Utvecklingssamtalet är ett av de viktigare samtalen under året mellan chefen och den enskilde arbetstagaren. Under utvecklingssamtalet sammanfattas situationen för dagen och mål om utveckling och framtid sätts.

Utvecklingssamtalet är ett samtal mellan den anställde och dess närmaste chef och ska ske för varje anställd minst en gång varje år. Syftet är att på tu man hand diskutera arbetssituationen, karriärutvecklingen genom företaget och den allmänna arbetsmiljön. På sätt och vis kan därför utvecklingssamtalet ses som en strukturerad form av feedback. Men det är mer än så.

Avstämning

Utvecklingssamtalet är en möjlighet att stämma av läget och se vad den anställde har för uppfattningar om sitt arbete och planer inför framtiden. Det ger i sin tur ett gott underlag för planeringen och utvecklingen av verksamheten. De anställda är humankapitalet var på företaget vilar, och genom att ha en god kunskap om de möjlighter och krafter finns där går det också att hitta kärnan till utveckling både för den anställde och för företaget.

För att utvecklingssamtalet ska ge frukt och vara givande är det viktigt att visa på stor ömsesidig respekt och vara tydlig med att det som sägs under mötet stannar där.

Missa inte: Guiden för lyckade medarbetarsamtal

Grunden för ett gott samarbete

Utvecklingssamtalet är en strukturerad dialog som bör utgå ifrån gemensamma frågeställningar att diskutera. Arbetet som den anställde utför ska diskuteras, liksom framtidens arbetsuppgifter. Det ska dessutom ske i en form där den anställdes styrkor och svagheter tas upp. Kanske finns det någon styrka hos den anställde som inte kommer till sin rätt, och någon svaghet som gör att arbetet går trögt? Utvecklingssamtalet möjliggör åtgärder som skapar bättre förutsättningar för den anställde att åstadkomma ett bra arbete. Det är till gagn både för företaget och den enskilde individen.

Det finns även trevliga bieffekter med utvecklingssamtalet. Om de sker på rätt sätt ökar förtroendet mellan chef och anställd, vilket leder till en rakare och tydligare kommunikation.

Viktig utvärdering för utveckling

Det bästa är om utvecklingssamtalen sker före löneförhandlingarna. Varje anställd behöver få minst en halvtimme, gärna mer, i anspråk. Ett frågeformulär bör sättas ihop så att den anställde kan förbereda sig väl inför mötet. Områden som är viktiga att ta upp är:

  • Arbetsuppgifternas innehåll och hur de stämmer överens med den anställdes kompetens.
  • Är den anställdes mål detsamma som arbetsplatsens? Vilka mål anser den anställde är viktiga för att företaget ska utvecklas?
  • Hur är arbetsmiljön utformad och hur kan den anställde och chefen förbättra den?
  • Hur är balansen mellan arbete och fritid och hur mår egentligen den anställde?
  • Hur är relationen mellan ledning och personal?
  • Vilka kompetenshöjningar vill den anställde få möjlighet att nå?

Frågorna bör ställs i öppen form och under mötet är det lämpligt att ställa följdfrågor för att få förtydliganden.

Resultatet

Resultatet av mötet är en kommande kompetensutvecklingsplan. Den ligger sedan som underlag för nästa utvecklingssamtal. Det är sedan chefens uppgift att se till att planen aktiveras och genomförs. De samlade planerna ger en vink om vilket utvecklingsbehov arbetsplatsen har i stort.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.