Startsida
av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se i Älmhult
91 foruminlägg
1372 artiklar
Sjätte partiet i vår granskning av riksdagspartiernas företagspolitik är Liberalerna. Frågorna har vi ställt utifrån offentlig information om Liberalernas politik. Vi har valt att dela upp Liberalernas förslag utifrån tre kategorier: skatter, regelförenklingar och övriga företagsfrågor.

Sammanfattning

 

Liberalerna vill sammanfattningsvis genomföra följande förslag gentemot företag:

Skatter:

1. Bolagsskatten borde sänkas
2. Arbetsgivaravgifterna borde vara lägre
3. Marginalskatterna ska inte vara högre än 50 %
4. Färre ska betala statlig skatt

Regelförenklingar:

1. Myndigheterna bör sprida uppgifter mellan sig så företagen slipper lämna samma uppgifter till olika myndigheter
2. Informationsinlämningen enligt miljöbalken och arbetsmiljölagen bör förenklas

Övriga företagsfrågor:

1. Företagens sjuklöneansvar borde minska och på sikt helt avskaffas
2. Lagförslag från EU-kommissionen bör konsekvensbedömas för framförallt mindre företag
3. Revisionsplikten bör avskaffas för mindre företag
4. En obligatorisk arbetslöshetsförsäkring borde införas
5. Företag som hjälper arbetstagare med rehabilitering ska premieras
6. Statliga bolag bör säljas till ickestatliga aktörer

 

De fullständiga svaren från Liberalerna finns nedan.

[sexypolling id="1"]

Hela intervjun med Liberalerna

1. Vilka villkor menar ni allt som allt, när ni säger bra villkor för nya och växande företag?

Det ska vara enkelt att driva företag i Sverige och det måste vara attraktivt att anställa. Detta innebär bland annat en sänkt bolagsskatt och lägre arbetsgivaravgifter. Vi vill att det ska vara fördelaktigt att investera, bedriva forskning och utveckling och vi vill främja rikets konkurrenskraft genom att med bra utbildningsmöjligheter erbjuda högt kvalificerad arbetskraft och därmed en attraktiv arbetsmarknad.

 

Regelverket måste vara tydligt och vi vill att det skall vara enklare än idag så att det finns färre hinder för företagsamhet och tillväxt. Under Alliansregeringens tid vid makten minskade andelen tillväxthämmande regler från 30 till 22 procent, men vi tycker att det måste bli ännu enklare att driva företag.

2. Vilka krångliga regler skulle ni vilja ta bort? Vad vill ni förenkla? Var mer specifika.

Det viktigaste är företagens sjuklöneansvar som vi vill minska och på sikt helt avskaffa. I första hand ska den andra sjuklöneveckan avskaffas. Ett minskat sjuklöneansvar skulle vara särskilt betydelsefullt för småföretag. Utöver det vill vi att kraven på uppgiftsinlämnandet till statliga myndigheter minskas och effektiviseras; myndigheterna skall sprida uppgifter mellan sig så att företagen slipper lämna samma uppgift till flera olika myndigheter flera gånger. Även informationslämningen enligt miljöbalken och arbetsmiljölagen ska förenklas för att minska administrationsbördan hos företagen. Vidare vill vi att lagförslag från EU-kommissionen ska konsekvensbedömas för framförallt mindre företag. Skattereglerna för företag är omfattande och komplicerad och vi vill se förändringar som till exempel avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag som vi var med och genomdrev i alliansregeringen.

3. Vad är ett riskkapitalavdrag, hur mycket skulle det omfatta och vilka bolag mer specifikt skulle man få det för, dvs. vilka krav ställs på riskkapitalavdraget? Samma om avdraget för investeringar i forskning och utveckling.

Liberalerna stöder och har i dagsläget inga planer på att avskaffa riskkapitalavdraget som infördes 2012 av alliansregeringen. Avdraget innebär att privatpersoner i slutändan får dra av upp till 15 procent av riskkapital satsat vid etablering eller nyemission av ett företag. Avdraget är giltigt för privatpersoners kapitalinsatser på upp till 1,3 miljoner och gynnar således mindre företag.
Samma sak gäller för FOU-avdraget från 2014, som innebär att upp till 10 procent av lönen får dras av från arbetsgivaravgiften om den anställde arbetar med forskning eller utveckling minst 75 % av arbetstiden. Även detta avdrag gynnar småföretag eftersom avdraget för alla anställda sammanlagt inte får överstiga 230 000 kronor.

