En färsk global undersökning från HR-företaget Hewitt Associates visar att arbetstagarnas engagemang och tro på det de håller på med minskade mer under 2010 än någon gång under de 15 år som har gått sedan företaget började göra dessa undersökningar.

Att medarbetarna tappar sugen är inte den enda risken – det finns ett tydligt samband mellan medarbetarengagemang och företagens ekonomiska resultat. Enligt Hewitts analys utvecklades företag med höga engagemangssiffror (där minst 65 % av de anställda var engagerade) bättre än index för hela aktiemarknaden också i ekonomiskt volatila tider. Kundtillfredsställelse, produktivitet, personalomsättning, sjukfrånvaro (oengagerade anställda sjukskriver sig oftare) – allt påverkas och har i sin tur stor påverkan på utfallet av verksamheten.

Orsaken till denna utbredda brist på engagemang finns inte i företagens balansräkningar utan i ledarnas huvuden. Forskningen visar att chefernas sätt att tänka och agera har en avgörande inverkan på personalens inställning till jobbet och företaget. En chef som skapar samhörighet med sina medarbetare och förmedlar en känsla av trygghet och förtroende kan få de anställda att känna sig oerhört motiverade och djupt engagerade, och inspirera dem till stordåd.  

Att anpassa sig till förändring: möjligheter eller faror

För engagerade högpresterande personer innebär förändringar alltid möjligheter, för oengagerade människor är de alltid lika med faror. I dag är förändringar någonting enormt stressande för dem som inte kan ta till sig dem. Förändringar är till sin natur sådana att de kräver att cheferna uppmuntrar till nyskapande och stöder medarbetarna så att de vågar ta steget ut i det okända och ta risker. Framgång är lika mycket ett resultat av nya idéer och förmågan att se nya möjligheter och strategier som av hårt arbete.

Det sägs ofta att människan av naturen är motståndare till förändringar och därför avhåller sig från att försöka nå höga prestationsmål. Hjärnforskningen visar emellertid att det förhåller sig precis tvärtom: människan är inte motståndare till förändring – hon värjer sig mot förändringens smärta och rädslan för det okända. När en ledare är en person som man kan lita på, som skapar en förtroendefull miljö och kommunicerar fördelarna med förändring, följer medarbetarna med och strävar efter dessa fördelar.

Utmaningar, nyfikenhet, nya kunskaper och förändringar är i själva verket bra för våra hjärnor. Därmed inte sagt att förändringar är smärtfria. Tvärtom är de ofta förknippade med en mycket påtaglig känsla av förlust, med tanke på vad som skulle kunna hända eller den fara som väntar. Genom att släppa sitt gamla sätt att tänka och visa medkänsla inför förlusten kan ledarna och deras team dock gå vidare på ett konstruktivt sätt. Ineffektiva ledare fokuserar alltför mycket på frustrationen, problemen och smärtan i stället för att uppbåda den kraft som behövs för att lyckas i framtiden. Idrottens värld kan tjäna som förebild: riktiga idrottsstjärnor måste övervinna och ta kontroll över smärtan, frustrationen och till och med de till synes oöverkomliga hindren för att kunna ta sig upp till nya höjder.

Den säkra hamnens princip

I dagens miljö är framgång således avhängig av att det finns en känsla av trygghet som gör att man strävar efter förändring och utmaningar och tar risker (också i osäkra tider). Det är viktigt att cheferna fungerar som ”säkra hamnar” för sina medarbetare, så att hjärnans defensiva och överbeskyddande system kan stängas av. En chef som är en säker hamn skapar förutsättningar för att medarbetarna ska känna sig trygga och gör det möjligt för människor att övervinna sin ängslan och känsla av att vara hotade, så att de börjar utforska, vara kreativa och ta risker.

Meningen med den säkra hamnen är inte att skapa trygghet som sådan, utan snarare att den ska utgöra en utgångspunkt för en aktiv strävan efter utmaningar, nya kunskaper och förändring. Föreställ dig att alla i en organisation anstränger sig för att nå sin fulla potential. Ledarskap som följer den säkra hamnens princip handlar om att utforma starka och varaktiga relationer till medarbetarna så att de kan göra det.

Möjligheter för stora ledare

Ett av de största misstag som chefer begår är att inrikta sig alltför mycket på besparingar, intäkter, fakta och siffror. Under tiden glöms människorna och relationerna bort och engagemanget för företaget börjar sina. Det mest framgångsrika ledarskapet handlar om att spela för att vinna. De flesta människor styrs nämligen av sin rädsla och spelar för defensivt – de spelar för att inte förlora.  

För att skapa förutsättningar för det kalkylerade risktagande och den vilja att anpassa sig och förändras som måste finnas i spjutspetsföretag måste cheferna kunna förändra medarbetarnas inställning, så att de fokuserar på de oändliga möjligheter som finns. Tyvärr inger de flesta chefer inte det förtroende som krävs för detta, och därför blir deras medarbetare mindre engagerade.

Stora ledare kan hitta och främja de inneboende drivfjädrar hos människor som får dem att prestera på topp och ha höga mål, tuff feedback och oförtröttlig kunskapsinhämtning som livsstil. Dessa inneboende drivfjädrar har alltid sin grund i inre värden, mening och viljestyrka. Sådana stora ledare uppmuntrar sina medarbetare att tänka och agera i syfte att göra människor, team, organisationer och världen bättre, inte bara för att skapa tillväxt och vinst. Man kan inte förvänta sig att de anställda ska vara positiva och känna stort engagemang om chefernas motivation inte bottnar i inre värden och målmedvetenhet.

För att åstadkomma topprestationer måste man sträva efter bästa möjliga resultat och inte vara rädd att lära sig av de misstag man begår på vägen. Ledare som erbjuder säkra hamnar är viktiga för att göra företagen konkurrenskraftiga, innovativa och kreativa, så att de går vinnande ur striden. I dagens klimat är motvilja mot risktagande lika med stagnation. Ledare som kan utnyttja möjligheten att förvandla negativa, oengagerade team till medarbetare som är fulla av energi är redo att möta de förändringar som framtiden för med sig.

Professor George A. Kohlrieser är en internationellt erkänd ledarskapsexpert. Han är professor i ledarskap och organisationsteori vid IMD, den ledande globala handelshögskolan i Schweiz. Han är författare till den internationella bästsäljaren ”Hostage at the Table: How Leaders Can Overcome Conflict, Influence Others, and Raise Performance”. Han har tilldelats den prestigefyllda utmärkelsen BrandLaureate Brand Personality Award av Asia Pacific Brands Foundation (APBF).

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.