Startsida
av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se i Älmhult
91 foruminlägg
1372 artiklar
Sjunde och näst sista partiet ut i vår granskning av riksdagspartiernas företagspolitik är Miljöpartiet. Frågorna har vi ställt utifrån offentlig information om Miljöpartiets politik. Vi har valt att dela upp Miljöpartiets förslag utifrån tre kategorier: skatter, regelförenklingar och övriga företagsfrågor.

Sammanfattning

 

Miljöpartiet vill sammanfattningsvis genomföra följande förslag gentemot företag:

Skatter:

1. Arbetsgivaravgiften bör sänkas för alla företag och särskilt för småföretagen.
2. Momsen bör halveras på reparation av cyklar, kläder och skor.
3. Rut-avdraget föreslås omfatta reparation av vitvaror i bostaden.

Regelförenklingar:

1. Fortsätta arbetet med att se över och förenkla företagarnas regelverk.
2. Företagens uppgiftslämnande till statliga myndigheter bör i huvudsak göras elektroniskt.

Övriga företagsfrågor:

1. Ansvaret för sjuklön (dvs. båda sjuklöneveckorna) bör tas bort för alla företag med 10 anställda eller färre.
2. Upphandlingsmyndighet, som har införts, bl.a. för att främja innovationsupphandling samt underlätta för små- och medelstora företag att kunna delta i fler upphandlingar.
3. Nationellt innovationsråd, som har införts, för att fungera som ett forum för löpande utbyte mellan regeringen, näringslivet, forskarvärlden och arbetsmarknadens parter för att lyfta fram prioriteringen en stärkt innovationskraft.
4. 100 miljoner kommer att avsättas mellan 2016 och 2019 som ska stärka svensk konkurrens- och innovationskraft.
5. Miljöpartiet är positiva till öppen källkod och öppen hårdvara som ett sätt att stimulera kreativitet, företagande och jobbskapande.
6. Sverige bör vara det land i den industrialiserade världen som investerar mest per invånare i hållbar teknik.

 

De fullständiga svaren från Miljöpartiet finns nedan.

[sexypolling id="1"]

Hela intervjun med Miljöpartiet

1. Hur ser ni på småföretagen och deras möjligheter till att växa?

 

Små och medelstora företag är nyckeln till nya jobb och Sverige behöver fler högpresterande, innovativa och snabbväxande företag i alla delar av landet. De senaste 20 åren har fyra av fem nya jobb skapats genom företag med färre än 50 anställda. Svenska småföretagare förtjänar en politik som underlättar för nya företag att starta upp, utvecklas och anställa fler. En politik som gynnar entreprenörskap och innovation. En politik som gynnar hela Sverige.

Den nuvarande regeringen har som ambition att stärka förutsättningarna för ett växande nyföretagande och skapa realistiska möjligheter för små och medelstora företag att expandera sin verksamhet. Ett viktigt underlag i detta arbete blir betänkandet från den pågående utredningen Utveckling av entreprenörskaps- och innovationsklimatet (vilken presenteras i oktober i år). Kommittédirektivet fastslår att en översyn av såväl regelverk som de innovations- och entreprenörsskapsfrämjande insatserna bör göras i syfte att säkerställa att villkoren för entreprenörskap och innovationer i Sverige är ändamålsenliga, effektiva och internationellt konkurrenskraftiga.

2. Hur är er syn på arbetsgivaravgiften?

Många företag menar att nivån på arbetsgivaravgiften och sjuklöneansvaret är de två största hindren för att de ska kunna växa och skapa nya jobb. Miljöpartiet tycker att det har blivit dags att lyssna på företagarna.

Miljöpartiet vill sänka arbetsgivaravgiften för alla företag och särskilt för småföretagen. Vårt förslag ger en skattelättnad upp till ca 76 000 kronor per år – mycket pengar för ett litet företag. Egenföretagare får motsvarande sänkning av egenavgiften.

Halveringen av arbetsgivaravgiften för unga visade sig vara verkningslös i sitt syfte att generera en minskad ungdomsarbetslöshet. Riksrevisionen konstaterade att den hade dålig träffsäkerhet och höga dödviktseffekter, det vill säga en stor andel av de unga som berördes hade redan ett jobb eller hade fått jobb även utan den nedsatta avgiften. Dessutom var den mycket kostsam för skattebetalarna. På fyra år handlade det om över 50 miljarder kronor. Pengar som skulle göra betydligt bättre nytta i andra åtgärder. Sedan regeringen tillträdde har ungdomsarbetslösheten minskat successivt och bara under det senaste året har ungdomsarbetslösheten för ungdomar mellan 15-24 år minskat med nästan 4 % eller 26 000 personer

3. Vad säger ni om sjuklönen?

Miljöpartiet vill ta bort ansvaret för sjuklön (dvs. båda sjuklöneveckorna) för alla företag med 10 anställda eller färre. Alla företag med 11-49 anställda ska få en ersättning som motsvarar vad företag med 10 anställda får, så att ingen företagare ska behöva tveka på att anställa medarbetare nummer 11.

I regeringsöverenskommelsen var arbetet för att stärka företagens villkor genom bland annat enklare regler och minskade sjuklönekostnader ett av de prioriterade områdena. Och en ny ersättning för just höga sjuklönekostnader trädde i kraft förra januari och är i dagsläget utformad efter en differentierad modell som beaktar att sjukfrånvaron ser olika ut bland olika stora arbetsgivare – ersättningen syftar dock till att särskilt avlasta små företag.

