Företagsinteckning

  • Detta innebär en förmånsrätt (förtur före andra fordringsägare) till betalning upp till ett visst högsta belopp i hela företagets lösa egendom, exempelvis kundfordringar, lager och inventarier (undantagna är kassa och banktillgodohavanden). Inskrivning av företagsinteckning sker i Företagsinteckningsregistret som förs av Malmö tingsrätt för hela landet. Formellt sett överlämnar företaget inteckningen till banken genom att skriva under ett pantsättningsavtal.

Fastighetsinteckning

  • Detta innebär en förmånsrätt (förtur före andra fordringsägare) till betalning upp till ett visst högsta belopp i företagets fastighet, företagarens villa eller sommarstuga. Inskrivningen av fastighetsinteckning sker i fastighetsregistret vid den ort där fastigheten finns. Också här överlämnas inteckningen till banken genom undertecknande av ett pantsättningsavtal.

Personlig borgen

  • En borgensman ansvarar till banken för företagets lån ”såsom för egen skuld”. Borgensmannen får då betala de skulder till banken som låntagaren (företaget) inte betalar. Ett borgensansvar kan antingen vara generellt eller begränsat. Ett begränsat borgensansvar innebär att borgensmannen endast ansvarar upp till ett visst belopp eller för en viss skuld. Ett generellt borgensansvar innebär att borgensmannen ansvarar fullt ut för låntagarens samtliga skulder i banken, alltså även för lån som tagits efter det att borgensförbindelsen undertecknats.


”Skriv aldrig på en personlig borgen! Du kan få betala av på den resten av Ditt liv om det vill sig illa.”

Jurist

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.