Denna mall för hyreskontrakt i Word använder du för att kunna skriva ett avtal vid uthyrning av lokal. Uthyrning av lokal skiljer sig väsentligt i många avseenden från de hyresavtal som används för t.ex. förstahandskontrakt vid uthyrning av privatbostad.

Det finns många specialregleringar som måste behandlas mellan parterna vid upprättandet av hyresavtalet för en lokal. Här har du en väl genomarbetad mall för lokaluthyrning plus flera bra tips för att upprätta ett bra avtal.

Visar en förhandsgranskning av mallen för hyreskontrakt lokal

Förhandsgranska mall hyresavtal genom att klicka på bilden.


Beställ och ladda ner mall direkt

Spara tid och köp vår mall framtagen av specialiserad jurist med lång erfarenhet.

  • Högsta kvalitet.
  • Enkel att fylla i.
  • Säkert köp med kort, faktura eller swish.
  • Leverans direkt.
  • Nöjd-kund-garanti = pengarna tillbaka om du inte är nöjd.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Har du en fråga? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till [email protected]

Här hittar du hyresavtal för bostad, förstahandskontraktandrahandskontrakt och uthyrning av egen bostad (ex rum i bostaden).

Detta gäller denna mall hyresavtal lokal

Vi har i en del fall i mallen lämnat det öppet för parterna att komma överens i en särskild bilaga eller i annat fall kryssa för eller ange direkt på strecksatser vad som skall gälla mellan parterna. Vi har funderat över vad som kan verka vara en rimlig avvägning av parternas ansvar och förpliktelser gentemot varandra och därför i vissa situationer inte angett flertalet alternativ vid avtalsregleringen. Det är lätt att stryka eller ändra det som inte passar er situation. I övrigt har ni ett komplett hyresavtal för uthyrning av lokal i denna mall.

I särskilda fall kanske ni vill ha specifika klausuler kopplade som bilagor till avtalet, såsom indexklausul eller fastighetsskatteklausul eller om ni vill utveckla miljöfrågor i en särskild miljöklausul. Ni kan också bifoga en brandskyddsklausul om vilket hyrestagaren och hyresvärden har gentemot varandra för att gällande brandskyddsregler skall iakttas. Önskar ni hjälp med detta, kan vi lägga upp det på sajten. Lägg i så fall ett önskemål om det i kommentar till mallen.

Kontrollera varje klausul så att det är i enlighet med er vilja och fyll i där bokstav X, Y, Z angivits, så har ni ett komplett hyresavtal för lokal som är i överensstämmelse med hyreslagens regleringar och gängse sedvanliga villkor i branschen på området.

Tips för ett korrekt hyreskontrakt lokal

I klausul 3 ska ni skriva in vad lokalen ska användas till. Se till att undvika oprecisa uttryck, skriv in så tydligt som möjligt exakt vad lokalen ska användas till. Skulle användningen av lokalen förändras får ni komma överens om detta med hyresvärden. Kommer ni inte överens med hyresvärden om en ändrad användning av lokalen kan ni emellertid vända er till hyresnämnden. Där gäller följande (se 12 kap 23 § jordabalken):

Lokalhyresgästen får inte använda lokalen för något annat ändamål än det avsedda, om inte hyresnämnden lämnar tillstånd till det. Sådant tillstånd skall lämnas, om hyresgästen innehaft lokalen längre tid än två år och har beaktansvärda skäl för en ändrad användning samt hyresvärden inte har befogad anledning att motsätta sig den. Tillståndet kan förenas med villkor.

Det rekommenderas att ni upprättar ett besiktningsprotokoll över lokalen vid tillträdet. Om ni inte har en besiktningsman bör ni i vart fall gemensamt göra en syn och under den synen nedteckna lokalens skick, fotografera samtliga utrymmen och förslagsvis mejla över dem mellan hyresgäst och hyresvärd så att båda parter bevisligen är införstådda med lokalens skick. I vissa fall bör ni tillkalla en besiktningsman eller miljöexpert, om du tex tillträder en lokal som används som bilverkstad. Alla lokaler där miljöskadliga utsläpp kan ske bör särskilt noggranna kontroller vidtas. Det kan annars senare komma att skyllas på dig som hyresgäst vad tidigare hyresgäster orsakat.

Du bör ha noggrann koll på de risker din verksamhet medför och därmed vilka försäkringar som kan vara viktiga. Det kan handla om att du hamnar i tvist gällande lokalen eller verksamheten. Ombudskostnader kan då bli väldigt höga. I lokalhyresavtalet finns en klausul om försäkringar, se klausul 7.

Vad gäller uppsägningstider hänvisas till hyreslagen, se i hyreskontraktet. Vilka uppsägningstider som gäller framgår av 12 kap 4 § och är som följer:

Hyresavtal som gäller för obestämd tid kan, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla:

1. vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, när avtalet avser en bostadslägenhet, eller

2. vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen, när avtalet avser en lokal.

Skall ett lokalkontrakt för bestämd tid sägas upp för att upphöra att gälla och är inte längre uppsägningstid avtalad, skall uppsägningen ske senast:

1. en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor,

2. en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader,

3. tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet,

4. tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader men längst nio månader och det är fråga om en lokal,

5. nio månader i förväg om hyrestiden är längre än nio månader och det är fråga om en lokal.

Observera! Det kan vara bra att vara väldigt noggrann med att ange exakt vad en fullgod flyttstädning innebär. Detta kan med fördel tas in i en bilaga, se klausul 22.

Detta lokalkontrakt har många möjligheter till upprättande av bilagor. Gå noggrant igenom vad ni skulle vilja reglera i bilagor och ange hänvisningar till bilagorna i lokalavtalet. Alla bilagor bör undertecknas med hyresgästens och hyresvärdens namn samt datum och ort anges på bilagan i anknytning till undertecknande. Mejla avtalet och bilagorna sinsemellan, mejlkorrespondens utgör ett bra bevismedel ifall ni skulle hamna i någon konflikt om vilka bilagor som gäller för avtalet.

Beställ och ladda ner mall direkt

Spara tid och köp vår mall framtagen av specialiserad jurist med lång erfarenhet.

  • Högsta kvalitet.
  • Enkel att fylla i.
  • Säkert köp med kort, faktura eller swish.
  • Leverans direkt.
  • Nöjd-kund-garanti = pengarna tillbaka om du inte är nöjd.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Har du en fråga? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till [email protected]


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.