All information är citerad från partiernas egna hemsidor under “Vår politik A-Ö” eller motsvarande rubrik.

Vad säger partierna?

Vänsterpartiet (V)

 • Sjuklöneansvar
  För mindre företag kan sjuklöneansvaret vara betungande. Vi vill därför att företag med upp till 10 anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön.
 • Lokala sparbanker 
  Vi vill stärka de lokala sparbankernas möjligheter att konkurrera med storbankerna och bidra till utvecklingen av det lokala näringslivet.
 • Stark fackföreningsrörelse
  Vänsterpartiet värnar den svenska kollektivavtalsmodellen där arbetsmarknadens parter förhandlar och tecknar avtal om arbetstagarnas löner och villkor. För att modellen ska fungera krävs starka fackföreningar som kan utgöra en motvikt mot kapitalet.
 • Förmögenhetsskatt 
  Vänsterpartiet föreslår därför att det införs en ny, progressiv förmögenhetsskatt, en miljonärsskatt helt enkelt. Förmögenhetsskatten börjar gälla på nettoförmögenhet som överstiger 6 miljoner kronor.
 • Arbetsmarknad 
  En stor grupp arbetstagare, främst från EU och tredje land men även personer med subventionerade anställningar, har lägre löner och sämre villkor än andra arbetstagare. Detta undergräver såväl löntagarnas rättigheter som seriösa företags möjligheter till konkurrens på lika villkor. Det vill vi ändra på.
 • RUT 
  Vänsterpartiet föreslår att skattereduktionen för hushållsnära tjänster, det s.k. RUT-avdraget, avskaffas. Vi har inget emot hushållsnära tjänster. Det vi vänder oss emot är att dessa skattesubventioneras – den som använder hushållsnära tjänster bör betala för det själv.

Miljöpartiet (Mp)

 • Jämställd arbetsmarknad 
  Vi vill lagstifta om kvotering av kvinnor till styrelser i börsbolag och statliga bolag, så att inte mediokra män väljs framför mer kompetenta kvinnor.
 • Skatter 
  [Miljöpartiet vill] Beskatta stora förmögenheter mer, men sänka skatten på arbete och i landsbygden [och] sänka småföretagens skatt på arbete och höja skatten på miljöförstöring.
 • Gröna jobb 
  Företagare i hela EU förtjänar en politik som gynnar entreprenörskap, innovation och hållbar utveckling. Vi har en stor utmaning framför oss: att gå från ett ekonomiskt system som inte tar hänsyn till klimatet – till ett system som bidrar till omställningen till ett grönt och modernt samhälle.
 • Miljösmart teknik
  Vi vill investera i kompetensutveckling och miljösmart teknik, ge en morot till de som vill vara med i omställningen och fasa ut miljöskadliga subventioner.
 • Sociala företag
  Särskilt arbetsintegrerande social företag är bra på att integrera de mest utsatta grupperna i samhället och arbetslivet. De sociala företagen är också viktiga för att glesbygderna, där serviceutbud annars riskerar att försvinna, ska kunna leva. Vi vill förbättra villkoren för dessa företag.
 • Sjukförsäkring
  [Miljöpartiet vill] Förbättra regelverket för studenter som blir sjuka. Vi vill också stärka tryggheten för andra grupper som lätt hamnar utanför trygghetssystemen, till exempel kulturarbetare, egenföretagare och människor som arbetar med
  otrygga arbetsvillkor, till exempel inom den växande gig-ekonomin


Socialdemokraterna (S)