4. Hur mycket vill ni sänka bolagsskatten? Hur mycket vill ni sänka arbetsgivaravgifterna? Är det särskilda grupper som ni vill sänka dem för eller enbart generellt?

Vi vill att det ska vara enklare att driva företag och mer attraktivt att anställa. Därför har vi varit med och sänkt bolagsskatten från 28 till 22 procent. På sikt vill vi genomföra en större skattereform för att anpassa Sveriges företagsklimat till den internationella konkurrensen. Vi vill bygga vidare på de arbetsgivaravgifter som alliansregeringen införde, alltså arbeta för sänkningar av arbetsgivaravgifterna och fortsätta med ytterligare lägre avgifter för anställda under 25 respektive 23 år.

5. Om fåmansbolagsreglerna tas bort, hur skulle schablonreglerna se ut?

Att 3:12-reglerna skulle avvecklas var ett principiellt ställningstagande som inte ingår i den nuvarande budgetmotionen. Vi följer utvecklingen av den utredning som för närvarande görs av regelverket och avser att återkomma i frågan när resultaten presenterats.

6. Hur skulle ni reglera statlig skatt? Hur skulle ni se till att ingen får betala mer än hälften av en löneökning i skatt? Hur skulle ni reglera detta?

Ingen skall behöva betala mer än hälften av en löneökning i skatt, alltså skall marginalskatterna inte vara högre 50 procent. Regeringens skattehöjningar gör det olönsamt att arbeta mera vilket på sikt till och med kan leda till minskade skatteintäkter. Liberalerna vill att det ska löna sig att arbeta mer. Vi vill att färre ska betala statlig skatt och att den sammanlagda beskattningen ska ta hänsyn till att ingen ska betala mer än hälften av en löneökning i skatt, själva regleringen av detta blir ett samråd mellan kommunerna och staten och utförandet av regleringarna ligger på skatteverket.

7. Hur skulle ni ordna arbetslöshetsförsäkring för alla, vad ska den täcka, villkor för att den träder i kraft för den arbetslöse och skulle ni tvinga folk att teckna så att dom själva får betala för den eller ”bjuder” ni på den?

I dagsläget saknar över en miljon människor en fungerande arbetslöshetsförsäkring vilket vi inte tycker är acceptabelt. Därför vill vi införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring som i praktiken skulle fungera som en statlig a-kassa. I likhet med de fackliga a-kassorna skulle arbetstagarna själva betala in till försäkringen som till vilken annan försäkring eller a-kassa som helst. Eftersom syftet är att den ska ge arbetslöshetsförsäkring till de som idag inte är medlemmar i en a-kassa skulle den täcka samma situationer under liknande villkor och kostnader som dagens fackliga a-kassor.

8. Hur ska stimuleringen av rehabilitering av arbetsrelaterade skador och sjukdomar gå till?

Vi vill att företag och arbetsgivare i högre grad skall förmås att undvika arbetsrelaterade skador och sjukdomar samt även generell sjukfrånvaro bland sina anställda. Arbetsplatser med god arbetsmiljö och aktivt arbetsmiljöarbete ska premieras och sanktioner skall riktas mot arbetsgivare som inte tar arbetsmiljöansvaret på allvar. Långvariga sjukskrivningar och sysslolöshet är negativt för både individen, arbetsgivaren och samhället. Därför ska man premiera företag som hjälper arbetstagare med rehabiliteringsbehov tillbaka till arbete för att undvika onödigt långvariga sjukskrivningar och arbetsnedsättningar.

9. Övriga områden ni avser förändra för företagen?

Utbildning måste löna sig för att Sverige ska ha ett attraktivt företagsklimat. Vårt förslag att alla ska få behålla minst hälften av en löneökning bidrar till att göra utbildning och karriär mer attraktivt vilket är nödvändigt för den svenska konkurrenskraften mot utlandet. I detta led behöver Sverige även en reformering av skattesystemet för att anpassa oss till omvärlden och göra landet mer attraktivt för företag att etablera sig i. Vi i Liberalerna tycker även att staten inte ska blanda sig i det som marknaden kan lösa, därför ska statliga bolag i möjligaste mån säljas till ickestatliga aktörer.

Taggar:

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.