Några saker att ta hänsyn till och tänka på när du väljer:

  • Är du själv eller är ni flera personer som ska starta tillsammans?
  • Är du beredd att investera mer för att starta? Insatskapital för ett AB är i dagsläget 25 000kr, enskild firma kostar bara en registreringsavgift på runt tusen kronor.
  • Vad händer vid en eventuell konkurs eller att skulder inte kan betalas? I t ex en enskild firma är personen som driver företaget då direkt personligen ansvarig för skulder.

Läs mer nedan för att förstå det hela bättre.

Se även: Allt du behöver för att komma igång med företaget

Enskild näringsverksamhet

En enskild näringsverksamhet, eller enskild firma som det med kallas, innebär att du som privatperson driver och ansvarar för företaget. Du är själv personligt ansvarig för att avtalen hålls och skulderna betalas, men du måste ha företagets ekonomi skild från din privata ekonomi. Det finns inget krav på startkapital i en enskild näringsverksamhet. I de allra flesta fall finns inget krav på att en revisor granskar verksamheten, men det kan ändå vara klokt att ha en kunnig ekonomisk rådgivare. Ditt personnummer blir företagets identitetsbeteckning. Om du driver ditt företag som enskild näringsverksamhet kan du ha anställda.

Men du kan inte anställa din make eller maka. Om ni båda arbetar i företaget får ni i stället dela vinsten mellan er. Samma regler gäller för sambor med gemensamma barn. Du kan, men behöver normalt inte, registrera företaget hos Bolagsverket. Om du gör det har företagsnamnet skydd i det län där du är registrerad. Förutom namnskyddet kan det finnas fler anledningar att registrera företaget hos Bolagsverket. Exempelvis kan det vara nödvändigt att vara registrerad om ditt företag deltar vid offentliga upphandlingar eller om företaget behöver tillstånd för att driva en viss verksamhet.

Se även: Hur du startar, driver och utvecklar din EF

Handelsbolag

Vill du driva företag tillsammans med någon annan kan ni bilda ett handelsbolag. Ni måste vara minst två ägare till företaget, så kallade bolagsmän. Ni räknas inte som anställda men handelsbolaget kan ha anställd personal. Ett handelsbolag måste alltid registreras hos Bolagsverket. Företaget får genom registreringen sitt organisationsnummer och företagsnamn. Ett handelsbolags namn är skyddat i det län där företaget är registrerat. Innan registreringen hos Bolagsverket ska ni som bolagsmän avtala om att driva ett handelsbolag. Gör det skriftligt så att ni kommer ihåg hur ni till exempel har beslutat om arbetsfördelning, hur en vinst eller förlust ska fördelas och vad som händer om en bolagsman vill lämna handelsbolaget.
Det finns inget krav på startkapital i ett handelsbolag. Ni själva bestämmer hur mycket ni vill sätta in i företaget. Startkapitalet ska inte registreras någonstans. Som bolagsmän företräder ni handelsbolaget och har gemensamt inflytande. Ingen får göra något mot den andras vilja, om ni inte särskilt har avtalat om det. Ni är personligt och solidariskt ansvariga för att handelsbolagets avtal hålls och att dess skulder betalas. Du kan alltså bli tvungen att ensam betala handelsbolagets skulder ur din privata plånbok. Sedan får du i din tur kräva handelsbolaget eller de övriga bolagsmännen på deras del av skulden. Om någon av bolagsmännen är ett företag måste handelsbolaget ha en godkänd eller auktoriserad revisor. Även om det inte finns några krav på en revisor kan det vara klokt att ha en kunnig ekonomisk rådgivare.

Missa inte: 27 vassa affärsidéer du kan starta idag

Kommanditbolag

Det som gäller för handelsbolag gäller också för kommanditbolag, med några få undantag. Den största skillnaden är att kommanditbolag har minst en bolagsman, så kallad komplementär, som är ansvarig för företagets alla skulder. De bolagsmän som bara gör en kapitalinsats, så kallade kommanditdelägare, ansvarar endast för den kapitalinsats som de gjort i företaget. Insatsen ska därför registreras hos Bolagsverket.

Aktiebolag

När du startar ett aktiebolag krävs minst 25 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet kan bestå av pengar eller av egendom som företaget har nytta av. När du äger aktier i ett aktiebolag riskerar du att förlora det insatta kapitalet om aktiebolaget går i konkurs. Men de flesta som startar ett aktiebolag sitter själva i företagets styrelse och är kanske verkställande direktör i företaget och har därmed ett betydligt större ekonomiskt ansvar om de missköter sitt uppdrag. Grundregeln är att aktiebolag ska ha en godkänd eller auktoriserad revisor. Små aktiebolag kan välja att inte ha revisor. Läs mer på Bolagsverkets webbplats. Ett sådant avtal kallas för bolagsavtal.