 • Generationsväxling
  Det finns en stor potential för en ung generation att vidareutveckla och göra befintliga företag mer innovativa. Regeringens ambition är därför att underlätta finansieringen för att ta över företag som behöver generationsväxling. Vi vill också stärka start-up scenen och skapa bättre förutsättningar för kvinnor att starta företag.
 • Arbetskraftsinvandring
  Socialdemokraterna föreslår att arbetskraftsinvandring bara ska tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft ska gå till arbetslösa personer i Sverige.
 • Jämställt företagande
  Vi ser också att idag går företagsstöd och projektmedel främst till män och mansdominerade branscher. För att nå ett hållbart företagsklimat krävs ett öppet näringsliv där alla människors erfarenheter och kompetenser tas tillvara, det skapar ett bättre resursutnyttjande, stärkt innovationsförmåga och ökad attraktivitet.
 • Digital ärendehantering
  En digital statsförvaltning ger en grund för att göra det enklare för företagen i kontakten med myndigheterna. En fullt ut digital ärendehantering gör det lättare för företag att göra rätt från början, att få en snabbare ärendehantering och att lättare få besked om ärendestatus.
 • Kapitalförsörjning
  Ett väl fungerande ramverk och system för kapitalförsörjning är avgörande för att företag ska kunna starta och expandera. Därför har regeringen arbetat fram en ny struktur för statens riskkapitalinsatser som syftar till att skapa bättre finansieringsmöjligheter för företag i utvecklingsskeden.
 • Heltid som norm
  För att alla som vill ska få möjlighet att arbeta heltid måste utbudet av heltidsanställningar öka. Därför ska heltid vara norm på hela arbetsmarknaden.
 • Innovation
  Sverige ska underlätta den forskning och innovation,
  inte minst inom så kallad deep tech, som utvecklas i växelverkan mellan industriföretag, små underleverantörer och start-up företagen.


Centerpartiet (C)

 • Personaloptioner
  [Centerpartiet vill] Sänka skatten på personaloptioner och delägande i det företag där du jobbar.
 • Grön skatteväxling
  Högre skatter på det som påverkar miljön negativt gör att vi kan sänka skatten på jobb, företagande och investeringar. På så sätt gör vi det lättare för svenska företag att bidra till ekonomisk tillväxt och sysselsättning, samtidigt som utsläpp och miljöpåverkan minskar när förorenaren får betala utsläppskostnaden.
 • Avdrag för företag
  Globala jättar får tillgång till avgiftsfri energi till sina servrar, medan svenska bolag får betala avgifter. Elektronik beläggs dessutom med kraftiga avgifter, utifrån en omodern syn på hur elektroniskt minne används. En översyn av skatter, avgifter och avdrag bör därför göras för att säkra en konkurrensneutral och modernare lagstiftning. 
 • Avdrag FoU
  Avdraget för forskning och utveckling är ett viktigt instrument för att stärka tillväxten och företagens konkurrenskraft, och det är viktigt att digital utveckling kan utgöra grund för avdrag.
 • Billigare att anställa
  Kostnaderna måste sänkas för att anställa de som är nya och oprövade på arbetsmarknaden. Det behöver bli billigare för nya småföretag att börja anställa och skapa jobb. Skattesystemet behöver förenklas.
 • Jämställt företagande
  Vi vill stärka kvinnors möjligheter att starta och driva företag. På så sätt kan fler kvinnor få möjlighet till ekonomisk makt och frihet. Det måste också vara möjligt för fler kvinnor att inneha höga positioner i näringslivet.
 • Sänkt moms
  Genom att införa en lägre moms på vissa tjänster förenklar vi vardagen för företagarna i dessa branscher och höjer lönsamheten. Samtidigt ger vi människor möjlighet att köpa dessa tjänster till lägre priser. På så sätt ökar efterfrågan. Det i sin tur innebär goda förutsättningar för företagen att nyanställa.
 • Förenkla 3:12
  Istället för att gynna företagsamhet bidrog tyvärr de komplexa [3:12-]reglerna till att småföretagare belastades med regelkrångel, kombinerat med svårigheter att sätta företagets kapital i arbete. Sedan 2006 har reglerna kring 3:12 gradvis förenklats, men vi driver på för att systemet ska förenklas ännu mer.
 • Arbetsgivaravgift
  För att möjliggöra för långtidsarbetslösa att på bredare front kunna få anställning har vi föreslagit en generellt slopad arbetsgivaravgift för denna grupp arbetssökande.
 • RUT
  Vi vill att ytterligare tjänster ska ingå i RUT-avdraget. Så gör vi fler svarta jobb vita och fortsätter att underlätta för människor i deras vardag. Samtidigt som fler företag startas och jobb kan skapas.


