Skriften kommer inte att analysera eller utveckla
vare sig etablerade eller nya värderingsmodeller; dessa kommer endast att beröras mycket kortfattat. Skriften ska i stället ses som ett komplement till den befintliga litteraturen om företagsvärdering och riskkapitalanskaffning, som till exempel CONNECT-skriften Från såddkapital till börsintroduktion (IVA-R 438).

Siffror och matematik ställs i bakgrunden till förmån för mer jordnära faktorer som präglar investerarnas syn på de unga tillväxtföretagen och framför allt tillväxtföretagarna. Det huvudsakliga innehållet i skriften baserar sig på ett antal intervjuer med företrädare för riskkapitalbolag och rådgivare till tillväxtföretag, samt svaren från en skriftlig anonym enkät som CONNECT Sverige genomförde under våren 2001.

Enkäten vände sig till ett 70-tal riskkapitalbolag
, såväl privata som offentligt ägda, varav 22 svarade. Någon vetenskaplig redovisning av enkäten kommer inte att göras, utan resultatet är inarbetat i texten.

Det kan emellertid vara av intresse att veta att enkätsvaren
bekräftas av en examensuppsats, baserad på en liknande enkät, vilken har genomförts vid Handelshögskolan i Stockholm – Företagsvärdering på riskkapitalmarknaden i Sverige (Handelshögskolan i Stockholm, 2000).

Inledningsvis bör nämnas att begreppet investerare används i skriften som samlingsnamn för riskkapitalbolag, representanter för sådana bolag och så kallade affärsänglar; det vill säga investerare som – mot en ägarandel – tillför såväl kapital som kunskap till företag med tillväxtpotential.

Banker samt passiva investerare
, till exempel i börsaktier, omfattas inte.

Skriften har följande uppläggning:

I kapitel 2 lämnas en kortfattad översikt av de vanligaste formerna för företagsfinansiering. Kapitel 4 berör vissa grundläggande frågor som till exempel syftet med Ditt företagande och Dina relationer med investerare och rådgivare.

I kapitel 4 nämns något om den så kallade klassiska tillväxtresan och dess utvecklingsfaser. Värdering av tillväxtföretag i allmänhet berörs mycket kortfattat i kapitel 6, och i kapitel 7 redovisas de viktigaste faktorerna som påverkar investerarnas värdering av dessa företag.

I kapitel 7 diskuteras prissättningen och storleken på investerarens ägarandel i tillväxtföretaget, och skriften avslutas med några reflexioner avseende framgångsrika respektive misslyckade investeringar i kapitel 9.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.