Vissa termer och begrepp är viktiga att kunna som företagare. Vi ger dig snabbguiden – ditt ekonomiska alfabet.

Avtal
En överenskommelse som kan gälla både betalning och annat. I avtalet kommer man överens om en rad villkor såsom betalningsvillkor, ränta, faktureringsavgifter etc. Avtal kan vara både muntliga och skriftliga.

Betalningsföreläggande
Om en faktura eller ett inkassokrav inte betalas i tid kan ärendet komma att lämnas över till Kronofogden. Det gör man genom att ansöka om ett betalningsföreläggande. Utslaget ligger till grund för Kronofogdens arbete med att driva in skulden.

Betalningsanmärkning
En anmärkning som uppstår efter att Kronofogden utfärdat en dom i ett mål om betalningsföreläggande. Den visar att man inte har skött sina betalningar. Betalningsanmärkningen registreras hos kreditupplysningsföreta¬gen och finns kvar i tre år för privatpersoner och i fem år för näringsidkare.

Bestrida
Om du tycker att ett betalningskrav är fel kan du bestrida det, alltså protestera mot det. Det innebär att du skriftligen meddelar leverantören, eller inkassobolaget om du fått ett inkassokrav, vad du tycker är fel och varför.

Controller
Controller kallas även styrekonom och är en ekonom som fokuserar på verksamhetsstyrning, oftast med hjälp av ekonomiska mått. Yrkesrollen varierar beroende på den aktuella organisationens behov.

Dröjsmålsränta
När din kund betalar för sent har du rätt att ta ut dröjsmålsränta, oavsett om det är avtalat eller inte. Om ni inte avtalar om dröjsmålsränta, kan du ta ut sådan ränta först när kunden fått en kreditperiod på 30 dagar. Om du inte avtalat annat med kunden får räntesatsen sättas till referensräntan + 8 procentenheter.

Effektiv ränta
Den totala kostnaden för ett lån, inklusive ränta och alla avgifter. Hur stor den effektiva räntan blir beror både på räntesatsen och hur lång tid det tar att betala av lånet. Anges i procent för att man ska kunna jämföra vad olika lån kommer att kosta.

Faktura
Ett skriftligt krav på vad din kund ska betala. En faktura ska avspegla parternas avtal/överenskommelse och bör vara enkelt och tydligt formulerad.

Fakturaköp
Fakturaköp innebär att ett företag säljer sina obetalda kundfakturor till ett factoring- eller finansbolag och får det fakturerade beloppet, exklusive en kostnad, inbetalt mer eller mindre direkt på kontot.

Fysisk person
En fysisk person är samma sak som en privatperson. En fysisk person har ett personnummer.

Förfallodag
Den dag en faktura förfaller är den dag pengarna senast ska finnas på mottagarens konto. Det innebär att fakturan måste betalas i tid för att pengarna ska hinna komma in på kontot senast på förfallodatumet.

Gäldenär
Gäldenär är ett juridiskt begrepp och innebär att en person eller ett företag har en skuld till någon annan.

Handelsbolag
Ett handelsbolag är en företagsform med två eller flera delägare som driver företaget tillsammans och ansvarar med hela sin förmögenhet för de förbindelser som företaget har.

Inkasso
Om en faktura inte blir betald inom den utsatta tiden kan företaget som inte fått betalt vidta inkassoåtgärder mot den som ska betala. Företaget kan antingen välja att själv driva in skulden eller att ta hjälp av ett inkassoföretag som då tar över ansvaret för att driva in skulden. En betalningspåminnelse eller en underrättelse om att kravet kan bli överlämnat till inkasso är inte inkassoåtgärder.

Inkassokrav
Om en faktura inte blir betald, kan ärendet överlämnas till ett inkassobolag som hjälper företaget att få betalt. Inkassobolaget skickar ett inkassokrav med en ny uppmaning om att betala skulden, inklusive inkassokostnad. Om kravet inte betalas i tid kan ärendet komma att lämnas över till Kronofogden. Ett inkassokrav är inte en offentlig uppgift och ger ingen betalningsanmärkning.

Juridisk person
Ett uttryck för ett företag eller en organisation. I stället för personnummer har en juridisk person ett organisationsnummer.

Kredittid
Kredittid avser hur många dagar det är mellan faktureringstillfället och det slutgiltiga betalningstillfället. Kredittiden anger alltså hur lång tid en part i en transaktion har på sig att betala en faktura eller att betala tillbaka ett lån.

Kreditpolicy
Riktlinjer som beskriver företagets interna processer och rutiner för kreditgivning. Exempelvis när kreditupplysning ska användas, när ska faktura och påminnelse gå ut, vilken kredittid ska kunderna få o s v.

Laga kraft
Att ett beslut har vunnit laga kraft innebär att det inte längre går att överklaga.

Likviditet
Likviditet är ett ord som kan användas i flera sammanhang för att illustrera betalningsförmåga eller förmåga att erhålla kontanter. Likviditet är ett mått på en organisations kortsiktiga betalningsförmåga.

Mervärdesskatt eller moms
Vardagligt kallas mervärdesskatten nästan alltid moms. Moms är en skatt som vi alla betalar när vi köper varor och tjänster. Momsen är ofta inbakad i priset och därför sällan något privatpersoner behöver tänka på. Men som företagare ska du deklarera och betala moms.

Näringsidkare
Någon som yrkesmässigt bedriver verksamhet av ekonomisk art – näringsverksamhet.

OCR-nummer
Ett referensnummer som vanligtvis finns på fakturor för att förtydliga vem det är som betalar.

Ombud
En person med uppdrag att utföra något för någon annan – till exempel ett inkassoföretag som åtar sig att driva in en skuld åt ett företag.

Påminnelse
En påminnelse, eller betalningspåminnelse, skickas om kunden inte har betalat sin faktura i tid. En påminnelse kan endast skickas om fakturan har förfallit, det vill säga om fakturans förfallodatum för betalningen har passerat. Fordringsägaren har ingen skyldighet att skicka påminnelse, bortsett från när det gäller felparkeringsavgifter och kontrollavgifter vid olovlig parkering.

Påminnelseavgift
Avgift som läggs till det ursprungliga beloppet i samband med att man skickar en betalningspåminnelse. Som fordringsägare har du bara rätt att ta ut en påminnelseavgift om du och din kund träffat avtal om det senast i samband med skuldens uppkomst. Påminnelseavgiftens storlek är lagstadgad – max 60 kronor kan tas ut.

Ränta
Priset du betalar för att låna pengar.

Skatt
Som företagare ansvarar du för att betala din preliminära skatt, din debiterade preliminärskatt. I början av varje beskattningsår beslutar Skatteverket beslutar hur mycket debiterad preliminärskatt du ska betala.

Tillgångar
Det totala bokförda värdet av egendom, immateriella rättigheter, banktillgodohavanden och andra fordringar.

Uppskov
Den som har en fordran går med på att låta den som är skyldig pengar få längre tid på sig att betala.

Utgående moms
Den moms du som företagare tar ut av dina kunder, vid försäljning.

Verifikation
Underlag för dina poster i bokföringen.

Årsredovisning
Sammanställning av en organisations räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår.

Ärende
Om du tar hjälp av ett inkassobolag för att driva in en skuld får gäldenären ett brev och har ett ärende hos inkassobolaget.

Överskuldsättning
Att skuldsätta så mycket att man saknar återbetalningsförmåga för sina skulder helt eller delvis.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.