Lite då och då så träffar jag företagare som fått klart för sig att om man driver ett aktiebolag så det inte möjligt att få ett personligt betalningsansvar för aktiebolagets skulder.

Det är fel.

En styrelseledamot kan få ett personligt betalningsansvar i ganska många lägen.

Här är en enkel beskrivning till hur du undviker personligt betalningsansvar vid kapitalbrist.

Kapitalbrist

När det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, kallas det kapitalbrist. Ett exempel på kapitalbrist är när bolaget har haft 25 001 kr eller mer i kostnader och inga intäkter och har ett aktiekapital om 50 000 kr. Det egna kapitalet uppgår då till 24 999 kr vilket understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. När ett bolag har kapitalbrist ska det enligt aktiebolagslagen upprättas en kontrollbalansräkning.

Lästips: 10 tips för bättre likviditet

När ska en kontrollbalansräkning upprättas?

En kontrollbalansräkning ska upprättas skyndsamt, i praktiken senast en till två månader efter att det funnits skäl att anta att bolaget har kapitalbrist. Tidpunkten för när ”det funnits skäl att anta” är lite flytande men hamnar inte långt efter den tidpunkt som när kapitalbristen faktiskt uppstod. Bolagets styrelse är ansvarig för att löpande hålla sig informerad om bolagets ställning. Det är också bolagets styrelse som bär ansvaret för att kontrollbalansräkningen upprättas och också de som skriver under den.

Vad är en kontrollbalansräkning?

En kontrollbalansräkning är en form av balansräkning där man tar upp bolagets tillgångar och skulder till det belopp som man faktiskt skulle värdera dem till om bolaget upphörde nu. Det betyder att andra värden får tas upp i kontrollbalansräkningen så länge de redovisningsprinciper man använder följer god redovisningssed. Exempelvis får tillgångar redovisas till ett nettoförsäljningsvärde och obeskattade reserver får ofta tas upp som eget kapital.

Se även: Reglerna om kontrollbalansräkning kan slopas

Personligt betalningsansvar aktiebolag vid kapitalbrist

Som styrelseledamot riskerar du ett personligt betalningsansvar i aktiebolaget vid följande tillfällen:

1. Om kontrollbalansräkning inte upprättas inom en till två månader efter att det funnits skäl till att anta att en sådan skulle ha upprättats.

2. Om en första kontrollstämma inte hålls då kontrollbalansräkningen visar på kapitalbrist. En första kontrollstämma ska hållas senast 6 veckor efter att bolagets registrerade revisor granskat och skrivit ett yttrande om kontrollbalansräkningen.  Revisorn har två veckor på sig. På första kontrollstämman beslutas att antingen likvidera bolaget eller driva det vidare. Beslutas det att bolaget ska drivas vidare ska en andra kontrollstämma hållas inom 8 månader.

3. Om bolaget har en registrerad revisor och den kontrollbalansräkningen som läggs fram på den första kontrollstämman inte har granskats av revisorn och ägarna beslutar att driva bolaget vidare. Har bolaget ingen registrerad revisor behöver inte kontrollbalansräkningen granskas av revisor.

4. Om likvidationsansökan inte lämnats in till domstol inom två veckor efter den första kontrollstämman i det fall det beslutats om att likvidera bolaget.

5. Om en andra kontrollstämma inte hålls inom 8 månader från den första kontrollstämman, i det fall kontrollbalansräkningen som behandlades på första kontrollstämman visade på kapitalbrist.

6. Om bolaget har en registrerad revisor och den kontrollbalansräkningen som läggs fram på den andra kontrollstämman inte har granskats av revisorn och ägarna beslutar att driva bolaget vidare.

7. Om det på den andra kontrollstämman beslutas att bolaget ska drivas vidare fastän aktiekapitalet inte är återställt i sin helhet.

8. Om likvidationsansökan inte lämnats in till domstol inom två veckor när efter den andra kontrollstämman i det fall det beslutats om att likvidera bolaget.

När kan man låta bli att upprätta en kontrollbalansräkning?

När det är klart att kapitalbristen kommer att läkas, dvs att aktiekapitalet kommer att vara återställt inom en mycket kort tidsram finns det anledning till fundera på om en kontrollbalansräkning behöver upprättas. Exempelvis kan ett nystartat bolag med aktiekapital på 50 000 kr ha kostnader på 25 001 kr sin första verksamhetsmånad. Faktureringen kommer igång andra verksamhetsmånaden och återställer aktiekapitalet innan det fanns risk för personligt betalningsansvar.        

I de fall då det finns uppenbara stora övervärden i bolaget såsom övervärden i fastigheter, kan styrelsen låta bli att upprätta en kontrollbalansräkning, i de här fallen bör styrelsen anteckna i protokoll att frågan har tagits upp och anledningen till varför en kontrollbalansräkning inte har upprättats.

Återställa aktiekapitalet – läka kapitalbristen

Aktiekapitalet kan återställas på ett antal sätt. Normalfallet är att bolaget genererar ett sådant resultat att det egna kapitalet återställs i sin helhet. Ett exempel är när ett nystartat bolag med ett aktiekapital om 50 000 kr haft kostnader på 25 001 kr så behöver bolaget få 25 001 kr i intäkter för att det egna kapitalet ska återställas. Kapitalbristen anses då läkt. Bolagets aktieägare kan också besluta om en nyemission till överkurs eller så kan ägarna göra ett aktieägartillskott.

Läs vidare: 9 brott mot aktiebolagslagen - En guide över personligt ansvar i aktiebolag


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.