Ansvar i handelsbolag

Ett handelsbolag räknas som en juridisk person och består av två eller flera bolagsmän. Det är bolagsmännen som bestämmer vem eller vilka som ska ha rätt att företräda bolaget och ingå avtal i bolagets namn. Bolagsmännen är i sin tur alltid personligt och solidariskt ansvariga gentemot utomstående och det kan aldrig avtalas bort. Ansvaret innebär att bolagsmännen ansvarar för företagets skulder och ingångna avtal. Det innebär att var och en av bolagsmännen personligen kan tvingas betala företagets alla skulder. Har någon betalat så får denne själv kräva de andra bolagsmännen på deras andel i skulden.

Personer i handelsbolag

Handelsbolag har två eller flera bolagsmän som är delägare men dessa räknas inte som anställda. Dessa kan bestå av privatpersoner eller företag. Handelsbolag kan även ha anställda men när man anställer någon i ett handelsbolag tar man på sig vissa förpliktelser så det kan vara bra att komma ihåg det personliga ansvaret.

Tips: Skriv avtal mellan er, här är en mall för handelsbolag

Kompanjonavtal

Då man är flera delägare/bolagsmän i ett handelsbolag så är det alltid bra att upprätta ett kompanjonavtal. I kompanjonavtalet ska man ta med alla de punkter som man tillsammans kommit överens om. Ett kompanjonavtal har inga formella krav men här kommer några av de saker som kan vara bra att ha med:

 • Arbetsfördelning
 • Arbetstider
 • Uttag från företaget och andra förmåner
 • Säkerheter för lån
 • Ränta på insatt kapital
 • Vilka befogenheten var och en ska ha
 • Hur överskott respektive underskott ska fördelas
 • På vilka villkor nya delägare kan anslutas
 • Hur företaget ska värderas
 • Hur man ska göra om en delägare vill dra sig ur eller avlider
 • Åtgärder vid långvarig sjukdom
 • Ömsesidig försäkring.

Tips: Mall för att skriva kompanjonsavtal

Registrering av handelsbolag

Ett handelsbolag måste alltid registreras hos Bolagsverket och Skatteverket. Vid registreringen får företaget sitt organisationsnummer och företagsnamn. Namnet är sedan skyddat i det län där företaget är registrerat. Innan en registrering kan ske hos Bolagsverket så ska bolagsmännen avtala om att driva ett handelsbolag. Detta ska göras i ett bolagsavtal som tar upp saker såsom hur man har beslutat om arbetsfördelning, hur en vinst eller förlust ska fördelas och vad som händer om en bolagsman vill lämna handelsbolaget.

Annan information för handelsbolag

 • I ett handelsbolag beskattas delägarna för sin andel av verksamhetens vinst, de betalar då egenavgifter och inkomstskatt.
 • Handelsbolag är som de flesta bolag bokföringsskyldiga men de flesta behöver inte ha en revisor. Om någon av bolagsmännen däremot är ett företag av viss storlek så måste handelsbolaget ändå ha en godkänd eller auktoriserad revisor samt upprätta en årsredovisning.
 • Som sjukpenningsgrundande inkomst räknas företagets överskott för bolagsmännen var och en för sig och man kan välja mellan 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dagars karenstid.
 • I handelsbolag har bolaget F-skatt medan delägarna har så kallad SA-skatt (särskilt debiterad A-skatt).

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är som ett handelsbolag men bolagsmännens ansvar är begränsat till vad de har satsat i bolaget. Det som gäller för handelsbolag gäller i stort sett också för kommanditbolag men kommanditbolag består av två olika typer av bolagsmän. Komplementär och kommanditdelägare. Kommanditbolaget måste ha minst en delägare med obegränsat ansvar, en så kallad komplementär. En kommanditdelägare ansvarar endast för den kapitalinsats som gjorts i företaget vilket ofta innebär att de även har en begränsad makt.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.