Ansvarsfördelning mellan styrelse och VD

Ett aktiebolag måste alltid ha en styrelse. Styrelsen utgörs av fysiska personer och ska som minst bestå av en ledamot och en suppleant.

I mindre nystartade företag är det ofta så att grundaren själv är såväl ägare, styrelseledamot och VD på samma gång. Därutöver kompletteras styrelsen av nära anhöriga eller vänner. Styrelseuppdraget betraktas i de här fallen enbart som formalia, en nödvändig pappersexercis för att uppfylla lagkraven. Problemet är att bolagets ägare och de som åtar sig styrelseuppdraget många gånger inte är medvetna om vilket ansvar de har.

Styrelsens ansvar

Styrelsen är alltid ytterst ansvarig för bolagets åtaganden och förpliktelser. Det ansvaret går inte att delegera eller avtala bort. Styrelsens ansvar är omfattande och ledamöterna kan i vissa fall bli personligt ansvariga för företagets skulder. Styrelsen är därför beroende av att de får tillgång till korrekt information om hur bolaget utvecklas. VD är endast skyldig att rapportera det styrelsen efterfrågar, vilket innebär att även här faller ansvaret på styrelsen att efterfråga den information de behöver för att kunna bedöma bolagets ställning och utveckling.

Läs även: 8 situationer en styrelseledamot vill undvika angående personligt betalningsansvar i aktiebolag

Nödvändig information innefattar generellt sett:

  • Ekonomiska rapportering
  • Information från verksamheten
  • Beslutsunderlag
  • Status för genomförande av tidigare styrelsebeslut
  • Omvärldsanalyser och konkurrentbevakning
  • Incidentrapportering

VD:s ansvar

VD ansvarar för vad som i aktiebolagslagen kallas för den löpande förvaltningen av företagets angelägenheter. Med löpande förvaltning menas den dagliga driften av verksamheten. Vad som räknas till den dagliga driften varierar mellan olika företag beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs. För att undvika missförstånd bör styrelsen upprätta tydliga instruktioner för var gränsen går mellan operativa och strategiska frågor. Med andra ord instruktioner för vilka befogenheter VD har att fatta beslut i olika ärenden och när styrelsen ska involveras i beslutsprocessen. Tydlighet samt en öppen och ärlig dialog mellan styrelse och VD är jätteviktigt.

Läs även: Spelar styrelsens könsfördelning roll för en organisations prestation?

Fördelar med en aktiv styrelse

Redan i ett tidigt skede kan även ett mindre företag ha stor nytta av en engagerad styrelse som inte enbart fyller en formalia funktion. En aktiv och fungerande styrelse kostar en bråkdel av vad det kostar att hyra in konsulter för olika ändamål. Styrelsen har dessutom helt andra incitament att leverera till bolaget än vad en konsult har. Vid sammansättningen av en styrelse är det viktigt att det finns och utvecklas ett genuint engagemang, där ledamöterna är klara över sina roller och sitt personliga ansvar.

Därutöver är det en fördel om man lyckas hitta individer vars erfarenheter och personligheter kompletterar varandra väl. Då skapas en bra gruppdynamik. Börja med att fundera över vilka kompetenser företaget behöver idag och i framtiden? Var finns de profilerna? Behövs branschspecifik kompetens? Sträva efter att i ett så tidigt skede som möjligt tillsätta en styrelse som kan bidra till företagets tillväxt.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.