Vad händer juridiskt vid en separation eller vid ett dödsfall? Det är frågor som alla borde ha svar på. Hur är det för dig? Har du koll på din familjejuridik?

Många tycker att familjejuridik är ett känsligt ämne som känns jobbigt att ta tag i. De flesta av våra kunder vet ändå att de måste se över sin situation, säger Angelica Ewö, jurist och ansvarig för familjerättsgruppen inom PwC.

Hon menar att det är lätt att skjuta på detta och tänka att det där tar jag tag i senare, när jag får tid över.

– Vår erfarenhet är att när vi tar upp detta med våra kunder så blir de oerhört tacksamma och även lättade sedan när allt är klart och undertecknat. Det är inte säkert att allt går att reglera men det går alltid att göra det bästa av sin specifika situation. Idag har den traditionella familjekonstellationen luckrats upp. Familjen med dina, mina och våra barn har blivit allt vanligare.

– När vi träffar kunder för att exempelvis skriva ett aktieägaravtal är det mer vanligt att någon av delägarna har separerat och har barn sedan tidigare, säger juristen Anders Stiegler. Kanske lever parterna dessutom i en ny relation. Utöver aktieägaravtalet måste man också hantera familjejuridiken för att få med helheten. Allt hänger ju ihop. För hur påverkas företaget om någon går bort eller skiljer sig?

Vi har idag cirka 40 specialister runt om i landet som arbetar helt eller delvis med familjejuridik. Det kan handla om att upprätta juridiska handlingar som testamenten, bodelningar, äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev eller aktieägaravtal.

Med stigande värden på framför allt bostäder men även på tillgångar i stort får dessa frågor allt större betydelse. Och efterfrågan på den här typen av tjänster ökar hela tiden.

– Det bästa råd vi kan ge våra kunder är att åtminstone en gång per år gå igenom familjejuridiken. Är det något som hänt sedan sist som kräver en justering? Varje fall är unikt och det är därför viktigt att kunderna får den hjälp de behöver i sin särskilda situation säger Angelica Ewö.

FAMILJEJURIDIK I KORTHET

 • Bröstarvingar, det vill säga barn, barnbarn och så vidare har alltid rätt att få sin laglott. Detta motsvaras av halva arvslotten. Om man exempelvis har två barn kan man skriva testamente så att de får 75% respektive 25%.
 • Giftorättsgods = tillgångar som ingår i en bodelning.
 • Enskild egendom = tillgångar som inte ingår i en bodelning.
 • Ett äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket – annars är det inte giltigt.
 • Ett testamente måste bevittnas av två personer som inte är jäviga. Någon registrering behöver inte göras men se till att förvara det på ett säkert ställe så att originaltestamentet lätt kan hittas. Bankfack eller kassaskåp är lämpligt för förvaring.
 • Om aktier i bolag är enskild egendom genom förordnande i äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev se till att behålla status som enskild egendom vid omstruktureringar.
 • I många aktieägaravtal står att delägares aktier ska vara enskild egendom. För att aktierna verkligen ska bli enskild egendom som inte ingår i bodelning måste man upprätta äktenskapsförord. Det räcker alltså inte med att man skriver detta i aktieägaravtalet.
 • Är man gift och har gemensamma barn ärver man med fri förfoganderätt. Ett testamente kan behövas ändå, exempelvis för att barnens arv ska vara enskild egendom.
 • Sambos ärver inte varandra! Äktenskap alternativt testamente kan förändra detta.
 • Se över familjejuridiken löpande! Är det som jag vill ha det? Om inte ta hjälp av en jurist för att förändra detta.
 • Undvik standardiserade mallar från nätet o dyl. Varje särskilt fall är unikt och måste gås igenom av en expert på området.

Fem olika exempel på familjerättsfall

1: ENA SAMBON AVLIDER – VAD GÄLLER?

Stefan och Anna är sambos och har två gemensamma barn som är tre respektive ett år. De bor i ett hus som de båda äger, värt cirka tre miljoner kronor och belånat med cirka två miljoner. Stefan har ett välbetalt heltidsarbete medan Anna jobbar deltid. Stefan blir hastigt sjuk och avlider. Vad gäller familjerättsligt? Något samboavtal eller testamente finns inte skrivet. Inte heller några försäkringar finns tecknade.

Mall för att skriva samboavtal + förklaring av bodelning och sambolagen

Anna kan i egenskap av efterlevande sambo begära bodelning enligt sambolagen. I praktiken ger det henne inga ytterligare värden än det hon redan äger, men hon får förtur på att tillskiftas hela bostaden. Sambor saknar arvsrätt, och det har ingen betydelse att barnen, som i detta fall, är gemensamma. Stefan efterlämnar två bröstarvingar vilka ärver honom i lika delar. Stefan efterlämnar halva bostaden med ett värde om 1 500 000 kr, och belånad med 1 000 000 kr. Vill Anna bo kvar i bostaden måste hon först överta hela betalningsansvaret för lånen om 2 000 000 kr, samt även låna ytterligare 500 000 kr för att lösa ut barnen ur bostaden. Med ett testamente hade Anna kunnat ärva hälften av Stefans kvarlåtenskap. Om de dessutom hade tecknat livförsäkringar hade Anna fått ut ett engångsbelopp. När man diskuterar storleken på en livförsäkring bör man även ha i åtanke att Anna fortsättningsvis ensam ska försörja två barn, den största lönen har ju försvunnit. Anna behöver lösa ut de gemensamma barnen, kanske även lösa en del av de befintliga lånen i bostaden för att få en hanterbar boendekostnad samt kanske även ett kapital att leva av under de närmaste tio åren. Viktigt att komma ihåg är att makarnas försäkringsbehov kan se väldigt olika ut. Observera att Stefan och Anna hade ärvt varandra om de hade varit gifta (se mer under punkt 3).

