Du vill inte göra något dumt misstag i ditt aktiebolag, särskilt inte om du är en offentlig person. Dalarnas Jägarförbunds ordförande Thomas Björklund var åtalad för brott mot låneförbudet, ett förbud som finns i aktiebolagslagen. Han sa följande: ”Det var en överraskning för mig, det har jag inte fått vetskap om”. Björklund sa vidare: ”Jag tog ett kortfristigt lån ur bolaget, men pengarna betalades tillbaka till bolaget efter en kort tid. När jag blev uppringd av skattemyndigheten om det här lånet ur egna bolaget fick jag veta att det var otillåtet. Det var en intern grej då jag äger och är ensam i bolaget”.

Vänta inte med att skatteverket ska ringa upp dig för en dylik fråga.

Exempel på brott mot aktiebolagslagen

Sammanfattningsvis gäller att vara medveten om följande punkter rörande brott i Aktiebolag:

1. Företagaransvar – Du har som huvudregel ansvar för de brott som begås i ditt företag, oavsett om det är du eller någon annan som begår dem.
2. Företrädaransvar – Betalar ni inte in skatter, kan företrädarna för bolaget bli personligt ansvariga.
3. Fullmakter – För att undvika ansvar för felaktigt handlande av fullmäktigen, skall man förutom att följa reglerna i avtalslagen även följa vissa principer för att undvika även det straffrättsliga ansvaret.
4. Bulvanförhållande – Misstänker man att ett bulvanförhållande föreligger bör man kontrollera praxis och principer på området. Den faktiske företrädaren kommer att utrönas vid en utredning.
5. Obestånds – och konkurssituationer – Kontrollera alltid med revisor/jurist när ni misstänker att ni har betalningsproblem, så ni inte bryter mot borgenärsskyddsreglerna vid skuldbetalningar.
6. Kapitalbrist – Upprätta kontrollbalansräkning!
7. Insiderbrott – Jagar ni nya aktieägare, se till att ha koll på lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.
8. Vinstutdelning – Följ reglerna i 18 kap ABL, Aktiebolagslagen.
9. Låneförbud – Ska bolaget ge ett lån, kontrollera alltid med 21 kap ABL rörande låneförbud.

1. Företagaransvaret

Vi kan börja med att företagaren under vissa förutsättningar har en garantställning som innebär att han är skyldig att se till att det inte begås brott i hans näringsverksamhet. Han har med andra ord en straffsanktionerad tillsynsplikt. Det räcker med att säga att det finns en metodik och uppsjö av terminologi inom detta område för att avgöra om du har ansvar för dina anställda inom vissa specifika områden eller inte. Därför, misstänker du att någon i ditt företag i sitt handlande bryter mot någon lag eller förordning, framförallt den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen, skall du rådgöra med en jurist. I vissa situationer bär du ansvar, i andra situationer bär du inte ansvar.

Se även: När är det en muta - bestickning? Så här säger lagen

2. Företrädaransvaret

Företrädaransvaret är ett undantag från ABL:s huvudregel om aktieägarnas ansvarsfrihet från aktiebolagets skulder. När det talas om företrädaransvar är det ansvaret över bolagets skatt- och avgiftsgöromål, som avses. Om ett bolag inte betalar in inkomstskatt, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, skattetillägg och förseningsavgifter samt tillhörande ränta i tid kan företrädarna för bolaget bli personligt betalningsansvariga.

3. Fullmakter

Upprättar du en fullmakt gäller avtalslagen 2 kap. Läs igenom hela det kapitlet innan du upprättar en fullmakt, så du hela tiden har koll. Det kan handla om att fullmäktigen går utanför fullmaktens behörighet. Är du bunden eller är du inte bunden? Men om en styrelseledamot eller verkställande direktör inte bara ska flytta över det civilrättsliga ansvaret utan även det straffrättsliga ansvaret skall följande principer följas:

1. Det skall föreligga ett klart och otvetydigt behov av delegation.
2. Den till vilket ansvaret delegeras måste inta en relativt självständig ställning inom företaget vad avser de aktuella arbetsuppgifterna.
3. Den till vilken delegation sker skall vara kompetent att leda den verksamhet som han ansvarar för.
4. Det skall av delegationen klart framgå vem eller vilka som i olika avseenden bär ansvaret för att lagstiftningen följs.

Om det brister i någon av dessa förutsättningar så blir följden att det s.k. direkta företagaransvaret ligger kvar hos den som utgivit fullmakten.

