Förlikningsavtal mallIstället för att gå till domstol går det att lösa en tvist genom att skriva ett förlikningsavtal. Fördelarna med ett förlikningsavtal kan vara många; bland annat besparing av tid och pengar, men även minskad negativ publicitet. Om ni har kommit överens i en förlikning är det viktigt att detta skrivs ned i ett förlikningsavtal. Använd då denna mall. På denna sida delar jag även med mig av mina bästa tips för att upprätta ett korrekt förlikningsavtal samt hur du kan tänka inför förhandlingen.

Omständigheter som kan göra en förlikning är intressant:

1. Våld eller hot har förekommit mellan parterna.
2. Bevisupptagning erfordras.
3. Preskription är nära förestående.
4. En av parterna riskerar att bli insolvent.
5. Parterna önskar ett prejudikat.
6. Frågan är av enkel beskaffenhet.
7. Frågan är komplex.
8. Det är nödvändigt för någon av parterna att processen handläggs
skyndsamt.
9. Mycket står på spel.
10. Rättsläget är fullkomligt klart.
11. Det finns risk för etiska komplikationer.
12. Part har investerat mycket i tvisten.
13. Part saknar ombud.

Beställ och ladda ner mall direkt

Spara tid och köp vår mall framtagen av specialiserad jurist med lång erfarenhet.

 • Högsta kvalitet.
 • Enkel att fylla i.
 • Säkert köp med kort, faktura eller swish.
 • Leverans direkt.
 • Nöjd-kund-garanti = pengarna tillbaka om du inte är nöjd.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Har du en fråga? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till [email protected]

Förlikningsavtalet syfte och fördelar

Parterna är fria att genom avtal skapa en lösning på tvisten som passar dem och behöver inte sträva efter att lösningen ska vara överensstämmande med gällande rätt. Med förlikning menas ett avtal som reglerar hur det tvistiga förhållandet mellan parterna slutligen ska lösas. Det är lätt att föreställa sig ett förlikningsavtal som en kompromiss där båda parterna gjort ömsesidiga eftergifter. Förlikningen kan dock lika gärna bestå i att ena parten helt efterger sitt anspråk eller bekräftar motpartens.

Utanför domstol

Parter kan utanför domstol själva reglera sina dispositiva tvister genom förlikningsavtal och däri reglera det tvistiga mellanhavandet för framtiden. Detta avtal är civilrättsligt bindande för parterna som vilket annat avtal som helst. Om tvisten anhängiggjorts vid domstol kan parterna likväl välja att själva reglera tvisten i ett sådant avtal med samma civilrättsliga verkan.

Förlikning under domstolsprocess

Förlikning som parterna ingått under domstolsprocess kallas processförlikning. Genom processförlikningen reglerar parterna själva tvistens lösning och väljer därmed bort domstolens rättsliga avgörande. Även om lagtexten inte uttryckligen stadgar detta förutsätter bestämmelserna att parternas mellanhavanden därmed är avgjorda och att målet därmed ska avskrivas. Det ligger inbäddat i processförlikningens natur att parterna därmed anser att tvisten är avgjord.
Processförlikningen måste ha tillkommit under tiden tvisten varit föremål för domstols handläggning. Därför kan inte en förlikning som parterna tecknat långt innan domstolens handläggning utgöra en processförlikning. Processförlikningen kan bestå i att part helt medger motpartens ståndpunkt. Därvid är inte sagt att ena parten genom att medge motpartens ståndpunkter ensidigt kan åstadkomma en processförlikning. För att förlikningen ska komma tillstånd krävs ömsesidiga viljeyttringar från båda parter.

