Nu är det dags igen! Lika träffsäkert som julafton infinner sig den välbekanta deklarationssäsongen. De flesta företagare vill nog bara ha detta undanstökat, men egentligen är det inte så besvärligt om du har koll på din bokföring och har skött om den löpande. Då kan du också enkelt göra avdragen som du har rätt till.

Här följer några utvalda highlights och tips inför årets deklarationsrunda.

Tips 1: Mest fördelaktigt vid aktieförsäljning

Har du sålt marknadsnoterade aktier med en värdeökning på över 400%? Det är mest fördelaktigt att deklarera en sådan försäljning genom att använda schablonmetoden där du kan ta upp 20% av aktiens försäljningspris som omkostnad.

Tips 2: Räntekompensation

Om du har ett bundet lån i din bank men förtidslöser lånet kan du råka ut för att få erlägga räntekompensation. Detta är samma sak som ränteutgift och du kan dra av detta under inkomst av kapital.

Tips 3:  Rot- eller Rutavdrag

Tänk på att rot- eller rutavdrag är personligt endast för den eller de som äger del i den bostad där arbetet har utförts. Avdragen tillsammans får högst vara 75 000 kronor per person och år, av denna summa får rotavdraget vara max 50 000 kronor. Läs mer på Skatteverkets sida.

Tips 4: Avdrag för trängselskatt

Har du erlagt trängselskatt för den egna bilen under inkomstår 2021? Uppfyller du också reglerna för att få avdrag för resorna till och från din arbetsplats? Då kan du även dra av trängselskatt. Reseutgifterna och trängselskatten läggs ihop och avdrag medges för den trängselskatt som överstiger 11 000 kronor. Avdraget gäller inte förmånsbilar och i de fall som trängselskatten betalats via avdrag på lön eller kontant. I dessa fall ska arbetsgivaren reducera bilens förmånsvärde med beloppet som du har betalat.

Tips 5: Bilförmån

Har du bytt arbetsgivare? Du kan yrka justering i din inkomstdeklaration och sänka det sammanlagda förmånsvärdet till 75% om du har bytt arbetsgivare. Om du kör ett visst antal mil under ett år kan bytet till en ny arbetsgivare göra att du inte kör fullt antal mil hos den ena eller den andra arbetsgivaren, men du gör det sammanlagt under hela året. Båda arbetsgivarna redovisar fullt förmånsvärde var och en för sig på din kontrolluppgift. Du kan då begära nedsättning under punkten för övriga upplysningar i deklarationen.

Tips 6: Avgångsvederlag – potentiell skattesänkning

Tar du emot royalties, ersättning från försäkringar, pengar från vinstandelar eller retroaktiva pensionsutbetalningar? Samma regel kan gälla för alla dessa. Har du exempelvis fått en inkomst under 2021 som består av ett avgångsvederlag för flera år ska du undersöka om reglerna för ackumulerad inkomst kan användas i ditt fall. Reglerna kan potentiellt också gälla vid försäljning av aktier, så kallade kapitalvinster, och i så fall för den delen av vinsten som du betalar skatt för under inkomstslaget tjänst. Ordinära kapitalvinster kan dock inte fördelas ut över åren. Det finns också vissa beloppsbegränsningar, för mer info, se här.

Tips 7: Pensionssparande – om du bedriver näringsverksamhet

Saknar du pensionsrätt? Det allmänna avdraget för pensionssparade är avskaffat men vet du att du har rätt till pensionsavdrag med 35% av din inkomst som anställd eller inkomst av näringsverksamhet? Du kan dra av max 10 prisbasbelopp vilket är max 476 000 kronor för inkomståret 2021. Läs mera här.

Tips 8: Redovisa hyresinkomster

Om du har hyrt ut ditt hus ska hyresintäkten redovisas. Du kan göra ett schablonavdrag på 40 000 kronor och 20% av hyresintäkten. I praktiken innebär detta att hyresinkomster upp till 50 000 kronor är befriade från skatt. Om det är en lägenhet får du dra av schablonen på 40 000 kronor och det belopp som motsvarar hyran/ månadsavgiften för den del som hyrts ut. Vid uthyrning till arbetsgivare får du däremot endast dra av den faktiska merkostnaden som uthyrningen orsakat. Länk till Skatteverkets information.

Tips 9: Arbetsredskap

Om du är anställd i ditt bolag och arbetsredskap inte tillhandahålles eller betalas kan du dra av detta i din egen deklaration, exempelvis mobil eller annan utrustning. Du kan också dra av om du själv köper utrustningen. Villkoret är att utrustningen behövs för att du ska kunna utföra ditt arbete. Det ställs högre krav än om du fått utrustningen av företaget. Om ditt avdrag godkänns kan du dra anskaffningsutgiften med max ett halvt prisbasbelopp, det vill säga 23 800 kronor för inkomståret 2021. Om inköpet är dyrare kan arbetsredskapet skrivas av utifrån livslängd, exempelvis med 20% per år vid 5 års avskrivning. Om livslängden är max 3 år kan anskaffningsutgiften dras direkt, även om det är större än 23 800 kronor. Mer om arbetsredskap finner du här.

