De flesta förmåner som kan ges ut skattefritt från företag kan bara ges till anställda. Den företagare som driver sin verksamhet med bolagsformen aktiebolag räknas som anställd. Därför omfattas denne av samma möjlighet till skattefria förmåner, som vilken utomstående anställd som helst. Detta gäller även i de fall då företagaren är den ende anställde i aktiebolaget.

De många skattefria förmånerna är en av de klara fördelarna med att som företagare driva sin verksamhet i ett aktiebolag jämfört med enskild firma eller handelsbolag. Värdet av skattefria förmåner kan lätt uppgå till åtskilliga tiotusentals kronor per år.

Oftast är kostnader för skattefria förmåner avdragsgilla i bolaget.

Tips: Så här bokför du en förmån

Vissa förmåner måste ges till alla

Ett fåtal anställningsförmåner måste erbjudas alla anställda i ett företag på likvärdiga villkor för att de ska kunna vara skattefria för mottagaren. Ett sådant erbjudande måste däremot inte utnyttjas av alla anställda för att skattefrihet ska gälla.

Missa inte: Löneförmåner som inspirerar mer än hög lön

Följande förmåner måste erbjudas alla anställda för att vara skattefria:

  • Personalvårdsförmåner, till exempel enklare förtäring och fri motion, gym, massage
  • Sedvanliga personalrabatter

Tips! Styrelseledamöter kan också få skattefria förmåner.

Övriga förmåner

Övriga skattefria anställningsförmåner som beskrivs nedan är skattefria även om de enbart skulle lämnas till vissa anställda.

Genomgång av några vanliga förmåner

1. Fria arbetskläder
Om arbetsgivaren tillhandahåller arbets- och skyddskläder är detta ingen skattepliktig förmån för den anställde. Samma sak gäller förmån av fri uniform. Kostnaden för skattefria arbetskläder är också avdragsgill för arbetsgivaren.

Läs dock vidare i Skatteverkets rättsliga vägledning för att veta exakt vad som gäller i din situation.

2. Kläder kan ges skattefritt
Det är tveksamt om dyrbarare kläder, som enbart försetts med en diskret logotype, kan accepteras som en skattefri förmån. Kraven är inte lika stora om det gäller enklare klädesplagg, typ T-shirts, skjortor, mössor, scarves, handskar, slipsar. Dessa kan räknas som skattefria förmåner om de försetts med tryckt emblem.

3. Fri grupplivförsäkring
Förmånen av en fri grupplivförsäkring, till exempel tjänstegruppliv, är en skattefri förmån för den anställde och avdragsgill kostnad för arbetsgivaren. Om en grupplivförsäkring utgår efter ”väsentligt förmånligare” regler än motsvarande grupplivförsäkringar som gäller för statligt anställda blir det dock skatt på den överstigande delen av värdet.

Läs mer på Skatteverkets hemsida och i deras rättsliga vägledning om gruppförsäkringar här och här.

4. Tjänstereseförsäkring
En arbetsgivare kan teckna en reseförsäkring och olycksfallsförsäkring som gäller för den anställde vid tjänsteresor/affärsresor, utan att någon skattepliktig förmån uppkommer. Kostnaden för försäkringen är avdragsgill för företaget.

Tänk på! Den som reser mycket i tjänsten bör också kunna låta aktiebolaget köpa in en väska eller resväskor som ska användas vid tjänsteresor.

Tänk på! Kostnader för vaccinationer som tas på grund av tjänsten kan av bolaget behandlas som avdragsgilla personalkostnader och ger heller ingen skattepliktig förmån för den anställde.

Läs mer i Skatteverkets rättsliga vägledning.

Eller läs i Skatteverkets PM ”Skatteverkets meddelande om vissa förmåner”.

5. Skattefria gåvor till anställda
Gåvor till anställda utgör – med vissa undantag – en skattepliktig inkomst för mottagaren. Tre typer av gåvor är dock uttryckligen undantagna från skatteplikt när de lämnas till anställda och inte består av kontanter eller enkelt kan bytas till kontanter:

  • Julgåvor - Julklappar för upp till 500 kronor (inkl. moms) är skattefria. Läs mer här.
  • Minnesgåvor - Minnesgåvor kan ges vid anställning över sex år vid personens 50- och 60-årsdag, efter 25 års anställning eller när en anställd slutar. Värdet får inte överstiga 15 000 kr (inkl. moms).
  • Jubileumsgåvor

Sådana gåvor betraktas som personalkostnader och är avdragsgilla för arbetsgivaren.

Dessa gåvor har av Skatteverket vissa bestämda beloppsgränser. För att skattefrihet ska gälla får gåvans värde inte överstiga 1500 kr inkl. moms. Vad gäller minnesgåvor kan dessa lämnas vid vissa dagar - där det finns kommentarer till vägledning, och högtidsdagar efter viss anställningstid och när anställningen upphör.

Läs mer på Skatteverkets hemsida här.

6. Förmåner av begränsat värde
Särskilda regler gäller i de fall då arbetsgivare tillhandahåller sina anställda varor eller tjänster av begränsat värde som är till nytta i tjänsten, även om de samtidigt i viss utsträckning kan utnyttjas för privat bruk.