Praktisk information kring förlikningar

Parterna kan förlikas när som helst under domstolsgången, inbegripit förhandling i överrätt. Vidare kan förlikning ske både inför och utom rätta. Parter som förlikts utanför domstolen bör underrätta rätten om detta som då kan avskriva målet. Båda parterna kan begära att målet avskrivs. Närmast till hands är väl att käranden gör detta och därmed tar tillbaka sin talan. Det är tämligen vanligt att båda parter helt enkelt inte inställer sig till förberedelsesammanträde eller huvudförhandling sedan de förlikts. Målet ska även i detta fall avskrivas och effekten blir densamma som om förlikningen anmälts.

Förlikningsavtalets juridiska verkningar

När parterna på egen hand avgör sina tvister genom att förlikas är det viktigt att komma ihåg att de gör detta avtalsvägen. Förlikningsavtalet har samma rättsliga effekt som alla andra avtal. Som vid all annan avtalsskrivning bör förlikningsavtal vara formulerade på ett tydligt och konkret sätt för att undvika tolkningstvister och missförstånd. Detta blir än viktigare när avtalet ska stadfästas. Även avtal som inte görs direkt verkställbara bör utformas så att avtalets konsekvenser är lätta att överskåda och efterlevnaden av avtalet kan sanktioneras.

Enligt RB 17 kap. 6 § kan rätten, om båda parter önskar detta, stadfästa förlikningen genom dom. Lagtexten ger direkt uttryck för att det är möjligt att stadfästa förlikningen då förlikningen träffats innan huvudförhandlingen, men domstolen kan också meddela en stadfästelsedom när parterna förliks på ett senare stadium av processen. Stadfästelse är möjlig både då parterna förliks inför domstolen och då förlikningen åstadkommits utan domstolens översyn.
Stadfäst förlikning är verkställbar på samma sätt som tvistemålsdomar i övrigt. Enligt lagtextens ordalydelse är det förlikningen inte stadfästelsedomen som utgör exekutionstitel.

Tips för korrekt förlikningsavtal

Om ni vill kan ni ta bort vitesklausulen, se klausul 5. Följer inte en part förlikningsavtalet och det är stadfäst i dom så kan ni begära verkställande av domen genom kronofogden. Klicka på denna länk. Klausul 7 kan uttryckas så här: ”Härmed stadfästs förlikningen genom dom enligt 17 kap 6 § rättegångsbalken”. En stadfäst förlikning får rättskraft, vilket innebär att den inte kan prövas igen.

Gällande processkostnader, klausul 8, är det vanliga i förlikning i domstol att vardera part bär sina ombudskostnader. Vill ni få till stånd en annan fördelning av rättegångskostnaderna i förlikningsavtalet kan ni skriva in det i klausul 8. När det gäller sekretessförbindelsen i klausul 9 så ska ni vara medvetna om att ifall förlikningen stadfästs i dom blir den en offentlig handling. Det sätter givetvis sekretessklausulen ur spel, denna klausul har således sin egentliga betydelse i en förlikning utom rätta.

Längst ner i förlikningsmallen finns noteringar om särskilda frågor som ni kan inta bestämmelser om i förlikningsavtalet. Läs igenom dem för att veta om de är av relevans i ert fall. De handlar om: Bonusklausul, supplerande moment, partiell stadfästelse, gällande om parterna är involverade i flera tvister, gällande accept av förlikningsbud, stadfästelsen av en förlikning och om tredje man är involverad.

Några saker att tänka på förhandlingstaktiskt inför ett förlikningsavtal:

 • Har motparten behov av pengar snarast? Har motpartens firma dålig likviditet eller dåliga resultat? Genom att du vet att motparten har behov av snabba pengar snarast har du ett ökat utrymme för krav i förhandlingen och det kan även påverka motpartens förhandlingsvilja i förhållande till när tvisten kan bli slutligt avgjord. Någon som har dålig ekonomi vill inte driva en tvist i ”långbänk”.
 • Vad i tvisten kan bevisas med robusthet i en förhandling och vilka områden är mer tvivelaktiga? Smalna av tvisten innan ni går till förhandlingsbordet, dvs. innan ni stämmer upp ett förlikningsmöte.
 • Har båda parter lagt fram ett förlikningsbud så handlar det inte om att den ena eller den andra parten ska få fullt genomslag av sitt förlikningsbud, därmed inte sagt att endera parten kan vinna med sitt bud fullt ut. Men ofta handlar det om att finna en ”gyllene” medelväg där båda parter får ge och ta. Det kan handla om att inte fullt ut räkna kronor och ören utifrån vad man anser sig ha rätt till. I vissa fall är det dyrare för en part att driva en tvist för långt än att nå en förlikning snabbt. I varje förlikningssituation får man ställa sig frågan - vad har jag att vinna respektive att förlora genom att tvista med motparten till muntlig förberedelse eller till huvudförhandling? Vilka är riskerna juridiskt i förhållande till mina yrkanden och vad förlorar jag med att lång tid går innan tvisten blir slutligt avgjord. Detta får ställas i förhållande till varandra. För- och nackdelar med tvistens fortskridande! Många blir principiellt låsta och tänker inte längre på konsekvenserna av långdragna förlikningsförhandlingar eller riskerna för förlust. Du bör också tänka på om du har pengar till ombudsarvoden. Även om du har ett försäkringsbolag kräver vissa jurister/advokater exempelvis betalning av hela arvodet löpande månadsvis, varvid du får försäkringsersättning utbetalt i efterhand. Du får ställa dig frågan, har du likviditet till det och står självrisken du slutligt betalar i rimligt förhållande till det omtvistade värdet och processriskerna?
 • I muntlig förberedelse är domarens skyldighet att försöka förmå parterna till förlikning. De flesta tvister i domstolen går inte vidare efter muntlig förberedelse, dvs. de flesta parter förlikas i det stadiet. Domare brukar vara mycket skickliga till att förmå parterna till en förlikning. En vanlig metod är att efter inledande presentation av parternas ställningstaganden, varvid detta ofta kan anges kortfattat då stämningen ska innehålla de flesta detaljer, fortsätter förhandlingen med att domaren försöker hitta en förlikningsgrund mellan parterna. I detta sammanhang är det vanligt att domaren talar med respektive part i ”enrum”, dvs. den andra parten får lämna förhandlingssalen. Efter inledande bud från respektive part är det vanligt att parterna ”flyttar” på sina bud - det kan bli lite utav en ”prutsituation”, eller någon slags tävlan om vem som kan tänka sig att flytta på sitt bud mest. Här kan det vara vanligt att ett ombud säger ett belopp och tillägger strängt att det är det sista budet annars blir det huvudförhandling. Men det kan vara charader, ibland får man ha is i magen och man kan vara lika hård tillbaka vilket kan leda till både positiva och negativa effekter på motpartens förhandlingsvilja/höjd på förlikningsbud - det kan bli lite som ett pokerspel. Du får avgöra utifrån omständigheterna vilka förlikningsbud och motbud som kan verka rimliga och vad du eventuellt skulle kunna nå framgång med och vilka möjligheter du potentiellt kan tänkas ha att flytta på motpartens förlikningsbud tills ni finner en gemensam lösning båda parter godkänner. Oavsett vilket resultat ni når under förlikningsdiskussionerna i muntlig förberedelse kan man ingå förlikning med motparten efter den muntliga förberedelsen ända fram till dagen för huvudförhandling. När huvudförhandlingen har satt igång, är det dock upp till domstolen att slutligt avgöra tvisten.

Beställ och ladda ner mall direkt

Spara tid och köp vår mall framtagen av specialiserad jurist med lång erfarenhet.

 • Högsta kvalitet.
 • Enkel att fylla i.
 • Säkert köp med kort, faktura eller swish.
 • Leverans direkt.
 • Nöjd-kund-garanti = pengarna tillbaka om du inte är nöjd.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Har du en fråga? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till [email protected]


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.