Tips 10: Förbättringsutgifter kan dras av utan kvitto

Vid fastighetsförsäljning kan man göra avdrag för förbättringskostnader också om underlag eller kvitton saknas. Du behöver dock visa att du kan ha haft kostnaden genom foton, namn på hantverkare, bygglov eller annat som kan styrka uppgiften. Om du har fått rotavdrag som privatperson kan du dra av den delen av summan som du betalade till hantverkaren som förbättringsutgift. Du kan inte dra den del som du har fått rotavdrag för.

Tips 11: Har du uppdrag på två orter

Har du dubbel bosättning på grund av ditt arbete? Det vill säga på två olika orter. Det går att göra avdrag för dubbla boendekostnader, villkoret är att du övernattar där du arbetar och att det är över 50 km mellan den ordinarie bostaden och den andra arbetsorten. Du kan få avdraget i max 2 års tid, men det finns undantag som kan förlänga tiden. Lär mer här.

Tips 12: Aktieägare i fåmansbolag

Om du är delägare i ett fåmansbolag får du inte glömma att fylla i K10-blanketten som inlämnas tillsammans med Inkomstdeklaration 1. Om du inte fyller i K10-blanketten kan du gå miste om sparad utdelning. Du behöver därmed lämna in K10 även för de år som utdelning inte skett.

Tips 13: Dra av tekniken

Om du har köpt in en dator till företaget och värdet är max ett halvt prisbasbelopp, 23 800 kronor kan du dra av hela beloppet direkt oavsett företagsform. Även standardiserade datorprogram är avdragsgilla direkt. Om du däremot har skapat ett dataprogram enbart för din verksamhet gäller samma princip som för inventarier, det vill säga årsvisa avskrivningar. En annan förbrukningsinventarie som du kan dra av direkt är mobiltelefonen. Samtalskostnaderna är avdragsgilla som rörelsekostnader.

Tips 14: Avdrag även vid lånad bil

Oavsett företagsform kan du ta ut 18,50 kronor skattefritt per mil för resor i företagets tjänst. Du kan också få skattefri ersättning för trängselskatter, parkeringsavgifter, vägavgifter och liknande som uppkommit på tjänsteresa. Dessa avdrag gäller även om du har lånat bilen.

Tips 15: Friskvård

Företaget kan ge ett friskvårdsbidrag till sina anställda för motion och friskvård som godkänns av arbetsgivaren. För att bidraget ska bli skattefritt ska det erbjudas till hela personalen och ha ett mindre värde. Skatteverket anger 5000 kronor inklusive moms per anställd som ett mindre värde.

Friskvårdsbidrag över 5000 kronor ska beskattas av mottagaren. Aktiviteten kan inte kosta över 1000 kronor per tillfälle, då ska den också beskattas. Om du äger en enskild firma kan du som ägare inte dra av för din friskvård, däremot kan en ägare i ett aktiebolag göra det eftersom man då räknas som anställd.

Tips 16: Firma i din bostad

Driver du firma i din egen bostad? Om du har inrett ett kontor, eller har en särskild företagslokal i din bostad kan du dra av en skälig del av de löpande kostnaderna för värme, ström, vatten och förslitning av lokalen samt förstås de kostnader som är förknippade med näringen. Har du inte avsatt en lokal för företagsverksamheten kan du fortfarande göra ett mindre avdrag med 2000 kronor per år, om du arbetat minst 800 timmar i bostaden under året och du eller din make/ maka äger den. För hyresrätt eller bostadsrätt är avdraget 4000 kronor per år.

Tips 17: Utbildningsavdrag

Kurser och konferenser är avdragsgilla om de är till nytta för företaget och kursprogrammet är utarbetat. Det finns praxis som säger att den effektiva delen av en kurs behöver pågå i minst 6 timmar per dag eller 30 timmar under en arbetsvecka (5 dagar). Utbildningar av karaktären körkortsutbildningar som är långa och utdragna är inte avdragsgilla.

Tips 18: Avdrag för FoU

Missa inte att du kan dra av 20 procentenheter för anställda som arbetar minst 75% med forskning och utveckling i kommersiell avsikt – och från 1 juli 2021 gäller 50% av arbetstiden.

Tips 19: Nyttja förlust i firman

Har du förluster som du kan nyttja till din fördel?

