Det finns vissa särskilda skattenyheter under perioden maj – september som vi vill lyfta fram i denna artikel. De är följande:

Skattenyheter under september

- Skatteverket har startat en tjänst där du kan hämta olika typer av information om ett företag. Nu kan du även få information om företagets beslutade arbetsgivaravgifter de tre senaste månaderna. Läs mer här

- Förslag om skattelättnader för personaloptioner. Förslaget om skattelättnader för personaloptioner innebär att om en anställd får en personaloption av sin arbetsgivare ska den anställde inte förmånsbeskattas när personaloptionen utnyttjas. Arbetsgivaren ska därför inte heller betala arbetsgivaravgifter. I stället sker beskattning först när den aktie, som den anställde har köpt genom att utnyttja personaloptionen, säljs. Beskattning sker då som inkomst av kapital. Läs mer här

- Förslag om skattereduktion på fackföreningsavgift. Förslaget innebär att en fackföreningsmedlem får en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda medlemsavgift som betalats under året, förutsatt att avgiften uppgår till minst 400 kronor per år. Läs mer här

- Prisbasbeloppet höjs med 700 kr. Prisbasbeloppet för 2018 har fastställts till 45 500. Det är en höjning med 700 kronor, eller 1,56 procent, jämfört med 2017. Läs mer här

- Obs! Skatteverket lanserar en s.k. podcast där de i 10 avsnitt ska undervisa om exempelvis företagsregistrering, bokföring och fakturering. Den heter ”Skatteskolan – en podcast för företagare”. Läs mer här

Skattenyheter maj till augusti

- Som tidigare nämnts kommer 3:12 reglerna inte att förändras såsom regeringen tidigare har föreslagit. Läs mer här

- Förslaget om skatt på flygresor. Skattenivåerna har sänkts från 80, 280 respektive 430 kronor till 60, 250 respektive 400 kronor. Regeringen kommer att se till att eventuella ökade driftsunderskott för lokala/regionala flygplatser som följer av skatten kan kompenseras. Läs mer här

- Regeringen avser att föreslå att reklamskatten för annonser i dagspress avskaffas. Läs mer här

- I en promemoria föreslås följande:
1. En generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn införs i första hand som en EBIT-regel (avdragsutrymmet uppgår till 35 procent av EBIT) och i andra hand som en EBITDA-regel (avdragsutrymmet uppgår till 25 procent av EBITDA), i kombination med en sänkning av bolagsskatten och expansionsfondsskatten (från 22 procent till 20 procent),
2. Avdragsförbud för ränta vid vissa gränsöverskridande situationer (hybridregler) införs.
3. Reglerna om begränsning av ränteavdrag för vissa interna lån (de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna) ges ett snävare tillämpningsområde,
4. Skatteregler om finansiella leasingavtal införs.
5. Reglerna om värdeminskningsavdrag avseende hyreshus ändras på så sätt att, utöver ordinarie avdrag för värdeminskning, 10 procent av utgifterna får dras av inom en femårsperiod från det att hyreshuset färdigställs (primäravdrag).

Läs mer här

- Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag. Läs mer här

- Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon och ändrad beräkning av bilförmån. Läs mer här och här

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.