Tanken skapar världen hävdar flera kvantfysiker. Vi befinner oss i ett paradigmskifte*, en brytningstid mellan två sätt att uppfatta världen – den newtonska världsbilden, som vi levt med i cirka 300 år, och den kvantfysiska, som i många stycken sammanfaller med österländska tankegångar.

Vår gamla verklighetsuppfattning med materian som världens grund, börjar ersättas av uppfattningen att världen i grunden består av energi – att energivärlden till och med kan vara den primära verkligheten ur vilken den sekundära materiaverkligheten tar form. Man talar om kvantfältet, den bakomliggande helheten, som sägs innehålla allt som har varit, allt som är och allt som kan bli.

Vi tycks leva i ett medvetet universum, ett universum med en högre intelligens som vi människor kan nå kontakt med. Där allting är sammanhängande, där ingenting i grunden är åtskilt. Det är en myt att vi är så separerade från varandra som vi tror. Vi tycks vara celler i en större universell jättekropp och allt vi gör sätter spår och påverkar allt annat i detta oändliga energifält. Vi är en del av detta relationsnät och kommunicerar med detta osynliga fält hela tiden - oavsett om vi är medvetna om det eller ej.

Vad har nu detta med vårt företagande att göra? Ja, vi befinner oss i en revolution av omtänkande, som kommer att ge en förändrad syn på vad det innebär att vara människa och även en förändrad syn på arbete och företagande. En förståelse för att vi ingår i ett större sammanhang med en större mening.

Om vi lever i ett medvetet och meningsfullt universum, finns det rimligtvis även en mening med våra egna individuella liv. Det blir allt viktigare att ta reda på vem jag är, att kunna nå kontakt med den högre intelligensen, att kunna leva i samklang med denna kreativa, nyskapande intelligens.

Personlig utveckling kommer att stå högt i kurs i morgondagens samhälle. Att verkligen lära känna oss själva och våra djupaste behov, hitta vår lust och längtan och låta detta bli vägledande i det vi gör. Att låta vårt arbete och företagande springa ur våra intressen, våra talanger, det vi älskar att göra, där vi känner mening, och låta vårt arbete bli ett kreativt uttryckt för den vi är.

Vi kommer mer och mer att se arbete som en process för växande och se företagandet som en plattform för utveckling. Småföretagandet kommer att öka – företag där ägaren/ägarna själva arbetar i företaget och ger det energi – och företag kommer att startas just för den utveckling och de utmaningar de kan ge. Växande och meningsfullhet kommer att värderas högre än pengar. Pengarna tillåts komma som en konsekvens av att man är duktig och engagerad i det man gör. Vi kommer att inse att vi kan komplettera varandra och växa tillsammans, att vi kan samarbeta i stället för att konkurrera.

Ett nytt ekonomiskt tänkande växer fram som tar hänsyn till vår planet, vår natur och till människors genuina behov. Näringslivet kommer att spela en stor roll i det värderingsskifte vi befinner oss i. Av de etthundra största ekonomiska enheterna i världen idag är 51 företag och 49 nationer och stora företag förutspås i framtiden påverka mer än nationer.

Ingenting sägs kunna existera utan att först ta form i ett medvetande. Det öppnar fantastiska möjligheter att förändra vår värld. Vi skapar uppenbarligen världen nu med varje handling, val och beslut. Vi skulle till och med kunna styra världen bara genom konsumentmakten, om vi till fullo insåg konsekvenserna av alla våra handlingar. Vi vanliga gräsrötter bestämmer vilka varor som får finnas i butikerna, vilka tidningar som överlever, vilka program som sänds i TV. Med varje inköp vi gör, bidrar vi till ett företags fortlevnad och alltså även till att bygga vår värld. Det kan vara värt att begrunda en stund!

Hur vi ser på världen är en grundläggande fråga för oss människor. Hela vår kultur är uppbyggd utifrån hur vi uppfattar världen. Allt vi lär barnen i skolan, våra institutioner, myndigheter, politiken, allt beror på hur vi ser på världen.
 
Vårt sinnestillstånd är avgörande för vad vi skapar. Vi behöver lära oss att lyssna inåt, vara lyhörda och öppna för den kommunikation som ständigt pågår inom oss. Lyhörda för det som vill växa fram, som vill ta form inom oss. Vi behöver värna om stunder av stillhet och ro för att nå de sinnestillstånd där vi är mottagliga för denna kommunikation – den verkliga läromästaren finns i vårt inre!

En ny medvetenhet växer fram och vi har nu fantastiska möjligheter att ta ett jättekliv i mänsklighetens utveckling. Mot ett samhälle där tillväxt främst betyder mänsklig tillväxt. Där tekniken utvecklas efter människans verkliga behov och inte primärt för att hålla ekonomin rullande. Där vår inre utveckling får en framträdande roll och vi tillåts växa som människor.

Fantastiska affärsmöjligheter öppnar sig för de företag som förstår att anamma ett holistiskt synsätt, som vill verka för ett hållbart samhälle, som vill bidra med livsbefrämjande produkter och tjänster, som bygger nya företagsmodeller för ett sunt framåtskridande och gränsöverskridande. Företag som gör ”gott” och använder företagen som språngbräda för mänskligt växande, för att ge en djupare mening åt våra liv.

Till morgondagens arbete går vi för att hämta kraft och växa som människor!

* Paradigm avlöser varandra med jämna mellanrum, då nya synsätt och vetenskapliga rön så starkt krockar med gamla ”sanningar”, att den tidigare verklighetsmodellen inte längre räcker till. Ett paradigmskifte är alltså en naturlig utvecklingsprocess, där vi tar med viss kunskap, lämnar annan bakom oss och tillför nya perspektiv. Nu anses vi lämna det naturvetenskapliga paradigmet, som rått i cirka 300 år och gå in i det holistiska paradigmet med en helt annan världsbild som följd. Även det holistiska paradigmet består till stor del av naturvetenskap och kan sägas vara en syntes av den moderna fysiken och österländska tankegångar.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
4 kommentarer
Christer Edman
2010-03-09 09:05
Mycket bra och viktigt! Har under flera års tid balanserat mellan hårdvara och mjukvara baserat på österländsk filosofi. Tiden går allt fortare mot visdomssamhället som är den högsta nivån i vår utveckling.

Informationssamhället är på väg att ersättas av Kunskapssamhället och jag blir så glad och inspirerad av att se nästa nivå börjar komma. Det är modernt nu att tala om samarbete och nätverkande, men grunden för allt handlar om relationer och visdom.
Se mer...
Sissi Saller
2010-03-03 12:20
Det Marianne Hallberg skriver är såväl klokt och inspirerande som mycket viktigt. Jag rekommenderar alla att läsa boken "Sagan om sanningen", det är en av de bästa jag läst inom området personlig utveckling och växande. Boken ger förståelse, inspiration, insikter, tröst och igenkännande. Den är dessutom fylld med många bra övningar.
Sissi Saller, egenföratagare
Se mer...
Annika Gillispie
2010-03-02 19:28
Mycket intressant och fascinerande! Jag hoppas att Marianne får en stor och engagerad publik. Detta är viktigt!
Nina Granbom
2010-03-02 16:06
Äntligen rör vi oss gränslöst! Artikeln påkallar uppmärksamhet där samhörigheten lyssnar. Jag blir berörd, handlingskraftig och lycklig.

Nina Granbom
Nordic club
Kalmar
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.