Är din firma inte äldre än 5 år? Om detta stämmer och din enskilda firma hade ett förlustår 2021 har du möjligheter att hantera detta även om du haft egen inkomst av tjänst eller pension. Antingen kan du dra av förluster upp till 100 000 kronor som ett allmänt avdrag. Detta kan sänka din skatt på exempelvis inkomst av tjänst. Du kan också spara underskottet och skjuta fram det till kommande år.

Ett undantag vad gäller firmans aktiva år görs för konstnärlig verksamhet, här kan avdraget göras oavsett firmans ålder.

Tips 20: Marknadsföringsavdrag

Online-verksamhet är vardagsmat idag och avdrag för webbdesign och andra online tjänster som exempelvis sökmotoroptimering är numera vanliga. Du kan dra av för att exempel skapa en kundvänligare webbplats – allt digitalt som kan motiveras är avdragsgillt. Det mesta betraktas som marknadsföringskostnader.

Tips 21: Gör aldrig dessa avdrag

Även om vissa kostnader tillhör din näringsverksamhet är de inte avdragsgilla. Avdragsförbudet gäller för alla företagsformer. Det går exempelvis inte att dra av skattetillägg eller svenska allmänna skatter som inkomstskatt. Du kan inte dra av böter eller offentligrättsliga sanktionerade avgifter, ej heller förseningsavgifter och kontrollavgifter. Det går inte att dra av viten eller kostnadsräntor på skattekontot, inte heller mutor och felparkeringsavgifter. Om du anlitar hjälp för att upprätta din deklaration eller driva skatteprocesser är detta inte avdragsgillt – till skillnad från löpande bokföring som är avdragsgill. 

Kostnader för advokat och rättegångskostnader är endast avdragsgilla om kostnaderna avser att öka den skattepliktiga inkomsten eller minska den avdragsgiltiga kostnaden.

Olika företagsformer och deklarationsdatum

Den som deklarerar enskild näringsverksamhet (enskild firma) använder NE-bilagan som lämnas in samtidigt med den egna privata inkomstdeklarationen. Du behöver förutom detta utföra årsbokslutet och lämna in en momsdeklaration. 

Deklarera senast 2 maj 2022. Du kan söka anstånd för att deklarera senast 31 maj.

Om du deklarerar ideell förening, din stiftelse eller registrerade trossamfund ska du lämna in Inkomstdeklaration 3. Räkenskapsåret styr vid vilken tidpunkt du ska lämna in din deklaration. Om en förening är allmännyttig ska man alltid inlämna en uppgift om skattefri verksamhet. Om föreningen exempelvis byter kassör behöver man komma ihåg att avregistrera föregående deklarationsombud. Det kan du göra på blanketten om avregistrering och återkallelse av behörighet SKV 4804. För deklarationsdatum se Skatteverket.

Om du är delägare i ett fåmansbolag, ett litet aktiebolag, och innehar kvalificerade andelar i bolaget behöver du inlämna en K10-bilaga med den egna privata inkomstdeklarationen. Företaget inlämnar sin egen deklaration, Inkomstdeklaration 2.

Ett aktiebolag, den ekonomiska föreningen, samfällighetsföreningen och bostadsrättsföreningen ska inlämna Inkomstdeklaration 2. Även här styr räkenskapsåret när du ska lämna in din deklaration. Detta reglerar även vid vilken tidpunkt du får ditt slutskattebesked och när kvarskatt ska betalas – om du har sådan. För deklarationsdatum se Skatteverket.

Om du deklarerar handelsbolag eller kommanditbolag gör du det på Inkomstdeklaration 4, men du behöver också inlämna vissa speciella uppgifter för delägarnas beskattning. Dessa uppgifter är ett räkenskapsschema INK4R, delägarnas uppgifter INK4DU samt skattemässiga justeringar på INK4. Som delägare ska du även lämna bilagan N3A med din egen privata deklarationsblankett. Det finns bra deklarationsanvisningar på Skatteverkets blankett SKV 294, ta en titt här.

Omställningsstöd ska inkomstdeklareras

Har du erhållit omställningsstöd eller någon form av coronastöd? Näringslivsstöd?

Dessa stöd ska tas upp i företagets deklaration och redovisas i Inkomstdeklarationen. Det ska redovisas som övrig rörelseintäkt. Det kan vara så att stödet angivits som intäkt det år beslutet togs, och om du vill att det istället ska tag upp det året som kostnaden har belastat företaget behöver du göra en skattemässig justering i företagets inkomstdeklaration – så att resultatet blir korrekt.

Har företaget ansökt om förlängd återbetalningstid eller en avbetalningsplan?

Skatteverket tar beslut i frågan efter den 23 mars 2022.

Det är bra att veta att när beloppet, eller delar av beloppet av det skattepliktiga omställningsstödet gör man avdrag i inkomstdeklarationen för det återbetalda beloppet. Skatteverket utreder inte tidpunkt för avdraget för återbetalningen av omställningsstöd eller näringsbidrag, mer information finns på Skatteverkets hemsida:

För mer information om återbetalning av dessa stöd, följ länken till Skatteverket.