Liberalerna (L)

 • Startup-visum
  Det måste vara enkelt för företag att anställa människor från andra länder och attraktivt för människor med nyckelkompetens att välja Sverige. Det måste gå snabbt och enkelt att hantera arbetskraftsinvandringen till Sverige på ett rättssäkert sätt, också för entreprenörer genom ett startup-visum.
 • Inträdesjobb
  Vi vill införa en ny anställningsform med något lägre ingångslön och avskaffade arbetsgivaravgifter för unga och nyanlända. Vi kallar det för vad det är: ett inträdesjobb.
 • Provanställning
  Liberalerna vill att möjligheten att anställa via provanställning utvidgas till ett år istället för sex månader. Då kommer företag våga ge fler chansen att visa vad de går för.
 • Skatteregler
  Om företag och deras nyckelmedarbetare beskattas hårdare i Sverige än i våra konkurrentländer flyttar de lätt utomlands. Om skatten höjs på sparande kommer färre att kunna bygga upp ett eget sparkapital. De svenska skattereglerna behöver helt enkelt mindre krångel som försvårar ekonomin för människor.
 • ISK
  Liberalerna vill uppmuntra fler att bygga upp en egen buffert. Därför vill vi även förbättra skattereglerna för sparande på investeringssparkonton. Alla svenskar ska kunna spara upp till 300 000 kronor skattefritt.
 • Välfärdssystemet
  Systemen för sjukpenning, arbetslöshetsförsäkring, föräldrapenning och friskvård måste i större utsträckning likställas mellan företagare och anställda.
 • Finansiering
  Privat kapital är avgörande för att kunna starta, driva och utveckla ett företag. I vissa fall kan statligt riskkapital behövas för att komplettera det privata kapitalet med en så kallad fond-i-fond-lösning.
 • Personaloptioner
  Ett sätt att attrahera kompetens är att i stället erbjuda optioner som i framtiden kan omvandlas till aktier och ägande i bolaget. Tack vare Liberalerna har reglerna för sådana personaloptioner förbättrats. Men villkoren för personaloptioner behöver nu bli ännu bättre: Fler företag, fler medarbetare på företagen och större avsättningar än i dag måste inkluderas i förmånliga optionsprogram.
 • Löneskillnader
  Vår vision är inte ett samhälle där alla tjänar lika, men dagens löneskillnader visar att något är fel i grunden. En stor del av lönegapet beror på att kvinnor oftare jobbar deltid. Många kvinnor jobbar deltid trots att de egentligen skulle vilja ha en heltidsanställning.
 • RUT
  Liberalerna vill att taket för avdrag höjs, att subventionsgraden för årsrika utökas och att Rut ska omfatta fler tjänster.

Kristdemokraterna (KD)

 • Arbetsintegrerade företag
  Kristdemokraterna vill utöka stödet till de arbetsintegrerade sociala företag som tar emot personer som står längst från arbetsmarknaden.
 • Företagsskatt
  För att Sverige ska vara ett tilltalande land att investera och starta företag i måste skattesatsen på företagande och kapital ligga på attraktiva nivåer jämfört med omvärlden. Allt för höga skatter kan leda till att företag och kapital flyttar utomlands. Därför bör bland annat bolagsskatten sänkas och 3:12-reglerna förbättras.
 • Förmögenhetsskatt
  Kristdemokraterna var med och avvecklade förmögenhetsskatten. Det var en godtycklig och omoralisk skatt som drev stora mängder kapital ut ur landet. Den ska inte återinföras i någon form.
 • Inkomstskatt
  Vårt mål är att inge
  n ska behöva betala mer än 50 procent i högsta marginalskatt samt att inte fler än 15 procent av inkomsttagarna ska betala statlig inkomstskatt. Vi vill dessutom se ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag för personer som är 69 år eller äldre, med syfte att det ska bli mer lönsamt för den som vill att arbeta längre.
 • Moms
  Vi vill se en generell höjning av alla momssatser med en procentenhet, för att istället sänka skatten på arbete.
 • Momsplikt
  Kristdemokraterna vill att momsplikten för företag höjas och därmed gälla först vid 100 000 kr i årlig omsättning.
 • ROT/RUT
  Avdragen har minskat svartarbete och skapat nya arbetstillfällen. Vi vill bredda RUT att gälla exempelvis hundpassning och gravvård.
 • Skatter
  Skattesystemet bör utformas så att det stimulerar arbete, hederlighet, sparande och företagande. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning få behålla sin egen lön innan kompletterande bidrag betalas ut.


