskaffningsvärdet ingår också kostnader för emballage, transport, montering och installation.

Exempel på bokföring av inköp av inventarier

Säg att du köpt in inventarier för 10000 kronor inklusive moms då kan detta bokföras enligt följande.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1220

Inventarier och verktyg

8000

 

2641

Moms

2000

 

2440

Leverantörsskulder

 

10000

Inventarier av mindre värde

Vissa inventarier som räknas in i kategorin inventarier av mindre värde får dras av redan samma år som de köps in till näringsverksamheten. I denna kategori finner vi:

 • Så kallade korttids- eller treårsinventarier dvs. inventarier som bedöms ha en ekonomisk livslängd på högst tre år.
 • Inventarier av mindre värde är inventarier som beskattningsåret 2014 har ett värde som understiger 22 200 kronor exklusive moms (ett halvt prisbasbelopp).

Exempel på bokföring av försäljning av inventarier

Då det finns några faktorer att ta hänsyn till vid försäljning av inventarier tar vi det här i ett exempel så att du enkelt ska kunna följa med i hur man ska tänka.

 1. Vid årets början hade du inventarier som anskaffats för 190000 kronor.
 2. De ackumulerade planenliga avskrivningarna ligger på 75000 kronor.
 3. Det ingående bokförda värdet är 190000-75000=115000 kronor.
 4. Du säljer nu inventarier för 90000 kronor. De säljs med vinst på 61000 kronor då anskaffningsvärdet var 70000 kronor och de planenliga avskrivningarna ligger på 41000 kronor. 90000-(70000-41000)=61000.
 5. Kvar har du sedan inventarier för 190000-70000=120000 kronor.
 6. De planenliga avskrivningarna för dessa är 75000-41000=34000 kronor.

Detta kan du sedan bokföra så här.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1229

Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg

41000

 

1930

Konto

90000

 

1220

Inventarier och verktyg

 

70000

3970

Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar

 

61000

Privata inventarier i firman

Om du skjuter till en privat tillgång till företaget så övergår den från att vara kapitalbeskattad till att vara näringsbeskattad. Anskaffningsvärdet räknas då normalt som tillgångens marknadsvärde. Om omkostnadsbeloppet (betalt pris) är högre än marknadsvärdet ska en avskattning göras men om det är tvärt om så får man välja om man vill avskatta eller ej.

Väljer du att inte göra en avskattning då marknadsvärdet är högre än omkostnadsbeloppet så räknas omkostnadsbeloppet som anskaffningsvärdet. Dock finns det ett grundavdrag på 50 000 kronor för vinster på personlig egendom vilken man väldigt sällan kommer upp i i en mindre verksamhet.

Exempel på bokföring av privata inventarier i firma

Du har ett företag där du behöver sköta bokföringen via dator. Detta gör du genom att använda din privata dator (med ett marknadsvärde på 10000 kronor) som du även använder dig av i hemmet. Du väljer dock att bokföra datorn i verksamheten vilket innebär att den ska bokföras som en egen insättning och som en tillgång.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1250

Datorer

10000

 

2018

Övriga egna insättningar

 

10000

Avskrivning av inventarier

Du bör månadsvis bokföra månadens värdeminskning på inventarier för att inte den löpande balans och resultaträkningen ska vara missvisande. Har du ett redovisningssystem så kan de bokningarna oftast läggas in som automatkonteringar.

Månadsavskrivningarna räknar du ut genom att ta 1/12 av den procentsats som används för årsavskrivningen. Säg att du har en livslängd på din inventarie på 5 år. Värdeminskningen blir då 20 procent per år vilket är 1,67 procent per månad.

Även om du gör detta så måste du sedan räkna ut årsavskrivningen när du upprättar ditt bokslut, vilket ofta leder till en rättning på grund av små differenser. I bokslutet bör du tänka på att göra den skattemässiga avskrivningen och inte den planenliga avskrivningen som sker månadsvis. Den skattemässiga avskrivningen gör du genom att öka eller minska anläggningsreserven.

Tänk även på att alla anläggningstillgångar värderas för sig så avskrivningsplanen måste läggas upp för varje inventarium eller för varje grupp inventarier. Avskrivningstiden bestäms sedan efter inventariens livslängd. Här är några vanliga avskrivningsprocentsatser som ofta används i mindre företag:

 • Kontorsinventarier, 15%
 • Maskiner och fordon, 20%
 • Datorer, 25 eller 30%

Exempel på avskrivningar av inventarier

Ditt företag har inventarier fö 21000 kronor med en månadsavskrivning på 350 kronor i månaden.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

7830

Avskrivningar på maskiner och inventarier

350

 

1229

Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg

 

350

Exempel på bokföring av överavskrivningar

Ett företag kan göra avskrivningar utöver plan som kallas för överavskrivningar eller i vissa fall avsättning till anläggningsreserv. Väljer du att göra detta så ska dessa bokföras som en bokslutsdisposition. Säg att ditt företag väljer att göra avskrivningar över plan med 10000 kronor då kan det bokföras så här.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

8850

Förändring av överavskrivningar

10000

 

2150

Ackumulerade överavskrivningar

 

10000

Skattemässiga avskrivningar

Det är viktigt att skilja på de skattemässiga och redovisningsmässiga avskrivningarna. När det gäller de skattemässiga avskrivningarna så kan man välja mellan 2 olika regler. En huvudregel (30 procentsregeln) och en kompletteringsregel (20 procentsregeln):

 • 30 procentsregeln: 30 procentsregeln innebär att du får ta upp inventarier till lägst 70 procent av förra årets utgående oavskrivna skattemässiga restvärde + inköpsutgifter - försäljningsinkomster och försäkringsersättningar i deklarationen. Har du förlorat inventarier så får du inte möjlighet till något utrangeringsavdrag.
 • 20 procentsregeln: 20 procentsregeln innebär att du får ta upp kvarvarande inventarier till lägst det restvärde som det blir om du skriver av med 20 procent av anskaffningsvärdet varje år i deklarationen.

Tänk dock på att båda reglerna kräver att du i de fall räkenskapsåret är längre eller kortare än 12 månader ska jämka procentsatserna.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.