Det framgångsrika företaget omprövar kontinuerligt sin affärsidé. 

Både företaget och omvärlden förändras. Utan lyhördhet för förändringar i omvärlden är risken uppenbar att utvecklingen går företaget förbi.

Ett klassiskt svenskt exempel är Facits elektromekaniska räknemaskiner. Man insåg inte i tid att den nya elektroniken var på väg, och ett från början framgångsrikt företag blev på kort tid distanserat av japanska konkurrenter.

Även om Du anser att företagets situation är bra och lönsamheten god, så kan situationen förändras på kort tid. Några faktorer som bör beaktas vid omprövningen är följande:

Lönsamheten

 • Lönsamhetens – och omsättningens – utveckling hittills?
 • Hur bedöms den fortsatta utvecklingen? Marknaden
 • Hur bedöms den framtida marknadsutvecklingen?
 • Kan nya trender och behov skönjas? Produkterna
 • Behöver produkterna förändras?
 • Hur länge till är produkterna attraktiva på marknaden?
 • Kommer konkurrenterna med nya produkter? Konkurrenterna
 • Är nya konkurrenter på väg in på marknaden?
 • Vilken lönsamhet har konkurrenterna?

Hot och möjligheter

 • Vilka hot mot affärsidén kan identifieras?
 • Vilka möjligheter kan identifieras?

Nyckeltal

 • Orderstock och avvikelse från budget.
 • Täckningsbidrag och avvikelse från budget.
 • Lönsamhet och avvikelse från budget.
 • Omsättning och avvikelse från budget.

Affärsidéns utformning

 • Kan affärsidén formuleras om?
 • Vad skiljer affärsidén från konkurrenternas?

RUTINARBETE

Utifrån analysen kan Du få fram en bild av affärsidéns framtid.  Behöver den förändras? Eller håller affärsidén fortfarande men måste kompletteras med nya produkter och avveckling av befintliga produkter?

Låt arbetet med omprövningen vara en del av Ditt löpande rutinarbete. Ett sätt kan vara följande:

 • Veckovis görs dels en enkel översikt utifrån frågor liknande de ovanstående, dels en sammanställning av intryck och signaler från kontakter med medarbetare, kunder, leverantörer och affärsbekanta.

På så sätt arbetar Du upp en fingertoppskänsla för kommande förändringar och affärsidéns hållbarhet. Arbetet med att ompröva affärsidéns hållbarhet är ett led i arbetet med att utveckla företagets affärsplan.

Företagets affärsidé är ju den idé kring vilken företaget är uppbyggt. Därför måste Du alltid ompröva och förädla affärsidén. Att skriftligt formulera affärsidén är en process. Låt det ta den tid som behövs. Ett led i att kontinuerligt ompröva affärsidén är att försöka omformulera den.

Detta underlättar för Dig att finna det unika, styrkan och svagheten i affärsidén.

I KORTHET

 • Ompröva kontinuerligt affärsidén.
 • Förädla affärsidén.
 • Omprövningen är en del av arbetet med affärsplanen.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.