Moderaterna (M)

 • Arbetskraftsinvandring
  Det är självklart för Moderaterna att slå vakt om att svenska företag som behöver spetskompetens ska kunna anställa personer från andra länder. Samtidigt är arbetslösheten att vara en av Sveriges riktigt stora utmaningar de kommande åren. Därför är det inte rimligt att människor från andra sidan jorden arbetskraftsinvandrar till Sverige för att exempelvis arbeta i snabbmatsrestauranger.
 • ISK
  Eget sparande är också den vanligaste finansieringskällan som används när människor startar företag. Det är också en viktig källa för etablerade företag som behöver få in nytt kapital. Investeringssparkontot uppmuntrar sparande vilket är viktigt för den svenska tillväxten. Vi vill därför sänka skatten på ISK och kapitalförsäkringar till statslåneräntan plus 0,75 procent.
 • Myndigheternas handläggningstid
  I dag är handläggningstiderna allt för långa vid landets myndigheter. Det skapar stora problem för företagare i vårt land.
 • Plattform för regelförändringar
  För att underlätta för företag att hålla sig uppdaterade om vilka regler som gäller vill Moderaterna att det införs en plattform för information om nya regler. Där ska myndigheter kunna informera företag om pågående och kommande regelförändringar. 
 • Skatter
  För att stärka drivkrafterna till jobb vill Moderaterna sänka skatten på arbete – främst på låga inkomster. Det är rätt för att det leder till fler jobb. Dessutom är det rättvist att flit och ansträngning lönar sig. Men Moderaterna är också det parti som vill sänka skatten mest för de som har jobbat – för landets pensionärer.
 • Personaloptioner
  Ett viktigt verktyg för små, snabbväxande företag att rekrytera personal är personaloptioner. För mindre företag finns särskilda regler som gör det mer fördelaktigt att använda sådana optioner. Fler företag ska kunna använda sig av personaloptioner.


Sverigedemokraterna (SD)

 • Arbetskraftsinvandring
  Utgångspunkten för arbetskraftsinvandring är att den ska vara till ömsesidig nytta för migranten och det mottagande samhället. I första hand ska det handla om högkvalificerad arbetskraft som efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden. 
 • ISK
  Sverigedemokraterna vill sänka skatten på investeringssparkonto och kapitalförsäkringar.
 • Besöksnäringen
  Besöksnäringen sysselsätter många som är nya på arbetsmarknaden och genererar stora intäkter till statskassan. Den skapar arbetstillfällen inom allt från fjällstationer och muséer till nattklubbar. Vi vill sänka kostnaderna för bil- och flygresor samt även se en harmoniseringen av momssatserna för dessa områden.
 • Inkomstskatt
  Sverigedemokraterna ser inkomstbeskattningen som en viktig del i att trygga finansieringen av centrala välfärdsverksamheter. Samtidigt ser vi att en alltför hög inkomstbeskattning påverkar arbetsmarknaden och samhällsekonomin på ett negativt sätt. Vi anser att det är särskilt viktigt att sänka inkomstskatten för låg- och medelinkomsttagare.
 • RUT
  RUT-avdraget är ett viktigt verktyg för att motverka svartarbete och underlättar för vanliga familjer som försöker få tillvaron att fungera. Det är också en viktig åtgärd för att stimulera företagande i en kvinnodominerad bransch.
 • Skatter
  Sverigedemokraterna anser att skattetrycket ska dämpas, vilket är fullt möjligt om skatteslöseriet motarbetas. Skattesänkningar ska dock genomföras ansvarsfullt och i en takt som varken hotar välfärden eller de offentliga finanserna. Sverigedemokraterna motsätter sig punktskatter på plastpåsar, kemikalier och inrikesflyg.Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.