Se även: 8 viktiga anledningar att skriva ett aktieägaravtal

Du ska registrera aktiebolaget hos Bolagsverket. Före registreringen ska du skriftligt besluta om att starta företaget i ett särskilt dokument, stiftelseurkunden. I och med registreringen hos Bolagsverket får aktiebolaget sitt organisationsnummer. Ett aktiebolag får skydd för sitt namn i hela landet.

Hur du startar, driver och utvecklar ditt AB

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening bildas av minst tre medlemmar. Meningen är att medlemmarna ska ha ekonomisk nytta av föreningens verksamhet, exempelvis genom att producera eller handla med varor eller tjänster. Varje medlem har som regel en röst vid föreningens stämmor. Man brukar säga att föreningar bygger på demokrati, engagemang och ansvarstagande. Varje medlem betalar en insats och vanligtvis en årlig medlemsavgift. Föreningen bestämmer själv hur stor insatsen ska vara. Medlemmarna är inte personligt ansvariga för föreningens skulder och andra åtaganden utöver insatsen. Däremot kan de som sitter i styrelsen bli personligt ansvariga om de missköter sitt uppdrag. En ekonomisk förening ska registreras hos Bolagsverket innan ni kan starta er verksamhet. Medlemmar i föreningen startar föreningen och skriver föreningens stadgar. I och med registreringen hos Bolagsverket får den ekonomiska föreningen sitt organisationsnummer. En ekonomisk förening får skydd för sitt namn i hela landet. En ekonomisk förening måste ha en revisor. I mindre ekonomiska föreningar behöver revisorn inte vara godkänd eller auktoriserad. Det räcker med att han eller hon är kunnig för sitt uppdrag.

Se faktablad här med bra översikt av de olika företagsformerna.

Här följer fler goda råd från ALMI företagspartner

Ur den enskilda firman gör du uttag för privat bruk. Det är nettointäkten i företaget som du betalar skatt på. Med nettointäkt menas, grovt uttryckt, den vinst som är kvar efter alla kostnader, även egenavgiften, den enskilda firmans motsvarighet till arbetsgivaravgift.

Den enskilda firman lämpar sig väl för mindre företag där investeringarna inte är omfattande och där risken inte är särskilt stor. En enskild firma behöver du i de flesta fall inte registrera hos Bolagsverket om du inte vill skydda namnet. De flesta företag i Sverige drivs som enskild firma.

Handelsbolaget är en juridisk person som du registrerar hos Bolagsverket. Ett handelsbolag har minst två delägare. Handelsbolaget kan teckna avtal, köpa och sälja och företräda sig själv i domstol. Vinsten i handelsbolaget delas mellan delägarna efter överenskommelse och det är delägarna som betalar skatten. Delägarna är solidariskt ansvariga för handelsbolaget skulder.

Det innebär att fordringsägare kan begära betalning av fordringar från vem som helst av delägarna. En speciell form av handelsbolag kallas kommanditbolag. I ett kommanditbolag svarar minst en av delägarna obegränsat för företagets skulder.

För aktiebolag krävs registrering hos Bolagsverket. I ett aktiebolag har du i normalfallet inget personligt ansvar. Istället har du satt in ett aktiekapital på minst 25 000 kr. Aktiekapitalet får användas fritt i bolaget men får inte tas ut till privat bruk. Minskar aktiekapitalet till mer än hälften på grund av att företaget gör förluster, inträder vissa skyddsregler för fordringsägarna. Du blir själv betalningsansvarig som i en enskild firma om du inte följer dessa regler. I aktiebolaget är du anställd och tar ut lön. Det ställs större krav på redovisningen i aktiebolaget vilket gör att administrationen fördyras. För att bestämma vilken företagsform som passar dig bäst kan du svara på följande frågor:

Behöver företaget göra stora investeringar?

Skall du investera i maskiner, lager och annat till stora belopp ska du kanske starta ett aktiebolag. De flesta företagen idag är dock tjänsteföretag och kräver inte stora investeringar. Då kan den enskilda firman vara rätt företagsform.

Kolla in: Allt om bidrag för företagare

Är företagssatsningen riskfylld?

I aktiebolaget kan du begränsa din egen risk till aktiekapitalet. Du kan dock inte driva ett aktiebolag med förlust särskilt länge innan du själv blir betalningsansvarig. Om uppbyggnadstiden är lång i företaget kanske det är lämpligt att börja med en enskild firma för att sen gå över till ett aktiebolag.

Är ni flera delägare?

Ska ni starta företag tillsammans kan handelsbolag, aktiebolag och ekonomisk förening vara rätt företagsform. Kompanjonavtal är dock alltid nödvändigt! (Läs mer om kompanjoner och starta företag ihop med andra) Är det frågan om samverkan under en begränsad tid kan ni även använda er av varsin enskild firma och ha ett samarbetsavtal mellan er. Detta kallas för att ha ett enkelt bolag.

Läs mer på:

www.bolagsverket.se
www.arbetsformedlingen.se
www.skatteverket.se
www.tullverket.se
www.tillvaxtverket.se
www.forsakringskassan.se

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.