2: DELÄGARE I FAMILJEFÖRETAG GIFTER SIG – VAD GÄLLER?

Jocke och Mia ska gifta sig. Jocke har inga tillgångar av något större värde. Mia däremot äger två hyresfastigheter tillsammans med sina syskon och är dessutom aktieägare i familjeföretaget. Mias familj är orolig för att Mia ska bli av med tillgångarna om hon skiljer sig i framtiden och vill att hon skriver ett äktenskapsförord. Jocke tror inte det behövs eftersom hon äger tillgångarna redan innan de gifter sig. Vad gäller egentligen?

Det spelar ingen roll att Mia äger tillgångarna innan giftermålet. För att hålla dem utanför en eventuell äktenskapsskillnad i framtiden måste de skriva ett äktenskapsförord där fastigheterna och aktierna i bolaget är hennes enskilda egendom. Då hålls de utanför en bodelning. Äktenskapsförordet måste undertecknas och för att bli giltigt även registreras hos Skatteverket.

3: BÖR GIFTA MED BARN SKRIVA TESTAMENTE?

Mikael och Helene är gifta och har två gemensamma barn. Den som överlever den andre ärver med så kallad fri förfoganderätt. Med detta menas att barnen får ut sitt arv först då båda föräldrarna är avlidna. Man brukar kalla detta ”att sitta i orubbat bo”. Behöver Mikael och Helene ändå skriva ett testamente?

Mall för testamente och arv plus definition av arvsrätt och arvsklasser

Makarna ärver som sagt varandra så av denna anledning behövs inte något testamente. Däremot är det vanligt att föräldrar vill försäkra sig om att arvet som barnen så småningom får blir deras enskilda egendom. Genom detta säkras arvet från bodelning om barnen i framtiden skiljer sig från sin respektive. Förordnande om enskild egendom skriver man i så fall in i ett testamente.

4: GIFTA SOM DRIVER FÖRETAG TILLSAMMANS – VEM ÄRVER?

Per och Lisa är gifta och har inga barn tillsammans. Lisa har en son, Viktor, sedan tidigare och han har vuxit upp med Per som sin pappa. Viktor är singel och har inga barn. Per, Lisa och Viktor driver ett företag tillsammans som de äger till lika delar. Det är meningen att Viktor inom de närmsta åren ska få ytterligare aktier i gåva. Vid genomgång av aktieägaravtal uppkommer frågor om vad som händer om någon av delägarna avlider. Vem ärver vem egentligen?

Om Lisa går bort ärver Viktor alla hennes tillgångar. När det gäller aktierna är det inga problem att Viktor ärver men övriga tillgångar vill Lisa att Per ska ha med fri förfoganderätt. Ett testamente skrivs för denna del.

Om Per går bort ärver Lisa som hans maka allt med fri förfoganderätt (Per har syskon som är hans legala efterarvingar). Per vill ha samma upplägg som Lisa, det vill säga Viktor ska ärva hans aktier och övriga tillgångar får Lisa med fri förfoganderätt. När båda gått bort vill Per att Viktor ska ha hans del. Testamentet skrivs efter denna önskan. Eftersom Per inte har några biologiska barn kan han göra som han vill. Med andra ord kan inte hans syskon hävda att de ska ha ut laglott. Laglotten är endast ett skydd för bröstarvingar.

För Viktors del ärver hans föräldrar, det vill säga Lisa och den biologiska pappan. Att Lisa ärver är inga som helst problem men eftersom han inte har särkilt mycket kontakt med sin biologiska pappa tycker Viktor att han ska hållas utanför. Viktor skriver därför ett testamente att alla hans tillgångar ska tillfalla Lisa och Per. Viktor har ju inte heller några barn så han kan utesluta sin pappa från arvet genom testamente.

5: HUR PÅVERKAS BOLAGSÄGANDE AV BODELNING?

Stefan och Åsa är gifta men ska nu skiljas. De har inga större tillgångar men Åsa är sedan länge aktieägare i bolag tillsammans med två kompanjoner. I samband med att Åsa blev delägare skrev hon och Stefan ett äktenskapsförord med stadgande om att hennes aktier är enskild egendom. Efter en omstrukturering av bolaget ägs det ursprungliga bolaget inte längre av Åsa som privatperson. Hur påverkas detta vid skilsmässan? Räknas ändå aktierna i bolaget som hennes enskilda egendom som undantas en bodelning?

Mall äktenskapsförord - före och under äktenskapet samt enskild egendom

Aktierna som Åsa en gång hade som enskild egendom ägs numera inte direkt av henne. I äktenskapsförordet är det därför inte ”rätt” aktier angivna. Äktenskapsförordet är inte tillämpligt och värdet av aktierna ska räknas in i bodelningen. Åsa och Stefan skulle ha skrivit ett nytt äktenskapsförord i samband med omstruktureringen. Stefan ska alltså ha tillgångar värda motsvarande hälften av värdet på Åsas del av aktierna. Eftersom aktierna är det största värdet i boet så blir dem som i praktiken tillskiftas honom.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.