Här hittar du information om skatter och avgifter när du ska byta företagsform från enskild firma till aktiebolag.

När du överlåter tillgångar och skulder (inkråm) i en verksamhet och priset understiger marknadsvärdet sker beskattning som för ett eget uttag. Det innebär att du beskattas som om överlåtelsen skett till marknadsvärdet.

Det finns undantag från regeln om uttagsbeskattning. I samband med ombildning kan du överlåta inkråmet till det skattemässiga värdet trots att det kan vara lägre än marknadsvärdet. Du beskattas inte för överlåtelsen om

  • aktiebolaget ska betala skatt för inkomst av näringsverksamhet
  • hela verksamheten eller hel verksamhetsgren övergår till aktiebolaget
  • samtliga aktier är kvalificerade
  • aktiebolaget inte har något underskott.
  • Om förutsättningar är uppfyllda ska du som huvudregel inte beskattas för eget uttag.

När aktiebolaget övertar betalningsansvaret för enskilda firmans skulder är det en del av betalningen för tillgångarna.

För att ombilda ditt företag ska aktiebolaget vara registrerat hos Bolagsverket.

Missa inte: En nyare guide från 2017 hur omvandlar till AB

Att tänka på vid byte av företagsform från enskild firma till AB

Glöm inte att avregistrera ditt gamla företag!

F-skattsedel
Du ska begära att Skatteverket återkallar din F-skattsedel när du ombildar din enskilda firma.

Moms
När din momspliktiga verksamhet har upphört ska du be Skatteverket att avregistrera företaget från moms.

Arbetsgivare
Du ska avregistrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket när du inte längre har någon anställd personal.

Betala rätt preliminär skatt
Skatteverket ändrar inte automatiskt din preliminära skatt på grund av din anmälan om avregistrering. När du har ombildat ditt företag bör du därför göra en ny preliminär skatteberäkning för din enskilda näringsverksamhets slutliga resultat.

Är den skatt du räknat fram mindre eller större än den preliminära skatt du betalar för närvarande? Då ska du lämna en ny preliminär självdeklaration.

Om du inte lämnar in en ny preliminär självdeklaration till Skatteverket gäller det tidigare beslutet. Den preliminära skatten måste du betala annars riskerar du att Skatteverket överlämnar din skatteskuld till Kronofogden för indrivning.

Arbetsgivaravgifter
Du ska redovisa arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistreringen. Du hittar avregistreringsdagen på Skatteverkets meddelande om avregistrering.

Moms
Du ska redovisa momsen för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistreringen. Du hittar avregistreringsdagen på Skatteverkets meddelande om avregistrering.

Moms på fordringar och skulder ska du ta med i den sista skattedeklarationen. Det gäller både om du använder bokslutsmetoden och faktureringsmetoden.

Lämna kontrolluppgifter
Tänk på att lämna även de sista kontrolluppgifterna. Det kan till exempel vara kontrolluppgifter för löneutbetalningar till anställda eller ränteutgifter och ränteinkomster. Kontrolluppgifterna ska du lämna senast den 31 januari året efter inkomståret.

Har du bytt företagsform under kalenderåret ska du lämna kontrolluppgift både för din enskilda firma och för aktiebolaget.

Redovisa ombildningen i din inkomstdeklaration
Du gör din sista redovisning av den enskilda firma i din inkomstdeklaration i maj året efter att du ombildat företaget till aktiebolag. Du ska då ta med de inkomster och utgifter du haft fram till ombildningen. För dig som redovisar moms i inkomstdeklarationen blir detta också din sista momsredovisning.

För att inte behöva betala skatt på ombildningen ska

  • aktiebolaget betala skatt på inkomst av näringsverksamhet
  • hela verksamheten eller hel verksamhetsgren övergå till aktiebolag
  • samtliga aktier vara kvalificerade
  • aktiebolaget inte ha underskott.
  • Om förutsättningarna är uppfyllda ska du som huvudregel inte beskattas för eget uttag.

Fonder

Du får föra över periodiseringsfonder som du har i ditt företag. Men då ska du själv, med egna medel, till aktiebolaget betala ett belopp som är lika stort som de fonder du för över. Du får inte räkna med beloppet i anskaffningskostnaden för aktierna i bolaget.

Du kan även slippa att ta upp en expansionsfond till beskattning. Men då ska du själv, med egna medel, betala in 73,7 procent av expansionsfonden till aktiebolaget. Du får inte räkna med beloppet i anskaffningskostnaden för aktierna i bolaget.

Räntefördelning

Vid din sista redovisning av näringsverksamheten kan du göra räntefördelning. Räntefördelningen kan antingen vara positiv eller negativ och beräknas på kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget beräknas utifrån tillgångar och skulder vid beskattningsårets ingång.

Du ska göra negativ räntefördelning om det finns ett negativt kapitalunderlag på mer än 50 000 kronor, vid förra räkenskapsårets slut.

Du får göra positiv räntefördelning om det finns ett positivt kapitalunderlag på mer än 50 000 kronor, vid förra räkenskapsårets slut. När verksamheten upphör kan positiv räntefördelning även ske för återförda periodiseringsfonder samt minskning av expansionsfond.

Om ditt sista räkenskapsår är kortare än 12 månader, ska fördelningsbeloppet justeras med hänsyn till räkenskapsårets längd.

Näringsfastighet

När du överlåter en näringsfastighet ska du redovisa det i inkomstslaget kapital. Däremot blir det ingen kapitalvinst, eftersom försäljningspriset anses vara detsamma som ditt omkostnadsbelopp minskat med de värdeminskningsavdrag du gjort avdrag för tidigare.

Om du är frivilligt skattskyldig för uthyrning av lokal tar aktiebolaget över dina rättigheter och skyldigheter som är knutna till den frivilliga skattskyldigheten.

Egenavgifter och särskild löneskatt

För att slippa vänta med redovisningen till kommande år kan du istället räkna fram de verkliga egenavgifterna. Sedan kan du göra avdraget direkt i den sista inkomstdeklarationen för näringsverksamheten.

Underskott i näringsverksamhet

Visar din näringsverksamhet underskott det sista verksamhetsåret? Då kan du under vissa förutsättningar få göra avdrag för underskottet i inkomstslaget kapital.

Avslutar du din verksamhet inom de fem första räkenskapsåren finns även möjligheten att kvitta underskottet mot inkomst av tjänst.

Källa: Verksamt.se

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.