4. Har ni några aktuella förslag som kommer att ge positiva effekter på företagsklimatet i Sverige?

Miljöpartiet föreslår halverad moms på reparation av cyklar, kläder och skor. Utöver detta föreslås också att rut-avdraget ska omfatta reparation av vitvaror i bostaden. I höstas kom regeringen överens med de borgerliga partierna om rut-avdrag för trädgårdsarbete, flyttjänster och IT-tjänster i hemmet. Miljöpartiet var pådrivande eftersom det har stora fördelar för miljön och skapar jobb åt till exempel nyanlända. För att alla som flytt till Sverige ska kunna starta sina nya liv behöver de snabbt komma i arbete. Regeringen har redan presenterat många förslag på området och kommer att presentera ännu fler förslag under året. Miljöpartiet vill stimulera tjänstesektorn, så att nya företag växer fram och de som redan finns får lättare att anställa.

5. Ni sitter i regeringen nu – finns det förslag på hur man kan stärka innovationskraften?

Sveriges ekonomiska styrka kommer av förmågan att vara innovativa och sälja framstående, effektiva och kunskapsintensiva varor och tjänster på globala marknader. Grundläggande för detta är en hög kunskapsnivå och ett bra innovationsklimat som stärker företagens internationella konkurrenskraft. Nya kunskapsintensiva tillväxtföretag är centrala i detta då de bidrar till att skapa dynamik och innovationskraft i näringslivet.

Sedan september 2015 finns det en ny myndighet - Upphandlingsmyndigheten. I myndighetens uppdrag ligger bland annat att främja innovationsupphandling samt underlätta för små- och medelstora företag att kunna delta i fler upphandlingar.

Regeringen har även inrättat ett nationellt innovationsråd som ska fungera som ett forum för löpande utbyte mellan regeringen, näringslivet, forskarvärlden och arbetsmarknadens parter för att lyfta fram prioriteringen en stärkt innovationskraft. Rådet ska identifiera utmaningar och samverkansområden av strategisk betydelse för utvecklingen av innovations- och konkurrenskraft.

Miljö och klimat, Life Science och digitalisering är exempel på denna typ av områden. Regeringen aviserade i 2015 års ekonomiska vårproposition att 100 miljoner kronor per år 2016 – 2019 ska avsättas för att genomföra insatser som stärker svensk konkurrens- och innovationskraft. I budgeten för 2016 utökas denna post med ytterligare 50 miljoner kronor per år under vår mandatperiod för att genomföra insatser som utvecklar innovationsklimatet och skapar möjligheter för nya jobb att växa fram i hela landet i linje med överläggningar inom innovationsrådet.

6. Vad skulle ni göra för att innovationer och forskningsresultat lättare och snabbare ska gå från idé till verklighet?

Steget från innovation till prototyp, produkt och kommersialisering måste bli kortare. En viktig del av framtiden för svenskt näringsliv ligger i den gröna omställningen som ställer nya krav på kompetens och arbetssätt. Miljöpartiet ser positivt på öppen källkod och öppen hårdvara som ett sätt att stimulera kreativitet, företagande och jobbskapande.

7. Har ni några konkreta förslag för minskat regelkrångel?

Miljöpartiet vill fokusera på att minska det byråkratiska regelkrångel som drabbar företagen. Att förenkla byråkratin för företagaren frigör mer tid till att utveckla verksamheten och påverkar såväl konkurrenskraften som viljan och möjligheten att kunna anställa fler.

Miljöpartiet har drivit frågan om att inrätta ett Regelråd för att se över och förenkla de regelverk företagaren möter i sin vardag. 2008 inrättades just det så kallade ”Regelrådet” vars syfte är att granska och yttra sig över konsekvensutredningar som kan få effekter av betydelse för företag. Det här arbetet måste fortsätta att utvecklas och spridas till kommuner, landsting och länsstyrelser där handläggningstider ofta kan vara onödigt långa.

Att göra det enklare för företag att utveckla och driva sina verksamheter kommer att utgöra ett viktigt arbete för regeringen under nuvarande mandatperiod. Det är viktigt att regler är ändamålsenliga så att administrationen som krävs för att följa regelverken hålls till ett minimum. Myndigheters service, bemötande och korta handläggningstider är av stor vikt för ett konkurrenskraftigt företagsklimat. Digitalt framstående myndigheter ger en grund för att förenkla för företag. Företagens uppgiftslämnande till statliga myndigheter bör, i huvudsak göras elektroniskt. Regeringen har därför för avsikt att under hösten presentera den fortsatta inriktningen för ett förenklat, minskat och samordnat uppgiftslämnande genom digitalisering.

8. En framtidsspaning på morgondagens framgångsrika företag

Att stoppa miljöförstöringen och minska klimatutsläppen är bland de viktigaste uppgifterna för vår generation. Efterfrågan på miljövänlig teknik ökar globalt bland annat beroende på en ökad medvetenhet om produktionens och konsumtionens påverkan på miljö och klimat. För att utnyttja denna potential måste det svenska näringslivet förnya, vidareutveckla och marknadsanpassa sina varor, tjänster och system. Med ny grön teknik är det inte bara möjligt att minska vår miljöpåverkan utan också att skapa nya resurser för att utveckla vårt välfärdssamhälle. Miljöpartiet vill ge industrin långsiktiga spelregler för att delta i klimatarbetet. Tillsammans med branscherna vill Miljöpartiet utveckla system för energieffektivisering och teknikutveckling, genomföra fler innovationsupphandlingar och underlätta för personaloptioner i växande företag. Med målet att Sverige ska vara det land i den industrialiserade världen som investerar mest per invånare i hållbar teknik.

Taggar:

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.