LÅNEFINANSIERAD EXPANSION

Många företag väljer att i så hög grad som möjligt lånefinansiera sin tillväxt. På kort sikt kan det möjligtvis vara rätt strategi i en tillväxtmarknad. Men detta skapar en svag balansräkning. När marknaden vänder finns det inte tillräcklig likviditet; det egna kapitalet förbrukas och företaget kommer i en krissituation.

OVÅRDAD BALANSRÄKNING

En lånefinansierad tillväxt kan skapa en svag balansräkning. Men en ovårdad balansräkning innebär också att man binder för mycket pengar i kundfordringar och varulager och att det finns för mycket orealiserbara immateriella tillgångar i balansräkningen.


BRISTANDE EKONOMISK STYRNING

Även om det flödar in pengar i företaget hjälper det inte om man har en för låg prissättning och dålig kontroll över vart pengarna i företaget tar vägen. Här handlar det om att man inte arbetar med ändamålsenliga kalkyler inför affärerna och att man inte följer upp kalkylerna efter genomförda affärer med frågor som: Höll kalkylen? Fick företaget täckning både för fasta och rörliga kostnader? Blev det vinst på affären?

DÅLIGT NÄTVERK

Det gäller att kunna komma in på rätt nivå hos kunden, helst att någon ”öppnar dörren” till beslutsfattaren. En grund är att ha en kompetent styrelse som hjälper till att skapa nätverk. Tyvärr är det alltför många företag som inte arbetar med att bygga upp sitt nätverk eller att vårda sitt befintliga nätverk.

ÖVERDRIVEN FÖRSIKTIGHET

Många lysande affärstillfällen går om intet därför att någon av parterna är överdrivet försiktig. Man vågar inte ta initiativ, man vågar inte ge förslag och man är rädd för att stöta sig med sin motpart, att verka för burdus och framfusig.

Självklart ska man inte gå till överdrift,
men det är svårt, närapå omöjligt, att bygga upp ett företag utan framfusighet. Den bild som ges i tidningarna av många av de framgångsrika företagarna är polerad; bakom döljer sig en oerhörd framfusighet och initiativförmåga. Annars blir det ingenting.

FÖR SEN REKONSTRUKTION

Många av de företag som gått omkull har haft en bärkraftig affärsidé. Men någonstans på vägen har misstag skett. Detta får man acceptera. Vad som är svårare att acceptera är att somliga företag hade kunnat räddas om företagsledningen i tid insett situationens allvar och utarbetat en rekonstruktionsplan och genomfört den.

Ordet ”rekonstruktion” är smärtsamt, eftersom det påminner om misslyckande. Man skjuter problemen ifrån sig tills det är för sent att verkligen genomföra en rekonstruktion. När företagets problem blivit alltför allvarliga, kan en rekonstruktion vara för sent påkommen. I rekonstruktionen kan exempelvis ackord ingå. Det är ingen trevlig åtgärd, men ofta är alternativet värre – en konkurs.

OFULLSTÄNDIGA KOMPANJONSAVTAL

En schism mellan ägarna har i många fall resulterat i att företaget inte utvecklats i behövlig takt. Kraften och energin har fokuserats på tvister och konflikter mellan ägarna och inte på verksamheten. Hur kompanjonsavtal kan utformas framgår i kapitel 3.

BRISTANDE FÖRSÄKRINGSSKYDD

Det finns många företag som inte kunnat hävda sin rätt på grund av en ekonomiskt starkare motpart. Orsaken har varit att man saknat försäkringsskydd som hanterat de juridiska kostnaderna.

Andra exempel är när kompanjon avlidit eller blivit långvarigt sjuk och kvarvarande delägare inte haft ekonomiska medel att lösa ut sin sjuka kompanjon eller dödsboet. Nya delägare har i stället kommit in i företaget genom att kompanjonen eller dödsboet sålt andel i företaget till utomstående.

En kompanjonsförsäkring hade hanterat sådana här situationer. Du bör gå igenom företagets försäkringsskydd med olika försäkringsbolag och försäkringsmäklare. Ta även kontakt med företagets branschorganisation. Ofta har de paketerbjudanden som är branschanpassade. Tänk också på att en hemförsäkring inte gäller för företaget om kontoret finns i bostaden.

KUNDEN HAR INTE ANVÄNTS I AFFÄRSUTVECKLINGEN

Kunden – och leverantören – har kanske ofta synpunkter på Ditt företags produkter. Men har Du lyssnat på kunden? Alltför många företag ignorerar kundernas synpunkter eller lyssnar för sent. Resultatet kan bli ödesdigert. Man fångar inte upp att nya trender utvecklas eller att nya konkurrenter träder in på marknaden eller att

Ditt företags produkter börjar bli omoderna. En väg att utveckla de egna affärerna är att ta hjälp av kunderna, att först söka möjligheterna att förbättra deras verksamhet och på så sätt skapa förutsättningar för innovationer i Din egen verksamhet.


Din grundfråga till kunden är: Vad kan jag göra för Dig? Motsvarande gäller leverantören och andra partner: Vad kan jag lära av Dig? Hur kan Du hjälpa mig?

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.