Skatteplanering i enskild firma tips #1 - uppdaterad för inkomstår 2023

Beskattningsbar inkomst

Fastställd förvärvsinkomst minus grundavdrag.

Grundavdrag

Grundavdraget är ett avdrag som alla får automatiskt och som varierar beroende på den fastställda inkomsten.

Grundavdraget för beräkning av kommunal och statlig skatt (för personer som inte fyllt 66 år) är lägst 15 400 kronor och högst 40 500 kronor. Vid låga inkomster är grundavdraget 22 300 kronor. För dig som har fyllt 66 år är grundavdraget högre. 

Egenavgift - schablonavdrag

Du får göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med maximalt 25 procent på överskottet av näringsverksamheten.

Är du född 1938 -1956 får du göra schablonavdrag med 10 procent.

Driver du passiv näringsverksamhet får du göra ett schablonavdrag med högst 20 procent.

Pensionsgrundande inkomst

Den högsta pensionsgrundande inkomsten 2023 är 557 250 kronor.

Enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension ska man vid beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten bortse från inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp d.v.s. 557 250 kronor. Vid beräkningen ska inkomsten först minskas med den allmänna pensionsavgiften. Det innebär att den högsta inkomsten, som är pensionsgrundande är lika med 8,07 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet för 2023 är 74 300 kronor.

Statlig inkomstskatt, fysiska personer

Det är ingen statlig inkomstskatt på beskattningsbar förvärvsinkomst upp till 598 500 kronor. På den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger 598 500 kronor är den statliga inkomstskatten 20 procent.

Särskild löneskatt på passiv näringsverksamhet

Särskild löneskatt: 24,26 %

Skiktgräns

Inom inkomstbeskattningen talar man om skiktgränsen för statlig inkomstskatt som ligger på 20 procent. Den fastställda inkomsten är inkomsten efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Inkomsten efter dessa avdrag är den beskattningsbara inkomsten.

Skiktgränsen för 2023 ligger på 598 500 kronor.

Brytpunkt

Brytpunkten menar man istället är den inkomst man kan ha utan att betala statlig inkomstskatt. 

Brytpunkten för dig som inte har fyllt 66 år vid årets ingång ligger på en total årsinkomst på 613 900 kr (598 500 + 15 400) innan den statliga inkomstskatten börjar tas ut.

Brytpunkten för dig som har fyllt 66 år vid årets ingång ligger på en total årsinkomst på 683 200 kr (598 500 + 84 700) innan den statliga inkomstskatten tas ut. 

Expansionsfond

Genom att avsätta en del av ditt överskott i en expansionsfond kan du som näringsidkare fondera vinster i näringsverksamheten på samma sätt som i ett aktiebolag.

Det finns en gräns för hur mycket du får avsätta till expansionsfonden och den räknas ut genom att multiplicera kapitalunderlaget med 125,94. Expansionsfondsskatten ligger på 20,6 procent.

Det är viktigt att notera att avsättning till expansionsfond inte görs i bokföringen, utan i stället redovisas i deklarationen.

Periodiseringsfond

Att sätta av pengar till periodiseringsfond gör det möjligt att skjuta upp beskattningen av inkomster från enskild näringsverksamhet. Genom att göra avsättningar till periodiseringsfonden kan företagare minska sin nuvarande skattebörda och i stället betala skatt på dessa inkomster vid senare tillfälle när de tar ut pengarna igen. Mer om periodisering.

Avsättningar som görs under inkomståret 2023 återförs senast inkomstår 2029.

En juridisk person som har gjort avdrag för avsättning till en periodiseringsfond ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Intäkten ska beräknas till statslåneräntan vid utgången av november månad året närmast före det kalenderår under vilket beskattningsåret går ut multiplicerad med summan av gjorda avdrag för avsättningar till sådana periodiseringsfonder som den juridiska personen har vid beskattningsårets ingång. 

Den 23 juni 2023 låg statslåneräntan på 2,54%. 

Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader ska schablonintäkten justeras i motsvarande mån. Läs mer här på SKV.

Missa inte: Avsättning till periodiseringsfond - bokföra återföring och avsättning

Genomsnittlig kommunal skattesats

Den genomsnittliga kommunala skattesatsen för 2023 är 32,23 procent.

Du som är begränsat skattskyldig och som valt att bli beskattad enligt inkomstskattelagen i stället för enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) eller lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK) betalar den genomsnittliga kommunalskatten.

Om minst 90 procent av din totala förvärvsinkomst under året kommer från Sverige har du rätt till bland annat grundavdrag och jobbskatteavdrag. Läs mer på sidan SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta)

Tips #2: Aktiv och passiv näringsverksamhet

Se alla 15 tips för skatteplanering i enskild firma


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.