Arbetsgivare kan ge sina anställda vissa personalrabatter skattefritt när de köper produkter från arbetsgivaren.

En skattefri personalrabatt ställer följande krav:

  • Skattefri personalrabatt kan bara ges till anställda.
  • Alla anställda i ett aktiebolag omfattas, inklusive ägarlett enmansföretag.
  • Personalrabatten får inte vara en direkt ersättning för utfört arbete. Det är inte möjligt att ge en generös skattefri personalrabatt istället för att betala ut övertidsersättningar eller annan belöning för arbete. En sådan personalrabatt är då skattepliktig.
  • Personalrabatten måste erbjudas på samma villkor till alla anställda. Det är inte möjligt att erbjuda vissa anställda bättre rabattvillkor än andra anställda. I sådana fall är personalrabatten inte skattefri.
  • Rabatten kan inte bytas mot kontant ersättning. Det innebär att man inte kan summera en anställds köp under ett år och vid slutet av året ge kontanter, vilket motsvarar en procentandel av den anställdes totala inköpssumma under året. En sådan betalning i efterhand betraktas som vanlig lön.
  • Rabatten kan bara gälla normala köp för den anställda och hans familjs egen konsumtion. Detta krav är särskilt relevant när det gäller kapitalvaror, där personalrabatter kan bli betydande belopp vid varje köp och där köpfrekvensen normalt är låg. En anställd kan inte få en skattefri personalrabatt för orimligt många köp av liknande varor under ett år. En anställd i en elektronikaffär som säljer datorer, och TV-apparater kan till exempel inte få skattefri personalrabatt vid återkommande köp av flera TV-apparater eller datorer under året.

En "rimlig" förmån

En personalrabatt kan inte vara hur stor som helst om den ska kunna ges skattefritt, den ska anses vara "rimlig".

En skattefri personalrabatt kan inte vara "högre än den största rabatt som en konsument skulle kunna få på affärsmässiga grunder vid ett köp hos arbetsgivaren". Om anställda får köpa produkter från arbetsgivaren till ett lägre pris än det lägsta marknadspriset som en konsument skulle kunna förhandla sig till, uppstår en skattepliktig förmån för den anställde.

Se även: Många skattefria förmåner i aktiebolag

Det finns ytterligare ett tak för hur stor en personalrabatt kan vara om den ska kunna erbjudas helt skattefritt. En personalrabatt blir inte helt skattefri om den "uppenbarligen överstiger vad som är vanligt inom branschen". Eftersom arbetsgivaren också måste göra en jämförelse med den lägsta priset för en konsument, kommer denna regel att ha ganska begränsad betydelse.

En produkt måste ingå i arbetsgivarens ordinarie sortiment av varor och tjänster för att en skattefri personalrabatt på produkten ska kunna ges. Om arbetsgivaren köper in varor som inte ingår i det ordinarie sortimentet och säljer dessa vidare till de anställda, ska de anställda beskattas för skillnaden mellan marknadspriset på platsen och vad de betalade till arbetsgivaren.

Att kringgå regeln om personalrabatt

I de flesta fall kan kravet att de produkter som de anställda får köpa till rabatt måste ingå i arbetsgivarens ordinarie sortiment kringgås. Det är bara att se till att arbetsgivaren inte är formellt inblandad i verksamheten på något sätt.

Till exempel kan man se till att en personalförening, en facklig organisation eller en annan organisation utanför arbetsgivarens kontroll erbjuder rabatten. Samma juridiska person bör även stå för inköp och försäljning av de rabatterade varorna. På detta sätt kommer ingen skattepliktig förmån att uppstå, då rabatten inte kommer från arbetsgivaren.

Så om arbetsgivaren inte är inblandad blir det aldrig aktuellt med någon skattepliktig förmån.

Läs mer om personalrabatter i Skatteverkets rättsliga vägledning.

Missa inte fler tips för skatteplanering i Aktiebolag


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.