Factoring innebär att företag säljer sina fakturor till en factoringfirma vilket ger företaget möjligheten att snabbt få in pengar och minska risken för obetalda fakturor. Det är en fördel för många företag som har kunder med långa betalningstider eller som snabbt behöver pengar. Men det har ett pris - kostnaden är hög.

Factorings fördelar:

  • Man får in pengar snabbare
  • Man blir av med risken (Men detta är inte alltid vad som sker i verkligheten. Kolla upp avtalet noga innan du ingår ett factoringavtal.)
  • Man blir av med administrationen

Vid factoring ska företaget underrätta kunderna att fordran är överlåten på ett kreditinstitut och att betalningen ska ske dit. Detta görs genom uppgift på fakturorna. Det är vanligt att factoringföretaget övertar kundreskontran samt utskick av påminnelser och kravbrev.

Factoringföretaget tar ut en avgift som grundar sig på:

  • vår risk
  • vår ränta
  • vår administration
  • factoringföretagets vinstpålägg

= factoringföretagets avgift (priset som vi betalar)

Factorings nackdelar:

  • Nackdelen med factoring är att det är dyrt, kostnaden är hög. Inte sällan väldigt hög avgift.

Missa inte: Tips hur du undviker att hamna i factoringfällan

Factoringavgiften räknas på fakturabeloppet (inte på det lån företaget får från factoringföretaget) och den betalas på slutfakturan. Det betyder att när factoringföretaget erhåller betalningen från kunderna så behåller de avgiften och betalar ut det resterande beloppet.

I balansräkningen redovisar man factoring under rubriken Poster inom linjen. Det innebär att de visas i anslutning till balansräkningen men att de inte räknas in i den.

Försäljning av kundfordringar

Vid försäljning av kundfordringar övertar factoringföretaget äganderätten och (oftast) risken som kundfordran kan innebära. Detta betyder att kundfordran ska tas bort ur vår balansräkning.

Om vi står för risken vid utebliven betalning ska de sålda kundfordringarna redovisas i balansräkningen under rubriken Ansvarsförbindelser – ”inom linjen”.

Exempel på hur man bokför försäljningen av kundfordringar:

1. Vi säljer varor på kredit för 100 000 kronor inklusive moms
2. Vi säljer kundfordran till factoringföretaget mot en factoringavgift på 5 % av fakturabeloppet → vi får 95 % av fakturan från factoringföretaget som sätts in på checkkontot (= 95 000 kronor)
3. Vi redovisar factoringavgiften på 5 % (= 5 000 kronor)

1

1510 Kundfordringar

100 000

2610 Utgående moms
3010 Försäljning

20 000
80 000

2

1930 Checkkonto

95 000

1510 Kundfordringar

95 000

3

6064 Factoringavgifter

5 000

1510 Kundfordringar

5 000


Belånade kundfordringar

När man belånar en faktura så lånar företaget i praktiken pengar med kundfakturor som säkerhet. Vid belåning av kundfordringar övertar factoringföretaget administrationen av kundfordringarna men företaget har kvar risken. Detta innebär att kundfordran är kvar i bokföringen.

Vad brukar man göra vid fakturabelåning?

1. Vi (leverantören) måste först underrätta kunderna om att vi belånar våra fakturor hos ett factoringföretag och att betalningen ska ske dit
2. Sedan lämnar vi fakturakopior till factoringbolaget
3. Factoringföretaget betalar oss upp till 80 % av fakturabeloppet
4. Kunderna betalar sina skulder till factoringföretaget som erhåller sin avgift och betalar oss det resterande beloppet
5. Om en kund inte betalar fakturan i rätt tid sänder factoringföretaget först påminnelser och sedan kravbrev
6. Om kunden inte betalar alls fakturan då får vi tillbaka kundfordran eftersom det är vi som står för risken
7. Factoringföretaget debiterar periodvis avgifter för alla tjänster som utförs.