4. Bulvanförhållanden

En bulvan är den person som är legal företrädare, dvs. exempelvis styrelseledamot eller verkställande direktör för ett bolag men inte har aktiv del av bolagets drift. Den som faktiskt företräder bolaget vill av någon anledning inte synas i bolaget eller kanske har näringsförbud. Den faktiske företrädaren utövar som regel sin makt genom exempelvis fullmakter.

Det finns en del rättspraxis och principer inom området, vem som bär ansvar - den legale företrädaren eller den faktiske företrädaren – och i vilken utsträckning detta ansvar sträcker sig. Här finns vägledning för vilket ansvar över förvaltningen av bolaget som den legale företrädaren måste ha för att denne inte skall anses som bulvan. Var inte blåögd, framgår det av omständigheterna att det faktiskt är så att någon annan än den legale företrädaren faktiskt är företrädare för bolaget, så kommer ett bulvanförhållande anses föreligga.

5. Skuldbetalningar vid obestånds- och konkurssituationer

I vissa situationer är det straffbart att betala bolagets skulder, och det är om betalningen äventyrar andra fordringsägares rätt. Sådan otillåten skuldbetalning utgör ett av de s.k. borgenärsbrotten som regleras i 11 kap brottsbalken. Allmänt kan sägas att som borgenärsbrott bestraffas vissa ekonomiska transaktioner som normalt är tillåtna men som är förbjudna i obestånds- eller konkurssituationer.

Läs även 10 tips för att stärka företagets likvida medel

Obestånd eller påtaglig fara för obestånd hänför sig till förhållanden som ligger i tiden före konkursutbrottet och har likaledes avgörande betydelse för bedömningen om brott föreligger och i så fall vilken brottstyp som aktualiseras. Misstänker ni att en sådan situation föreligger, skall ni därför alltid rådgöra med er revisor/jurist innan ni betalar skulder i bolaget.

6. Styrelsens skyldighet att vidta åtgärder vid kapitalbrist

Då styrelsen märker att bolagets ekonomi börjar bli svag måste vissa åtgärder vidtas. Följer inte styrelsen de angivna reglerna blir ledamöterna personligt ansvariga. Underlåtenhet att vidta åtgärder vid kapitalbrist är den vanligast förekommande orsaken till att bolagets företrädare blir personligt ansvariga. Det gäller här att känna till reglerna om upprättande av s.k. kontrollbalansräkning, se 25 kap i aktiebolagslagen.

7. Insiderbrott

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet använder eller röjer insiderinformation kan under vissa förutsättningar drabbas av ansvar för insiderbrott. En förutsättning för att någon skall kunna göras ansvarig för ett insiderbrott enligt lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument är att personen missbrukar insiderinformation i lagens mening. Med insiderinformation förstås information om:

- en inte offentliggjord
- inte allmänt känd omständighet
- som är ägnad att väsentligt påverka kursen på finansiella instrument.

Information som är allmänt känd eller som avser en omständighet som har upphört att ha betydelse för kursen på finansiella instrument är inte insiderinformation.

Har ni nyemissioner och jagar nya aktieägare till bolaget, se till att ha koll på denna lag.

Missa inte: Hur du överklagar tingsrättens dom eller beslut till hovrätten

8. Vinstutdelning

Skall vinstutdelning ske får den inte ske hur som helst utan det finns regler för hur en sådan får gå till. Dessa regler återfinns i 18 kap i aktiebolagslagen. Det kan även finnas restriktioner i bolagsordningen eller aktieägaravtalet som bolagsledningen måste följa.

Läs även: Om straff för ekobrott, bokföringsbrott och skattebrott

9. Låneförbud

Det är inte bara genom en konkret utbetalning som aktiebolagets borgenärer kan behöva skyddas. Den ekonomiska situationen i bolaget blir även försvagad om bolaget lånar ut pengar. Vid ett penninglån är det naturligtvis meningen att mottagaren i framtiden skall betala tillbaka lånet, men aktiebolagets ställning blir försvagad tills återbetalning har skett. På grund av detta finns det i 21 kap ABL borgenärsskyddsregler som anger att penninglån inte får lämnas i alla situationer, alltså ett låneförbud. Har bolaget beviljat ett felaktigt penninglån blir företrädarna ansvariga.

Läs vidare: Personligt ansvar enligt aktiebolagslagen - 8 situationer du vill undvika


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.