Idag finns det en mängd olika ledarskapsteorier och filosofier. Men det är det få av dem som driver frågan om individens betydelse till sådan ytterlighet som det självspeglande ledarskapet™.

Enligt ledarskapsteorin det självspeglande ledarskapet finns det bara ett sätt att leda och det är genom dig själv. Att utgå ifrån dina känslor, erfarenheter, kunskaper och värderingar och hur du uppfattar situation är grunden till det självspeglande ledarskapet. Inom det självspeglande ledarskapet menar man att du inte kan styra ditt agerande utifrån förbestämda ledarstilar eller teoretiska modeller utan att det är dina instinkter och vanor som styr ditt agerande. Inom det självspeglande ledarskapet finns det "inga eller alla" ledarstilar, varje individ och därmed varje ledare har sitt unika sätt att vara och leda.

Det Självspeglande Ledarskapets grundtes: Allt vi känner, gör, säger och ger uttryck för åskådliggör på något sätt vem vi är. Vem vi är speglar (där av självspeglande) i sin tur hur vi är som ledare och hur vi utövar vårt ledarskap. Vi är alla olika, även du och det måste du acceptera och ta lärdom av. Vi är alla unika, och därför har vi alla rätten att bli särbehandlade.

Rent konkret innebär det självspeglande ledarskapet att du driver din ledarskapliga utveckling inåt, mot dig själv. Du ställer dig framför spegeln och frågar dig vem du ser och vem du är. Varför du vill vara chef, ser du dig självs som chef, varför vill du vara chef är alla fundamentala frågor för en modern ledare.

Det fyra ”själven” är en modell inom det självspeglande ledarskapet som tar fasta på detta. De handlar om att ifråga sätt dig själv utifrån självinsikt, självkänsla, självacceptans och slutligen självdisciplin. Var och ett av dessa ”själv” arbetas igenom och utvecklas i nämnd ordning. Tanken är att all din personliga utveckling måste gå igenom dessa själv i nämnd ordning. Du kan inte få ökad självkänsla om du inte först når en viss självinsikt. Du kan heller inte nå någon större självacceptans om du inte först har en god självkänsla och så vidare.

Övning – ska jag vara chef?

Chef- och ledarskap är inget för alla! Varför vill/bör du bli chef? För att nå insikt och vägledning i dessa frågor vill jag att du ställer dig själv följande tre frågeställningar.

  1. Vill jag vara chef?
  2. Varför vill jag vara chef?
  3. Ser jag mig själv som chef?

Det är tre fundamentala frågor som alla med en strävan att inneha en ledande befattning bör ställa sig. Frågorna kan tyckas triviala men är grundläggande för att nå insikt och framgång som chef och ledare.

Vill du inte vara chef ska du inte vara det! Varken du eller dina underställda mår bra av en obekväm ledare.

Självinsikt 1.

Insikt innebär en förståelse för sammanhanget, en förståelse för hur saker hänger ihop och hur de fungerar tillsammans. Självinsikt innebär en förståelse och medvetenhet om sin egen existens och de sammanhang du lever i. En god självinsikt innebär att du har en bra kännedom om sambanden mellan dina styrkor och svagheter å ena sidan och dina känslor och beteende å andra sidan.

Självkänsla 2.

Självkänslan beskriver hur du värderar dig själv som människa. Självkänslan är din egen personliga plattform, grunden till vem du anser dig vara och vad du tror dig kunna åstadkomma. En låg självkänsla betyder inte att du är misslyckad eller inte omtyckt utan "endast" att du själv värderar dig så.

Självacceptans 3.

Glöm allt om den svenska jantelagen, älska dig själv. Självacceptans är att vara tillfreds med sig själv trots sina brister.

Inom det självspeglande ledarskapet används självacceptansen främst med syftet att komma till ro med sig själv, att inse och komma överens med sig själv att mycket av den du är inte kan förändras i en handvändning.

Självdisciplin 4.

Att gå från tanke till handling är något avgörande för en chef. Att förmå leverera efter planer och uppsatta mål och att nå förväntat resultat är underförstått. För att lyckas med det krävs självdisciplin.

Självdisciplin är att gå från tanke till handling för att du anser handlingen vara värd det!

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.