Allmänna förutsättningar för skattefrihet:

1. Den anställde har på arbetsgivarens bekostnad fått tillgång till en vara eller tjänst av begränsat värde som har en väsentlig betydelse för den anställdes yrkesutövning, utan att anses direkt nödvändig för tjänstens utförande.

2. Arbetsgivaren tillhandahåller den anställde en utrustning som är nödvändig för tjänstens utförande, även om detta till en del kan innebära en inbesparing av de privata levnadskostnaderna för den anställde.

Tänk på! En förmån av begränsat värde är skattefri och kostnaden för sådana arbetsredskap är avdragsgill för företaget.

Tänk på! Ett krav för att skattefrihet ska råda är att förmånen är av sådan art att den är svår att särskilja från nyttan i anställningen. För att skattefrihet ska gälla krävs också att förmånen har ett begränsat värde för den anställde. Med det menas att förmånsvärdet inte får uppgå till något större belopp. I lagstiftningen anges ingen beloppsgräns, utan flera faktorer måste väga in vid bedömningen av vad som är ett begränsat värde.

Exempel på att förmånen är av sådan art att den är svår att särskilja från nyttan i tjänsten:

En arbetsgivare betalar en anställds prenumeration på en facktidning och tidningen är av väsentlig betydelse för den anställdes tjänsteutövning. Om tidningen även har ett visst privat värde för den anställde är denna förmån svår att skilja ut. Om arbetsgivaren placerar ut en dator i den anställdes hem för att den anställde ska kunna utföra en del eller hela sitt arbete i hemmet, är värdet av ett privat nyttjande av datorn mycket svårt att bestämma.

Läs mer på Skatteverkets hemsida här.

Missa inte: 14 avdrag i aktiebolag och enskild firma du inte vill missa

Fler exempel på förmåner

Prenumerationer
För förmåner såsom prenumerationer gäller bestämmelserna om förmåner av begränsat värde. Sådana prenumerationer är skattefria om de:
1. är av väsentlig betydelse för tjänsten och
2. har ett begränsat värde och
3. värdet av förmånen inte utan svårighet kan särskiljas från nyttan i anställningen.

Fastpris ger skattefria telefonsamtal
Numera kan du alltid låta företaget betala för dina privatsamtal med tjänstetelefonen, utan att det ger någon skattepliktig förmån för dig privat. Så blir det om du ser till att skaffa företaget ett abonnemang där företaget betalar ett fast pris för en abonnemangsperiod oavsett hur många samtal som rings.

Tänk på! Den anställde ska dock kunna visa att han har behov av telefonen i arbetet.

Dra av för gps och handsfree
Om du kör mycket i tjänsten med din privatbil ska du kunna låta bolaget betala både för GPS och handsfree i bilen utan att du drabbas av någon privat skatt.

Utbildning - kurs
Arbetsgivaren kan erbjuda anställda kurser och utbildningar som har med jobbet att göra. Sådana kurser kan hållas i Sverige, men även utomlands. Se mer längre ner.

Skattefri parkering
Om arbetsgivaren betalar en parkeringsplats för den anställdes privata bil i anslutning till arbetsplatsen, kan en skattepliktig förmån uppkomma. En förmånsbeskattning kan dock antagligen bara bli aktuell om företaget tillhandahåller den anställde en personlig parkeringsplats för den privata bilen, t.ex. ett eget p-tillstånd i ett parkeringshus. Men, även om arbetsgivaren betalar för en personlig p-plats uppstår ingen förmån för den anställde om den privata bilen regelbundet används i tjänsten.

Firmafest
En trevlig skattefri förmån är firmafesten och den får hållas två gånger per år för att vara skattefri.

Glasögon - terminalglasögon
Terminalglasögon är skattefria då dessa behövs för att utföra arbetet.

Resa vid anställningsintervju
Det blir ingen skatt för den person som reser till en arbetsgivare för en anställningsintervju, när arbetsgivaren betalar resekostnader inom Sverige i samband med intervjun. Kostnaden är avdragsgill för företaget.

Läs mer i Skatteverkets rättsliga vägledning.

Studie- och konferensresor
Kostnader för studie- och konferensresor för anställda är i regel alltid en helt avdragsgill kostnad för arbetsgivaren. Däremot kan resan betraktas som en skattepliktig förmån för deltagaren. Det kan bli en skattepliktig förmån om inslaget av rekreation och nöje under resan är för stort eller om deltagandet i resan inte bedöms vara till nytta för företagets verksamhet.

Tänk på! För att inte riskera en förmånsbeskattning för en studieresa som anordnas för anställda, ska man kunna visa att det som studerats under resan har anknytning till företagets verksamhet och att resan främst syftat till att ge ekonomisk nytta för företaget. Samma gäller konferensresor.

Tänk på! Om make/maka etc. deltar på en studie- eller konferensresa är den merkostnad som uppstår en skattepliktig förmån, om man inte betalar merkostnaderna privat.

Tänk på! Inslaget av nöje och rekreation under resan får inte vara för stort. Då kan resan bedömas som en skattepliktig förmån. Enligt Skatteverket krävs minst sex timmars schemalagt arbete per kursdag och minst 30 timmar under en kursvecka.

Missa inte: Avdragsgill konferensresa, kurs, utbildning - detta gäller

Läs mer på Skatteverket om utbildning och konferens.

Se även: Tjänstebil eller privatbil, vad är mest förmånligt?

Fler tips om skatteplanering hittar du här

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.