Lästips: Varning - Att sälja fakturor är en farlig väg att gå

Exempel på hur man bokför belånade kundfordringar om kunden betalar hela skulden:

1. Vi säljer varor på kredit för 200 000 kronor inkl. moms
2. Vi belånar kundfordran mot 3 % avgift och vi skickar fakturakopior
3. Vi får belåna 75 % av fakturabeloppet (= 150 000)
4. När factoringföretaget erhåller betalningen från kunden, får vi inbetalning av resterande belopp (= kundfordran 200 000 - belånade 150 000 - factoringavgift 6 000 = 44 000 kronor)
5. Vi redovisar factoringavgiften (factoringföretaget behåller avgiften när de betalar oss det resterande beloppet): 3 % x 200 000 kronor = 6 000 kronor
6. När vi får in alla våra pengar ska den belånade kundfordran och skulden till factoringföretaget föras ur bokföring

1

1510 Kundfordringar

200 000

2610 Utgående moms
3010 Försäljning

40 000
160 000

2

1512 Belånade kundfordringar

200 000

1510 Kundfordringar

200 000

3

1930 Checkkonto

150 000

2810 Avräkning för factoring

150 000

4

1930 Checkkonto

44 000

2810 Avräkning för factoring

44 000

5

6064 Factoringavgifter

6 000

2810 Avräkning för factoring

6 000

6

2810 Avräkning för factoring

200 000

1512 Belånade kundfordringar

200 000


Exempel på hur man bokför belånade kundfordringar om kunden betalar en del av skulden:

(mindre än det belånade beloppet)

1. Vi säljer varor på kredit för 200 000 kronor inkl. moms
2. Vi belånar kundfordran mot 3 % avgift och vi skickar fakturakopior
3. Vi får belåna 75 % av fakturabeloppet (= 150 000) som factoringbolaget sätter in på vårt checkkonto
4. Kunden betalar bara 140 000 av fakturabeloppet vilket betyder det att vi har en skuld till factoring företaget på 10 000 (belånade 150 000 - erhållen betalning från kunden 140 000)
5. Vi betalar factoringavgiften (factoringföretaget kan inte behålla avgiften eftersom kunden inte har betalt hela sin skuld)
6. Den resterande delen av fakturan (kundfordringen 200 000 - belånad 150 000 = 50 000 kronor) förs tillbaka på kundfordringskontot eftersom vi står för risken vid uteblivna inbetalningar
7. När vi får tillbaka kundfordran, tar vi bort vår skuld till factoringföretaget samt den belånade kundfordringen

1

1510 Kundfordringar

200 000

2610 Utgående moms
3010 Försäljning

40 000
160 000

2

1512 Belånade kundfordringar

200 000

1510 Kundfordringar

200 000

3

1930 Checkkonto

150 000

2810 Avräkning för factoring

150 000

4

1510 Kundfordringar

10 000

1930 Checkkonto

10 000

5

6064 Factoringavgifter

6 000

1930 Checkkonto

6 000

6

1510 Kundfordringar

50 000

2810 Avräkning för factoring

50 000

7

2810 Avräkning för factoring

200 000

1512 Belånade kundfordringar

200 000


Exempel på hur man bokför belånade kundfordringar om kunden betalar en del av skulden:

(större än det belånade beloppet)

1. Vi säljer varor på kredit för 200 000 inkl. moms
2. Vi belånar kundfordran hos factoringföretaget mot 3 % avgift
3. Vi får belåna 75 % av fakturabeloppet (= 150 000)
4. Kunden betalar bara 180 000 av fakturabeloppet vilket betyder att factoringföretaget betalar oss mellanskillnaden efter erhållen betalning från kunden: kunden betalar 180 000 – vi får en inbetalning i förskott 150 000 - factoringavgiften 6 000 = 24 000 kronor kvar att få
5. Vi redovisar factoringavgiften som factoringföretaget erhåller: 3 % x 200 000 = 6 000
6. Den resterande delen av fakturan (kundfordringen 200 000 - erhållen betalning från kunden 180 000 = 20 000 kronor) förs tillbaka till kundfordringskontot eftersom vi står för risken vid uteblivna inbetalningar
7. När vi får tillbaka kundfordran, tar vi bort vår skuld till factoringföretaget samt den belånade kundfordringen

1

1510 Kundfordringar

200 000

2610 Utgående moms
3010 Försäljning

40 000
160 000

2

1512 Belånade kundfordringar

200 000

1510 Kundfordringar

200 000

3

1930 Checkkonto

150 000

2810 Avräkning för factoring

150 000

4

1930 Checkkonto

24 000

2810 Avräkning för factoring

24 000

5

6064 Factoringavgifter

6 000

2810 Avräkning för factoring

6 000

6

1510 Kundfordringar

20 000

2810 Avräkning för factoring

20 000

7

2810 Avräkning för factoring

200 000

1512 Belånade kundfordringar

200 000

 

Författat av Andreea Pop

Källförteckning: Thomasson Jan, Arvidson Per, Carrington Thomas, Johed Gustav, Lindquist Hans, Larson Olov, Rohlin Lennart (2013), Den nya affärsredovinsingen, Stockholm, Liber AB


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.