Startsida
av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se i Älmhult
91 foruminlägg
1372 artiklar
I fjärde delen av Granskning av riksdagspartiernas företagspolitik har vi intervjuat Sverigedemokraterna. Frågorna har vi ställt utifrån offentlig information om Sverigedemokraternas företagspolitik. Vi har valt att dela upp Sverigedemokraternas förslag utifrån tre kategorier: skatter, regelförenklingar och övriga företagsfrågor. 

Sammanfattning

 

Sverigedemokraterna vill sammanfattningsvis genomföra följande förslag gentemot företag:

Skatter

1. Avskaffande av den allmänna löneavgiften för företag med upp till nio anställda
2. Allmänt sett lägre skatter på arbete för småföretagen
3. Sänkning av skatten på serverhallar
4. Lägre skatt på diesel för lant- och skogsbruket till samma nivå som råder i Danmark, dvs. 0,60 SEK/liter.
5. Avskaffande av skatten på annonser för dagspress och periodiska publikationer
6. Avskaffande av fastighetsskatten på industrienheter

Regelförenklingar

1. Enklare myndighetskontakter där myndigheterna blir bättre på att samordna sin administration

Övriga företagsfrågor

1. Utökat starta-eget bidrag
2. Ge arbetsgivarna större möjligheter att behålla nyckelpersoner
3. Ett mer förmånligt system för personaloptioner för att öka möjligheten att knyta till sig rätt kompetens i innovativa företag
4. Införa ett sjuklöneavdrag
5. Större fokus på mindre, nystartade företag avseende riskkapitalfinansiering
6. Vidareutveckling av investeraravdraget
7. Förslag om att låta allmänheten investera i företag som ALMI Företagspartner investerar i
8. Prioritering av forskningsanslag på de naturvetenskapliga och tekniska områdena
9. Möjligheterna kommer att undersökas för att införa finansiella lättnader för småbolag avseende innovativa processer och produkter
8. Sänkning av effektskatten med 14 %
9. Kommuner tillåts ta ut en avgift på industrienheter. Detta ska ge incitament att tillhandahålla mark för nybyggnation av industrienheter

 

De fullständiga svaren från Sverigedemokraterna finns nedan.

Hela intervjun med Sverigedemokraterna

1. Vad skulle ni göra för att det ska bli enklare att starta företag? Vilka regelförenklingar skulle ni införa för företagarna?

Vi föreslår ett utökat starta-eget bidrag genom två prioriteringar; dels vill vi sänka den generella gränsen för att kunna söka bidraget från 20 år i stället för dagens 25-årsgräns och dels att stödet utbetalas under nio månader i stället för dagens sex månader. Vi vill också ge arbetsgivarna större möjligheter att behålla nyckelpersoner med rätt kompetens genom att utöka antalet undantag i turordningsreglerna i LAS från två till fem. Vidare betonar vi vikten av enklare myndighetskontakter där myndigheterna blir bättre på att samordna sin administration.

 

2. Vilka förändringar skulle ni vilja göra i skattesystemet avseende företagsbeskattningen och beskattningen av personal? Finns särskilda kategorier av anställda som ni vill ha en mildare beskattning av? Hur ska den beskattningen i sådant fall se ut?

Vi vill helt avskaffa den allmänna löneavgiften för samtliga företag med upp till nio anställda. Samtliga företag med en lönesumma på upp till 2 710 080 kr per år, motsvarande nio tjänster med genomsnittlig lön per löntagare, undantas därmed från den allmänna löneavgiften. Det innebär att totalt 300 000 småföretag helt undantas från allmän löneavgift, vilket vi tror skulle ge märkbart positiva effekter på tillväxten i Sverige då de mindre företagen redan idag genererar flest nya arbetstillfällen. Vidare vill vi införa ett mer förmånligt system för personaloptioner för att öka möjligheten att knyta till sig rätt kompetens i innovativa företag.

3. Hur ser ni på frågan om sjuklöneveckor, vem ska bära ansvar; stat eller företag och för hur lång tid ska sjuklönen ligga på företagens ansvar?

