Avdrag #12 uppdaterad för inkomståret 2023

Skadestånd som företaget måste betala på grund av något som har med näringsverksamheten att göra är avdragsgillt. Företaget får dra av skadestånd på grund av olyckshändelser som företaget varit ansvarigt för, om olyckshändelsen varit en normal risk i verksamheten.

Skadestånd till köpare på grund av brister eller fel i levererade varor eller försenad leverans är också en avdragsgill kostnad. Samma sak gäller kostnader som uppstår i samband med att företaget blir stämt för avtalsbrott.

Obs! Skadestånd får inte dras av om det grundas på lagen om medbestämmande i arbetslivet eller någon annan lag som gäller förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och avser annat än ekonomisk skada, se 16 kap 15 § inkomstskattelagen.

Böter och vite är inte avdragsgillt i ett företag.

Men moms då?

Skadestånd, vite och böter beläggs normalt inte med moms då det inte räknas som ersättning för en vara eller tjänst. Läs mer om moms och skadestånd här hos Skatteverket.

Engångsbelopp

När skadestånd betalas som engångsbelopp får frågan om avdragsrätt bedömas med hänsyn till om skadeståndet kan anses vara en kostnad i näringsverksamheten eller inte. Skadestånd i form av engångsbelopp som kan anses utgöra kostnad i näringsverksamhet är:

  • skadestånd på grund av avtalsbrott
  • utomobligatoriskt skadestånd i näringsverksamheten

Avtalsbrott

Skadestånd på grund av avtalsbrott innebär att avdragsrätt är tillåtet om skadeståndet utgått på grund av brott mot ett i näringsverksamheten ingånget avtal. Exempelvis har man rätt till avdrag för skadestånd till följd av fel i sålda eller levererade varor och försenade leveranser.

Även skadestånd som en näringsidkare ådragit sig genom när denne avsiktligen brutit mot ingångna avtal eller gällande bestämmelser kan vara avdragsgillt. I det fallet krävs att anledningen till att avtalet brutits kan anses vara försvarbart av kommersiella skäl. Däremot saknas avdragsrätt om avtalsbrottet gjorts av rent personliga skäl (RÅ 1942 Fi 290, där operasångare blivit skadeståndsskyldig på grund av att han av rent personliga skäl ställt in framträdande).

Relaterad läsning: Arbetsgivarens principalansvar och ditt skadeståndsansvar för arbetstagarens handlingar enligt skadeståndslagen

Utomobligatoriskt skadestånd

För utomobligatoriska skadestånd har avdragsrätten i tidigare praxis varit beroende av om skadan varit av sådan art att den utgjort en normal risk i verksamheten. Avdragsrätten bedömas numera utifrån om den aktuella förlusten är en utgift för att ”förvärva och bibehålla inkomster” och utgör ”kostnad i näringsverksamhet” (16 kap 1 § inkomstskattelagen). I proposition 1996/97:154 s. 25 anges att ett slopat normalitetskrav och kapitalförlustbegrepp kan tänkas medföra att vissa förluster som tidigare inte varit avdragsgilla på grund av att de var onormala för verksamheten blir avdragsgilla.

Läs mer i Skatteverkets rättsliga vägledning på följande länk som är rubricerad ”Andra kostnader i näringsverksamhet”, scrolla ner till rubriken ”Skadestånd”.

Avdrag #13: Detta gäller avdrag för skatterådgivning

Se alla 14 saker som är avdragsgilla i företaget här


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.