RIKTADE STÖD TILL TILLVÄXTFÖRETAG

För svenska tillväxtföretag finns olika aktörer beroende på omfattningen på investeringen, företagets storlek och inriktning. Finansiering för dessa typer av riktade stöd är vanligtvis lån eller ägarkapital.

För ett nystartat företag som saknar historik, eller för ett företag med ett litet kapitalbehov kan exempelvis ALMI bevilja lån oavsett om det drivs som en enskild firma, ett aktiebolag eller i någon annan företagsform. ALMI:s uppgift är att komplettera marknaden, där den inte erbjuder finansiering till små företag, och lån skräddarsys efter företagets behov.

Normalt lånar ALMI inte ut mer än hälften av företagets kapitalbehov. ALMI finns representerat i varje län och det är det lokala ALMI-kontoret som beslutar om de exakta lånevillkoren.

En ny aktör är Innovationsbron som årligen kommer att satsa 200 miljoner kronor för utveckling av kunskapsbaserade innovationer och företag i tidiga skeden. Verksamheten inom de sju teknikbrostiftelserna integreras i Innovationsbron. Regionala dotterbolag finns där de tidigare teknikbrostiftelserna fanns. Innovationsbron erbjuder stipendier, lån och ägarkapital, dock med vissa regionala skillnader.

En annan aktör är Industrifonden som kan erbjuda ägarkapital och lån. Finansieringsbehoven skiljer sig starkt mellan de olika företag som Industrifonden investerar sig i. Ägarkapital är den vanligaste formen för Industrifondens investeringar. Det sker oftast genom att Industrifonden köper aktier i ett bolag genom deltagande i en nyemission. Det kan också vara konvertibla lån som senare omvandlas till eget kapital. Om så inte sker, ska lånesumman betalas tillbaka på samma sätt som vid t.ex. ett villkorslån. Industrifonden kan också ge lån till industriella utvecklingsprojekt och marknadssatsningar.

REGIONALSTÖD

Det regionala utvecklingsarbetet och regionalstödens syfte går ut på att skapa en hållbar kunskapsdriven tillväxt som leder till ökad sysselsättning. Detta sker genom direkta stöd till företag samt genom stöd till utvecklingsprojekt. Regionalstöd beviljas och administreras av Länsstyrelserna och av NUTEK.

Inom regionalstöden finns flera olika företagsstöd
som beviljas i form av bidrag och som kan delas upp i kategorierna driftstöd och investeringsstöd. Till driftstöd hör transportbidrag och sysselsättningsbidrag, som administreras av NUTEK. Transportbidraget reducerar industrins fraktkostnader, medan sysselsättningsbidraget reducerar personalkostnaderna.

Till kategorin investeringsstöd räknas regionalt utvecklingsbidrag, landsbygdsstöd, konsultcheck och mikrostöd. Investeringsstödens syfte är att stimulera företagens investeringar. Detta sker på två sätt. Finansiering av investeringar i företag, som har otillräckliga säkerheter att erbjuda bankerna, underlättas genom att företagsstödet minskar bankens kreditrisk. Den andra effekten kommer av att bidragsdelen i ett företagsstöd minskar företagets kapitalkostnad.

Kontakta Länsstyrelsen i det län där investeringen
ska ske för information om huruvida området där investeringen ska genomföras omfattas av regionalstöd och vilka villkor för stöd som erbjuds.

TEMATISKA STÖD

En del svenska program stöder projekt inom ett särskilt verksamhetsområde, exempelvis stöd till investeringar som minskar utsläpp av växthusgaser eller stöd till utvecklingsprojekt. Programmen är inte geografiskt bundna och det kan vara olika typer av projekt som får stöd.

VINNOVA stöder bl.a. utvecklingsprojekt inom en rad olika tillväxtområden som telekomsystem, mikro- och nanoelektronik och medicinsk teknik. Stöd beviljas exempelvis i form av bidrag till samarbetsprojekt mellan näringsliv och universitet.

Ett annat exempel är Sida, NUTEK och ALMI
som genom programmen Startöst och Startsyd gemensamt finansierar svenska små och medelstora företag som startar affärsprojekt i Afrika, Asien, Syd- och Centralamerika samt Öst- och Centraleuropa. Projektens huvudsyfte ska vara det svenska företagets internationalisering och företag kan söka avskrivningslån och villkorslån för utbildning och utrustning vid projektstarten. Målet är att snabbt få igång en produktiv verksamhet i samarbetsländerna samt bidra till en effektiv överföring av kunskap och kompetens till företagen i de aktuella länderna.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.