Vi vill reformera sjuklöneansvaret så att mikro- och småföretagens börda lindras avsevärt genom att införa ett sjuklöneavdrag. För att undvika tröskeleffekter konstruerar vi reformen på så sätt att varje företag får göra avdrag för sina sjuklönekostnader motsvarande sjuklönekostnaden för en genomsnittlig anställd, upp till ett maxtak på 9 anställda.

4. Har ni planer på hur företag enklare ska få finansiering? Hur ser dessa planer ut i mer detalj?

Vi vill att statens fokus på den statliga riskkapitalfinansieringen i högre grad än idag bör prioritera mindre, nystartade tillväxtföretag. Vi vill även vidareutveckla investeraravdraget och utreda möjligheten för juridiska personer att utnyttja avdraget samt öka nivån på avdraget. Vi har även förslag om att låta det statligt ägda företaget ALMI företagspartner AB bjuda in allmänheten att investera i de företag man avser att investera i och som därmed medför rätt till investeraravdrag.

5. Hur avser ni främja att forskning och innovationer ska komma ut på marknaden, nationellt och internationellt? Desto konkretare, desto bättre.

Detta handlar delvis om att våga prioritera det som faktiskt är efterfrågat på marknaden, såväl inom forskning som lärosäten. Det handlar vidare om rättsligt skydd för immateriella rättigheter och hela det institutionella ramverket, som utgör en av grundförutsättningarna för att utveckla nya industriella koncept i Sverige.

Vi vill prioritera forskningsanslag på de naturvetenskapliga och tekniska områdena. Vi avser vidare att utröna möjligheten att införa finansiella lättnader för småbolag gällande innovativa processer och produkter. Vårt förslag om utökat investeraravdrag stärker förutsättningarna för att få in privat kapital.

6. Vad är effektskatt för något? Hur mycket skulle ni sänka effektskatten?

Idag straffbeskattas elenergi som är alstrad i Sverige och staten utövar skattesanktioner gentemot kärnkraften där en avgift tas ut på den högsta termiska effekten. Denna straffskatt mot en av våra mest betydande energislag skapar en obalans i konkurrensen på den fria elmarknaden som inte andra energislag drabbas av. Sverigedemokraterna föreslår en sänkning av effektskatten med drygt 14 %. För att stimulera byggandet och skapa incitament för att förnya reaktorer vill vi även slopa denna orättfärdiga effektskatt för nya reaktorer. Vårt förslag är därför att reaktorer som uppförs efter den 1 januari 2016 inte skall belastas med effektskatt, vilket ger likartade konkurrensvillkor mot andra energislag. En dylik reform väntas också på sikt leda till lägre energipriser, eller i vart fall till minskade prisstegringar.

7. Hur skulle ni förändra, förenkla och förtydliga regelverket kring personaloptioner?

Sverigedemokraterna vill förbättra villkoren för personaloptioner, främst i nya innovativa företag med hög risk, vilket kan förbättra kapitalförsörjningen. I ett företags tidiga skede kan det vara svårt att knyta till sig rätt kompetens, vilket ofta är intimt sammankopplat med lönebildningen och således ytterligare ökar behovet av finansiering.

Kapitalförsörjningen i nystartade företag är redan idag ofta ett hinder som resulterar i att många potentiella innovationer inte når ända fram. Finansieringsproblemen skulle dock delvis kunna avhjälpas av bättre villkor för personaloptioner, där den anställde får ta del av eventuella framtida vinster. Sålunda behöver företagen inte erbjuda lika hög lön, men anställda får ett extra incitament att bidra till företagets framgångar. Vi vill därför möjliggöra förslag om att införa ett avdrag i förmånsvärde för personaloptioner i nystartade företag.

8. Hur är er syn på och vilka regler avser ni införa för att företag lättare ska kunna växa? Generell fråga, allt som ni har på Ert bord.

Sverigedemokraterna eftersträvar en företagarvänlig och tillväxtinriktad politik med fokus på dels småföretagens och industrins villkor. Några av förslagen är redogjort för i ovanstående frågeställningar, men utöver detta har vi bland annat lagt fram en omfattande industristrategi som omfattar infrastruktur, kapitalförsörjning, kompetensförsörjning, utbildning, energipolitik, forskning, skattepolitik, handelsfrågor och mycket annat.

Ett axplock av förslagen återges nedan, men för den som vill fördjupa sig i våra förslag inom dessa områden så kan man läsa vår senaste vårbudgetmotion ”Industrilandet Sverige”.

