Mall för kreditavtalVid marknadsföring av kreditavtal ska näringsidkaren, med angivande av ett ”representativt exempel”, lämna information om den s.k. effektiva räntan för krediten - dvs. krediträntan och övriga kostnader i samband med krediten.

Dessutom ska näringsidkaren i marknadsföringen lämna information om följande (7 § konsumentkreditlag 2010:1846):

1. krediträntan, med angivande om den är bunden eller rörlig,
2. avgifter och andra kostnader som utgör en del av kreditkostnaden,
3. kreditbeloppet,
4. kreditavtalets löptid,
5. det sammanlagda belopp som ska betalas av konsumenten och storleken på avbetalningar, och
6. kontantpriset och den kontantinsats som krävs vid kreditköp.

Innan ett kreditavtal ingås ska vidare följande information ges till kredittagaren i formuläret standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (länk till EU:s formulär - PDF) (8 § konsumentkreditlag 2010:1846):

1. vilket slags kredit det rör sig om,
2. kreditgivarens och kreditförmedlarens namn, organisationsnummer och adress,
3. kreditbeloppet och villkoren för utnyttjandet av krediten,
4. kreditavtalets löptid,
5. varan eller tjänsten och dess kontantpris vid kreditköp,
6. krediträntan, villkoren för krediträntan med angivande av referensindex eller referensräntor samt tidpunkter, förfaranden och andra villkor för ändring av krediträntan,
7. den effektiva räntan, med angivande av ett representativt exempel, och det sammanlagda belopp som ska betalas av konsumenten,
8. avbetalningarnas storlek, antal och förfallotidpunkter samt den ordning enligt vilken betalningarna ska fördelas på krediter med olika krediträntor; om en betalning inte avräknas utan sparas eller investeras för konsumentens räkning, ska det anges,
9. avgifter med anledning av kreditavtalet och villkoren för ändring av avgifterna,
10. notariatsavgifter,
11. skyldighet att ingå ett avtal om en kompletterande tjänst till kreditavtalet,
12. dröjsmålsräntan och villkoren för ändring av den samt avgifter som ska betalas när avtalsförpliktelser inte fullgörs,
13. påföljder vid dröjsmål med betalning,
14. begärda säkerheter,
15. förekomst eller avsaknad av ångerrätt,
16. konsumentens rätt till förtidsbetalning samt kreditgivarens rätt till ränteskillnadsersättning och hur denna ersättning ska beräknas,
17. konsumentens rätt att få information om att en kredit inte beviljats,
18. konsumentens rätt att få ett utkast till ett kreditavtal, och
19. den tid under vilken erbjudandet gäller.

Näringsidkaren ska pröva om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt kreditavtalet. Kreditprövningen ska grundas på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden. Krediten får beviljas endast om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra sitt åtagande.

Mallen ska inte förväxlas med kreditfaktura.

Mallen för kreditavtal är helt gratis.


Det är också viktigt att notera att vid kreditköp av en vara ska säljaren ta ut en kontantinsats av köparen i enlighet med god kreditgivningssed. Kontantinsatsen ska motsvara minst 20 % av varans kontantpris, om inte särskilda förhållanden föranleder annat.

Innan ni sysslar med kreditavtal bör ni dock läsa igenom konsumentkreditlagen. En bestämmelse som är unik i just Er situation kan vara tillämplig.

Vi har upprättat ett konsumentkreditavtal som kan användas i sin helhet. Observera dock att ni i avtalet måste exemplifiera avbetalningen av ett kreditköp - samtliga poster beräknat med samtliga räntor/övriga kostnader och totalkostnad för hela kreditperioden, dvs. varan/tjänstens kapitalbelopp + räntor + övriga avgifter. Dessa uträkningar sätter ni in under punkt 3.4 i kreditavtalet.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.