Eller länken till Corona-stödet.

Förseningsavgift – onödigt!

Det behöver finnas en mycket bra anledning för att få uppskov med inlämning av deklarationer, och om du inte håller koll på inlämningsdatum debiterar Skatteverket en förseningsavgift. För aktiebolag och ekonomisk förening är förseningsavgiften 6 250 kronor. Om du fortfarande inte lämnar in deklarationen kan det bli både två och tre extra förseningsavgifter, var och en på samma summa som den första.

Patenträtter och immateriellt

Hur gör man med immateriella tillgångar? Patenträtter, varumärken, goodwill? För immateriella tillgångar dras utgiften av via avskrivning, vilket fungerar som en vanlig avskrivning där man skriver ner tillgången med en årlig summa på samma sätt som med inventarier. Däremot gäller inte reglerna om de omedelbara avdragen som exempelvis treårsinventarier eller inventarier av lägre värde kan ha. Mer information finner du här.

Periodiseringsfond

Om du vill skjuta upp beskattningen av en vinst kan du använda periodiseringsfonden och återföra pengarna vid ett senare tillfälle. Denna avsättning ger en viss skattekredit, du kan dra av 30% av årets bruttovinst och har 6 år på dig att återföra den. Vid en förutsägbar förlust ett visst år kan man återföra pengar från periodiseringsfonden och kvitta vinsten mot förlusten. Det kan också finnas en möjlighet att slippa betala marginalskatt på 65-70% genom att nyttja periodiseringsfond eller expansionsfond på ett smart sätt.

Regler för avsättningens storlek till periodiseringsfond finns här.

Avsättning expansionsfond.

Byt till kort karens

Tillhör du de som har 7 karensdagar i sjukförsäkringen? Många har fortfarande 7 karensdagar trots att det nu går att byta till en dag. Detta kostar cirka 400–500 kronor per år, eller mindre, och detta kan tjänas in. Den kortare karenstiden gäller dock inte för de sjukdomar som du redan varit sjukskriven för de sista två åren innan du bytte till en karensdag. Helst ska du anmäla bytet till Försäkringskassan när du varit frisk i två år.

Ny regel för ränteavdragsbegränsningar

Avdragsrätten för företagets ränteutgifter begränsas av ett eget regelverk. Dessa regler berör avdragsrätten som begränsas till 30% av företagets resultat före beskattning, räntor, avskrivning och värdeminskningsavdrag eller till max 5 miljoner kronor. Läs mer om reglerna här.

Nedskrivning aktier

Aktier räknas som en finansiell anläggningstillgång. Man kan skriva ner aktier till det lägre värdet som aktierna har på balansdagen, men det går bara att dra av kostnaden i resultaträkningen i ett fåtal situationer. När nedskrivningen inte är avdragsgill vid beskattning ska detta avdrag anges som en justerad intäktspost i inkomstdeklarationen. Läs mer om nedskrivning av aktier här.

Byt till årsmoms

Omsätter du max 1 miljon kronor per år? Då är årsvis moms mest fördelaktigt, du får längst skattekredit och sparar administration. Moms betalas årsvis den 26:e i den andra månaden efter räkenskapsårets slut. Om du har enskild firma kan du redovisa moms i inkomstdeklarationen normalt i början av maj.

VANLIGA BLANKETTER:

INKOMSTDEKLARATION 2 – AKTIEBOLAG, EKONOMISK FÖRENING M.FL. (SKV 2002)

INKOMSTDEKLARATION 3 – IDEELLA FÖRENINGAR, STIFTELSER M.FL. (SKV 2003)

INKOMSTDEKLARATION 4 – HANDELSBOLAG (SKV 2004)

N3A – ANDEL I HANDELSBOLAG – FYSISK PERSON OCH DÖDSBO (SKV 2153)

N3B – ANDEL I HANDELSBOLAG – JURIDISK PERSON (EJ DÖDSBO) (SKV 2167)

NE – INKOMST AV NÄRINGSVERKSAMHET – ENSKILDA NÄRINGSIDKARE (SKV 2161)

N4 – UPPSKOV – NÄRINGSVERKSAMHET (SKV 2154)

N7 – ÖVERTAGANDE – FONDER OCH FÖRDELNINGSBELOPP (SKV 2170)

N8 – SKOGSAVDRAG – SUBSTANSMINSKNINGSAVDRAG (SKV 2155)

N9 – BEGRÄNSNING AV RÄNTEAVDRAG M.M. (SKV 2158)

K10 – KVALIFICERADE ANDELAR FÅMANSFÖRETAG (SKV 2110)

Se även: Viktiga datum för deklaration företag 2022Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.