Sverigedemokraterna är kritiska till de relativt höga skatter som tas ut på arbete. Fyra av fem nya jobb skapas i växande småföretag och Sverigedemokraterna föreslår därför en rad tydliga förbättringar för småföretagen som ett led i att stimulera sysselsättningen. För småföretagen vill Sverigedemokraterna ge skattelättnader specifikt på arbete. Den så kallade ”allmänna löneavgiften” inom ramen för de sociala avgifterna på arbete har inget specifikt område i de offentliga trygghetssystem som den avser finansiera utan är en extra skattekostnad på arbete, vilken i synnerhet träffar de små företagen. Den allmänna löneavgiften utgör ca en tredjedel av de totala arbetsgivaravgifterna på 31,42 procent. Allmänna löneavgiften har successivt höjts med ca en tiondel från 9,21 procent år 2012 till nu 10,15 procent år 2015.

Denna löneskatt uppfattas som djupt orättvis av många företagare och hämmar deras incitament och möjligheter till att nyanställa. Sverigedemokraterna vill ta ett steg i motsatt riktning och helt avskaffa den allmänna löneavgiften för samtliga företag med upp till nio anställda. Samtliga företag med en lönesumma på upp till 2 710 080 kr per år, motsvarande nio tjänster med genomsnittlig lön per löntagare, undantas därmed från den allmänna löneavgiften. Det innebär att totalt 300 000 småföretag helt undantas från allmän löneavgift. Företag med en högre total lönesumma betalar allmän löneavgift enbart på de delar som överstiger takbeloppet. På så vis skapar vi inte bara kraftiga incitament för att nyanställa utan undviker också de tröskeleffekter som annars kan uppstå när företag växer från mikro- till småföretag och vidare till medelstora företag. Tillsammans med det kraftigt lindrade sjuklöneansvaret för mindre företag kan detta antas medföra mycket positiva möjligheter för de minsta företagen att växa sig större och anställa fler.

Det finns en stor potential för en stark tillväxt av serverhallar i Sverige. Den främsta tröskeln för tillväxt för denna näring i Sverige är dock energibeskattningen. Sverige ligger i särklass högst i Norden vad gäller energibeskattning för detta ändamål, vilket uppenbart är en konkurrensnackdel. För att skapa gynnsamma konkurrensförutsättningar för denna näring vill Sverigedemokraterna att energiskatten för verksamhetsutövare där serverhallarna är den huvudsakliga affärsverksamheten ska likställas med den som råder för den energiintensiva industrin, det vill säga 0,5 öre/kWh.

Skatt på bränsle är en viktig inkomstkälla för staten, men genom så kallad återföring av koldioxidskatt har vi netto en lägre skatt för lantbruk och skogsbruk. Problemet är att lantbruks- och skogsbruksföretag fortfarande betalar mer skatt på bränsle än i våra grannländer. Vi vill sänka skatten på diesel för lant- och skogsbruket till den nivå som råder i Danmark, alltså 0,60 SEK/liter. Svenska bönder konkurrerar helt enkelt på samma marknad som danska bönder och vi anser därför att det är rimligt att skattenivån är densamma. Detta är en relativt billig reform, men som definitivt innebär en lättnad för de enskilda lantbrukarna. I slutändan kommer vi också tjäna på att fler lantbruk kommer att kunna vara verksamma i Sverige.

Sedan 2002 finns ett tillkännagivande från riksdagen om att avskaffa reklamskatten. Sverigedemokraterna delar den meningen och för att delvis kompensera dagspressen för avvecklingen av driftsstödet och främst underlätta för regional lands- och glesbygdspress, budgeterar vi för ett avskaffande av skatten på annonser för dagspress och periodiska publikationer.

För att minska trösklarna att investera i svenska industrifastigheter och öka möjligheterna att utveckla växande industriföretag i Sverige vill vi avskaffa fastighetsskatten på industrienheter. Detta kommer i sin tur kompletteras med att kommuner ska tillåtas ta ut en avgift för industrienheter. På så sätt ges kommunerna incitament att tillhandahålla mark för nybyggnation av industrienheter, vilket gynnar nyetablering av industri.

Taggar:

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.